Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Semiotiko de la naziismo-faŝismo
de BEN BAD_Fernando  
22a marto 2022

Semiotiko de la naziismo-faŝismo

Fernando Buen Abad [1]

Ne necesas atendi ĝis la burĝaro ektimu por konstati ĝin naziisma-faŝisma. La ideologio de la dominanta klaso havas, ekde la naskiĝo, filigranojn de malamo plenplenaj de klasotimo, kiuj daŭre funkcias en la tuta spaco – objektiva kaj subjektiva – de ĝia agado.

Tiaj filigranoj daŭre elmontriĝas – en malluma strato, ĉe trafiklumo – kiam alproksimiĝas iu survestanta ne-akcepteblan vestaĵon, kiam la haŭtkoloro ne estas la „ĝusta”, kiam la parolo ne estas la sama, kiam estas odoro je malriĉeco, kiam la proprieto estas en danĝero.

La malamo-timo evidentiĝas pro la ekzistado de pordaj kaj fenestraj bariloj, gardohundoj, korpogardistoj kaj kaŝobservado far homoj kaj fotiloj. Tie troviĝas la malamo praviganta la ekzistadon de polico, armeo, leĝoj kaj salajrataj politikemuloj, kiuj gardas la posedaĵojn kaj malbonojn de la burĝaro. Tio estas la burĝa senco de la malamo.

Ni scias, ke la burĝaro kultivas la naziismon-faŝismon kiel superan defendrimedon, kiam ĝia „demokratio” ne povas certigi la regadon de la homoj, kiuj estas senesperaj viktimoj de senigado kaj humiligo. Kiam estiĝas maltrankviliga etoso pro la malhela spektaĵo de kapitalo forprenanta ĉion por premadi la laboristan klason.

Sekve, la naziisma-faŝisma animo elmontriĝas kun siaj fiaĵoj, preta gardi senŝanĝa sian amatan ekonomian modelon, kvankam oni eventuale refaros (forigos) kelkajn regulojn aŭ deviaĵojn disde la permesata ĝenerala konduto. Ĝi estas animo elmontranta siajn intimajn elementojn fanatikecajn, rasismajn, netolereblajn … kiujn tiom profunde oni studas kaj protektas en kelkaj universitatoj, fondaĵoj, eklezioj kaj organizaĵoj eksplicite financataj, eĉ maskitaj de „progreso”.

Tiu estas la semiotika funkcio de la naziismo-faŝismo : igi nin malfortaj kaj malorganizitaj – sed solidaraj – per siaj timo kaj malamo. Kvazaŭ ili estus niaj. Kvazaŭ ili estus bastionoj de la homaro ; niaj superaj faroj. Protekti la burĝaran pacon kaj igi nin mempremiĝi, se ia ribelemo estiĝus en nia klaskonscienco.

La semiotika funkcio de la naziismo-faŝismo estas kaŝeniri en nian vivon, igi kutima ĝian ekzistadon ĉe ni, instrui nin ĝui kaj ami ĝin trudante ĝin al niaj filoj kaj nepoj. Ĝia funkcio estas trovi komfortan lokon en ĉiuj intelektaj kaj motivigaj tavoloj de la laborista klaso kaj silente kontraŭbatali, el la plej profunda kaj intima flanko, ĉion minacantan la kapitalon, la servutajn estrojn kaj la morojn kaj tradiciojn de familiecismo, individuismo kaj konsumismo.

La semiotika funkcio de la naziismo-faŝismo estas prezenti ĝin ne nur kiel puran premrimedon aŭ klaran teroron, sed ankaŭ kiel amikecan kaj nepran perfortan rimedon por pluteni la aferojn tiaj, por akcepti, ke „ili estas bonaj tiaj”, kaj por eduki la idaron pri strikta respekto al ili, ĉar male, la registaro „ordigos ĉion”.

La semiotika funkcio de la naziismo-faŝismo ne kontentiĝas nur pro detruado de la revoluciaj pensado kaj agado ; ĝia funkcio estas gardi la favoran cirkonstancaron per subpremado de la konscienco en alŝprucitaj socioj. Sub la allogoj de la hipokrita harmonio.

Tiucele oni dizajnas ĉiajn aspektojn : vestaĵojn, ŝminkaĵojn, insignojn, armeojn, gestojn, frazojn kaj merkatikon … sportojn, spektaĵojn, filmojn, seriojn, ĵurnalojn … multajn el ĝiaj submontrataj instigoj priesplorataj en la plej profundaj lokoj de la homa subjektiveco kaj uzataj kiel patologiaj eksplodigiloj de teroro, angoro, senespero, senhelpeco, por submeti volojn kaj transloki ilin de pentado al konstanta senmoveco.

Trudi la materialan kaj spiritan diktatorecon kun la plej kruela senpovigeco, kiu servas la kapitalon. „Belaj” familioj kun blondaj infanoj kaj etburĝara komforto por fasoni la „devo tiel esti” de la sola socia parto benata de la ekonomia kaj ideologia povo … se ĝi havas aĉetopovon kaj la povon droni en ŝuldoj. Sed la afero ne estas tiom facila, kaj la popoloj lernis batali kontraŭ tiu monstra aparataro. Pro tio ĝi estis bruege venkita en 1945. Kaj ankaŭ poste. Ĝi ne estas nevenkebla.

Revolucia perspektivo devas science antaŭiĝi kiel fakto, por scii la movojn de la naziistaj-faŝistaj fortoj kontraŭ la homaro, kiuj de unu flanko allogos kaj de la alia premos ĝin. Ili profitos de la socia senespero kaj la manko de revolucia gvidado.

La naziistoj-faŝistoj atakos nin per ĉiuj log-armiloj, per kanzonoj, filmoj, modo, ideologio kaj simboloj. Ili ŝajnigos „progreso” la fakto vesti sin kiel naziiston de la 1940-aj jaroj kaj esti despoto kiel usonano de la 1990-aj jaroj. Ili uzos siajn materialajn kaj moralajn armilojn por submeti la laboristan klason kaj ties organizaĵojn, ĝis malpotencigi la ribelojn en malsamaj mondregionoj, inter klasoj, partioj, estraroj, en mallongaj kaj longaj tempodaŭroj. Ili uzos la distanctrudatajn nescion kaj misinformadon.

Hodiaŭ la monda circonstancaro havas multajn kontraŭecojn, komercajn kverelojn, kreskon de dekstrulara naciismo kaj ksenofobio, abundajn novreformojn. Ŝajnas, ke ni ne estas sufiĉe bone preparitaj por alfronti konvulsajn cirkonstancojn naziismaj-faŝismajn, kiuj maskitaj grandkvante fluas en la sociojn.

Ni bezonas grandan kvaliton en la konkretaj studoj pri la nuntempa historia cirkonstancaro, kiu estas unika en la formado de la naziismo-faŝismo. La batalo kontraŭ tio postulas metodon de realtempe aktuala analizado kaj praktiko ; lecionojn pri strategio kaj taktiko bazitajn sur filozofio ne-fremdiga, kiu kapablos meti lumon en ĉion novan de la semiotika reaktiviĝo de la naziismo-faŝismo. Nova fenomeno kun nova teĥnologio en nia epoko.

Ĉio havas sencon. Ili diras, ke ili havas superajn pensadon, sangon kaj rason ; ke ili estas stetike superaj. Tion aplaŭdas kaj kredas entreprenistoj kaj financistoj de la buntaĉa propagando-sistemo, kiu disponas „novan teĥnologion” por allogi la popolojn.

Ili amas la propagandon kaj la fanatikecon. Ili amas la „distradon” kiel doktrinecan fonton de valoroj kaj kutimoj, kaj ili substrekas la firmecon de la registaro kaj la demokration regata de ili. Temas pri forigo de la sentoj de la popoloj, por teni ĉiujn en bona spirito de disciplino trudata de la konservema volo. Nenio damaĝu iliajn aferojn.

En la filmo „Kabareto” kunvenas grupo da naziecaj junuloj. Ili kantas kanzonon komencitan de solulo. La voĉoj iom post iom iĝas laŭtaj, kaj la ĥoro kantas kun emfazo kaj firmeco. La rekantaĵo estas „Tomorrow belongs to me” (la morgaŭo apartenas al mi). Du ĉeestantoj de la kantado de tia „himno”, dum la eliro komentas „mi ŝatus vidi, kiel oni forigos tion” [2]. Nur la Ruĝa Armeo povis. Ne forgesu.

[1] Meksika filozofo kaj verkisto.

[2] https://youtu.be/SDuHXTG3uy

Elhispanigita de Norberto Díaz Guevara

fonto : http://www.cubadebate.cu/opinion/20... nazi-fascismo/

dato de la elfontigo : 2022 mar 16

Jen la hispanlingvaoriginalo

POLÍTICA

Semiótica del Nazi-Fascismo

Por : Fernando Buen Abad* 16 marzo 2022

No hay que esperar a que la burguesía se asuste para que se muestre nazi-fascista. La ideología de la clase dominante posee, de nacimiento, filigranas de odio empapadas en miedo de clase, que trabajan sistemáticamente en todo el espectro, objetivo y subjetivo, de sus dominios.

Actúan permanentemente, en una calle oscura, en un semáforo, cuando se acerca alguien que no usa ropa aceptable, cuando el color de la piel no es como debería ser, cuando se habla distinto, cuando huele a pobreza, cuando la propiedad privada se ve amenazada.

Ahí está el odio-miedo disfrazado de rejas, en puertas y ventanas, disfrazadas de perros guardianes, de guardaespaldas y vigilancia zonal humana o con cámaras. Ahí está el odio que le da sentido a sus policías, ejércitos, leyes y políticos asalariados para cuidarle a la burguesía todos sus bienes y sus males. El sentido burgués del odio.

Sabemos que la burguesía cultiva el nazi-fascismo como defensa máxima cuando su “democracia” deja de asegurarle el control sobre las personas que desesperan víctimas del despojo y la humillación. Cuando se respira un tufo desmoralizador provocado por el espectáculo siniestro del capital saqueándolo todo para aplastar a la clase trabajadora.

Entonces, se desnuda el alma nazi-fascista exhibiendo sus miserias macabras dispuestas a conservar intacto al modelo económico de sus amores, aunque hubiere que retocar (reprimir) algunas reglas o desviaciones de conducta general autorizada. Es un alma que exhibe sus partes pudendas fanáticas, racistas, intolerantes... que tanto se estudian y protegen en algunas Universidades, fundaciones, iglesias u organizaciones financiadas ex profeso. Incluso bajo mantos “progres”.

Es esa la misión semiótica del nazi-fascismo : hacernos débiles y desorganizados pero solidarios con su miedo y su odio. Como si fuesen nuestros. Como si fuesen baluarte de la humanidad, nuestra obra cumbre. Defender la paz burguesa y auto-reprimirnos si alguna tentación rebelde nos asaltara en la conciencia de clase.

La misión semiótica del nazi-fascismo es infiltrarse en nuestra vidas, acostumbrarnos a su presencia, enseñarnos a disfrutarlo y amarlo inculcándolo en nuestros hijos y nietos. Su misión es acomodarse en todas las capas intelectuales y emotivas del proletariado y combatir, calladamente, desde los más hondo e íntimo, aquello que amenace al capital, a sus sirvientes gobernantes y a las costumbres o tradiciones del familiarismo, el individualismo y el consumismo.

La misión semiótica del nazi-fascismo es no sólo presentarse como forma de represión pura, o terror obvio, sino también como una forma de violencia amigable e incuestionable para mantener las cosas como están, para aceptar que “así están bien” y educar a la prole para que lo respeten religiosamente porque de los contrario, ahí está el Estado especializado en “poner orden”.

La misión semiótica del nazi-fascismo no se contenta con destruir al pensamiento y la acción revolucionaria, su misión es mantener el statu quo gracias a sometimiento de conciencias en sociedades atomizadas. Bajo los encantos de la armonía hipócrita.

Para tal cometido se diseña todo género de apariencias : vestuarios, maquillajes, insignias, ejércitos, gesticulaciones, fraseologías y mercadotecnias... deportes, shows, películas, series, noticieros... muchos de sus resortes subliminales indagados en los rincones más insospechados de la subjetividad humana y convertidos en detonadores patológicos de terror, angustia, desolación y desamparo para doblegar voluntades y llevarlas del arrepentimiento a la inmovilidad permanente.

Imponer la dictadura material y espiritual de la impotencia más despiadada al servicio del capital. Familias “bonitas”, con niños rubios y bienestar pequeño-burgués para modelar el “deber ser” de la única célula social santiguada por el poder económico e ideológico... siempre y cuando tengan poder de compra y poder de endeudamiento. Pero la cosa no es tan fácil y los pueblos han aprendido a luchar contra ese aparato monstruoso. Por eso fue derrotado estrepitosamente en 1945. Y después también. No son invencibles.

Una perspectiva revolucionaria debe adelantarse científicamente a los hechos para ver cómo se moverán las fuerzas nazi-fascistas contra la humanidad, seduciéndola por una parte, y reprimiéndola por otra. Aprovechará la desesperación social y la falta de dirección revolucionaria.

Ellos nos atacarán con todas sus armas de seducción, con canciones, películas, modas, ideología y simbología. Harán que parezca “progre” vestirse como nazi de los 40 y ser déspota como yanqui de los 90. Usarán sus armas materiales y morales para dominar a la clase obrera, y a sus organizaciones, hasta lograr el debilitamiento de las rebeldías en geografías diferentes, entre clases, partidos, direcciones, en tiempos de corta y larga duración. Usarán a la ignorancia y a la desinformación teledirigidas.

Hoy la situación mundial está atravesada por múltiples contradicciones, disputas comerciales, crecimiento de nacionalismos de derecha y xenofobia. Neo-reformismos a granel. No parece que estemos suficientemente preparados para situaciones de convulsión nazi-fascistas que se deslizan en una miríada de mascaradas absorbidas socialmente.

Requerimos mucha calidad en los estudios concretos de la actual situación histórica que no tiene parangón en la formación del nazi-fascismo. La lucha contra eso exige un método de análisis y praxis, de plena vigencia y en tiempo real. Lecciones de estrategia y táctica basados en filosofía, no escapista, capaz de poner luz en todo lo que tenga de nuevo el desembarco semiótico del nazi-fascismo. Un fenómeno nuevo con tecnología nueva en nuestra época.

Todo tiene sentido. Ellos dicen tener superioridad de mentalidad, sangre y raza, dicen ser estéticamente superiores. Eso lo aplauden y lo creen empresarios y financieros de un abigarrado sistema de propaganda, armado con “nuevas tecnologías” para seducir a las masas.

Aman la propaganda y el fanatismo. Aman el “entretenimiento” como fuente doctrinaria de valores y costumbres y ponen acento en la firmeza del gobierno y la democracia que ellos controlan. Se trata de anestesiar a las masas para mantener a todos con buen espíritu de disciplina subordinada a la voluntad conservadora. Que nada altere a sus negocios.

En una escena de la película “Cabaret”, se reúne un grupo de muchachos de las juventudes nazis. Cantan una canción que inicia un solista y eleva gradualmente las voces para terminar siendo un coro cantado con énfasis y contundencia. El estribillo es “Tomorrow belongs to me” (el mañana me pertenece). Dos testigos de semejante “himno” al retirarse del lugar dicen, entre sí, palabras más palabras menos : “quiero ver cómo controlarán esto”. (https://youtu.be/SDuHXTG3uy). Y Sólo el ejercito rojo pudo. No olvidarlo.

(Tomado de teleSur)

* Filósofo y escritor mexicano.

http://www.cubadebate.cu/opinion/20... nazi-fascismo/ 2022 mar 16