Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Ignacio Ramonet : Malaperis la mondo ekzistanta antaŭ kelkaj monatoj
de Omelio BORROTO LEISECA  
7a julio 2020

Ignacio Ramonet : malaperis la mondo ekzistanta antaŭ kelkaj monatoj

Omelio Borroto Leiseca La 18-an de junio 2020

La artikolisto, verkisto kaj fakulo pri komunikado Ignacio Ramonet limigis sian iradon kaj kun bona farto restas en Havano. Li respektas la leĝojn pri izoliĝo. Tamen, tiu ŝajna ripozo naskis eseon, kiu jam atingas laŭdojn kiel ilo por kompreni la cirkonstancojn kaj sekvojn de la COVID-19 : „Fronte al nekonataĵo ... la pandemio kaj la mondo-sistemo”.

Kun la celo pli profunde alproksimiĝi al la sekvoj de la tutmonda malsano en la monda geopolitiko kaj la socia komunikado, Ramonet kundividis kun ni kelkajn meditaĵojn.

„Mi difinus la pandemion kiel kompletan socian okazintaĵon”. Tio estas koncepto de la sociaj sciencoj, kiu indikas, ke foje socia okazintaĵo povas perturbi ĉiujn rolantojn, ĉiujn instituciojn kaj ĉiujn valorojn de socio. Ekzistas malmultaj kompletaj sociaj okazintaĵoj, sed la pandemio estas unu el ili ; ĝi ne estas nur sankrizo. La hodiaŭa demando estas ĝuste tiu, ĉu la novliberalismo havas partan respondecon en la santragedio. Kiom da respondeco ? Laŭ tio, ke la novliberalismo respondecas pri la redukto de la grandeco de ŝtato, kaj ankaŭ laŭ tio, ke la novliberalismo klopodas, ĝuste, transdoni la maksimuman povon al la merkato, kun damaĝo de la ŝtato..

„En multaj landoj la tuta publika sansistemo spertis reduktiĝon de sia buĝeto. Okaze de Italujo kaj Hispanujo estas, krome, la sekvoj de la krizoj de 2008. En Eŭropa Unio (EU) la nordaj landoj, unue Germanujo, postulis – por helpi la landojn suferintajn la fiaskon de sia ekonomia-financa modelo trudata de la novliberalismo (Grekujo, Hispanujo, Italujo, Portugalujo, Irlando) – ke ili apliku ŝtatajn striktajn politikojn ; ke ili funkciu kun malpli da elspezoj, kaj oni haltigis sansistemajn servojn : hospitaloj estis fermitaj, kaj oni forigis litojn el la urĝejoj, spirigajn aparatojn, kaj kiam alvenis la pandemio ne kulpas la hazardo, ke Hispanujo kaj Italujo havas tiom da malfacilaĵoj ; ankaŭ Unuiĝinta Reĝlando.

„Kio okazos, kiam la pandemio estos for kaj la socioj kontrolos kaj postulos klarigojn al la ŝtatestroj, kiuj ĉion faris entute malbone en ĉiuj grandaj landoj ? Kial ili ne antaŭvidis ĉi tiun pandemion ? En la eseo mi pruvas, ke ĉiookaze, en Usono ĉi tiu pandemio estas la plej vaste anoncita. Mi tion ekzempligas per informoj de la centra oficejo pri esplorado (CIA), de la Pentagono, de sciencistoj, de aliaj usonaj estroj, de entreprenistoj kiel Bill Gates. Ĉiuj anoncis, ke kronviruso – ne viruso, sed kronviruso – aperos antaŭ 2025, kaj ke ĝi estigos la nunan situacion kaj kaptos la ŝtatojn sen disponebleco pri protektmaskoj, sen la bezonataj litoj, sen la adekvataj vestoj. La malbona loĝistiko de ĉi tiuj ŝtatestroj mortigis milojn kaj milojn da homoj, kaj tiuj mortintoj havas familiojn ; ili kulpas pri nenio, ili estas senkulpaj mortintoj.

„Geopolitiko estas alia flanko. El ĉi tiu situacio, kiel ni eliros ? Kia estos la mondo post ĉi tiu pandemio ? La mondo ne estos la sama post ĉi tiu pandemio, ĉar ni ne scias la finon, ni ne scias kiom da mortintoj estos en la fino. En tiu malsama mondo ni povas jam konstati, de geopolitika vidpunkto, ke la usona gvidado malsukcesis. Tiu lando ne agadis kun la esperata efikeco, ĉar – ĉefe – ĝiaj estroj ne bone laboris. Se iu estro – inter la gvidantoj de la grandaj landoj de la mondo – havis, ni diru, entute fuŝan, entute aĉan konduton, tiu estas prezidanto Trump, kiu agis – en multaj okazoj laŭlitere – kiel pajaco en la nuna tragika situacio, des pli pro tio, ke temas pri lando kun grandaj respondecoj. Ĉu tia agado kostos al Trump la reelektiĝon ? Tiu estas alia demando, kies respondon ni ankoraŭ ne havas, sed sendube lia agado malpotencigis lin.

„Ni iras la vojon de tutmonda ekonomia katastrofo, kiu estos la sama aŭ pli granda ol la granda krizo, la granda depresio de 1929, kiu estas la plej grava krizo spertata de la kapitalismo (de ĝia apero en la 18-a jarcento). Do, kio okazos en la mondo ? Kio okazos en tiuj sudaj landoj, kiuj havas jam milojn da problemoj ? Kia sociala kaj politika krizo okazos ? Kio okazos en la landoj, kie okazas militoj ? Je geopolitika nivelo ni ne scias, kio okazos en la mondo ; ni vidas la sansisteman flankon de la problemo, sed ĉi tiu flanko estigas amason da situacioj. Evidente, videblas dua flanko, kiu estos ekonomia, kaj tria, kiu estos politika kaj socia, kaj sendube tio okazos.

„Kompreneble, la viruso ne estas revolucio, sed ĝi videbligas, ekzemple, ke en multaj socioj la malriĉuloj mortas ne pro tio, ke ilin kaptas la kronviruso, sed pro tio, ke ili estas malriĉaj, ĉar la sanservoj ne funkcias por ili. En Usono, kuracado kostas averaĝe 35.000 dolarojn ; ne ĉiuj homoj havas tiom da mono, ne ĉiuj havas asekuron por kuraci sin ; la sendokumentuloj, la enmigrintoj – estas milionoj kaj milionoj da ili – havas aliron eĉ ne al kuracistoj.

„En rilato kun komunikado, evidente estas debato por trudi politikon, ĉar tiu estas la unua batalo : komunikado, kun 4.500 milionoj da homoj en hejma izoliĝo. La unua leciono estas tiu, ke la cifereca komunikado estas necesa ; ĉiuj homoj komunikiĝas per sociaj retejoj, per mesaĝoj ; tiu estas la ĉefa rimedo. La homoj ne havas aliron al paperaj tekstoj, la librejoj estas fermitaj, la gazetvendejoj estas fermitaj. Do la cifereca venko estas pli granda, mi diru apoteoza. Alia leciono – kaj tion ni jam anoncis – estas tiu, ke la datumo estas la krudaĵo reganta en nia epoko. La datumoj hodiaŭ estas tre valoraj, kaj pro tio ekzistas novaj imperioj de la datumentreprenoj, Big Data.

„Kroma problemo estas la privateco. Koncerne tion oni diras, ke la landoj kun pli bona efika agado kontraŭ la COVID-19 estas tiuj, kiuj utiligis la novan teĥnologion ĉefe la gvatkameraojn kaj la telefonajn aplikaĵojn.

„Koncerne komunikadon oni volis trudi politikon, kaj tio estigis amason da falsaj novaĵoj (fake news), kaj neniam estiĝis tiom da falsaj novaĵoj kiel en ĉi tiu epoko. Indas memori, antaŭ ol fini, ke la sankrizo estas flanko de la klimatŝanĝiĝo ; la envere spertata krizo estas la klimatŝanĝiĝo, kiu povos morgaŭ ja detrui la planedon, kiel siatempe anoncis Fidel Castro”.

elhispanigita de Norberto Díaz Guevara

fonto : http://www.granma.cu/cuba/2020-06-1...

dato de la elfontigo : la 26-an de junio 2020

2020 jun 26

http://www.granma.cu/cuba/2020-06-1...

Autor : Omelio Borroto Leiseca | internet@granma.cu

18 de junio de 2020 22:06:20

* * *

Kaj jen la hispanlingva originalo de la intervjuo

granma.cu Ignacio Ramonet : El mundo de hace unos meses, desapareció 7-8 minutoj

El periodista, escritor y experto en Comunicación, Ignacio Ramonet, ha limitado sus movimientos y cumple, en La Habana, con excelente salud, las medidas de aislamiento social. Sin embargo, de ese reposo aparente ha nacido un ensayo que ya gana calificativos, como herramienta que ayuda a entender las circunstancias y consecuencias de la COVID-19 para la humanidad : « Ante lo desconocido… la pandemia y el sistema-mundo ».

A fin de acercarnos más a las implicaciones de la enfermedad global en la geopolítica mundial y la comunicación social, Ramonet nos concedió algunas reflexiones.

« Yo definiría a la pandemia como un hecho social total. Ese es un concepto de las ciencias sociales que indica que, a veces, un hecho social tiene la facultad de perturbar al conjunto de los actores, al conjunto de las instituciones y al conjunto de los valores de una sociedad. Hay pocos hechos sociales totales, pero la pandemia es uno de ellos, no es una crisis sanitaria únicamente. La cuestión que se plantea hoy en día es precisamente si el neoliberalismo tiene una parte de responsabilidad en la tragedia sanitaria. ¿En qué medida ? En la medida en que el neoliberalismo es partidario de la reducción del tamaño del Estado y también en la medida en que el neoliberalismo trata, precisamente, de ceder el máximo de poder al mercado, en detrimento del Estado.

« En muchos países todo lo que es la Salud Pública ha visto reducir su presupuesto. En el caso de Italia y España hay, además, las consecuencias de la crisis de 2008. En el seno de la Unión Europea, los países del norte, Alemania primero que todo, exigieron, para ayudar a los países que habían sufrido el descalabro de su modelo económico-financiero impuesto por el neoliberalismo (Grecia, España, Italia, Portugal, Irlanda), que tuvieran políticas de austeridad del Estado, que funcionasen con menos gastos, y se redujo el sistema de Salud, se suprimieron hospitales, en particular las camas de las unidades de cuidados intensivos, los respiradores, y cuando llega la pandemia no es una casualidad que España e Italia tengan las dificultades que han tenido, o el Reino Unido también.

« ¿Qué ocurrirá cuando pase la pandemia y las sociedades hagan un examen y pidan responsabilidades a los gobernantes que globalmente lo han hecho mal en todos los grandes países ? ¿Por qué no han previsto esta pandemia ? Yo demuestro en el ensayo que, en todo caso, en Estados Unidos es la pandemia más anunciada del mundo. Doy ejemplos de informes de la cia, del Pentágono, de científicos, de otros dirigentes norteamericanos, de empresarios como Bill Gates, que todos anunciaban que un coronavirus, no un virus, un coronavirus aparecería antes de 2025, y que provocaría esto que está ocurriendo hoy, y encontraría a los Estados sin mascarillas, sin camas suficientes, sin protectores faciales, sin batas de protección, sin camas de todo tipo. La mala gestión de estos gobernantes ha provocado miles y miles de muertos, y esos muertos tienen familias, no son muertos que hayan sido culpables de cualquier cosa, son muertos inocentes.

« Otro aspecto es el geopolítico. De esta situación, ¿cómo vamos a salir ? ¿Cómo será el mundo después de esto ? El mundo no puede ser igual después de esta pandemia, porque no sabemos cómo terminará, cuántos muertos habrá al final. En ese mundo diferente lo que podemos ver, desde el punto de vista geopolítico, es que el liderazgo de Estados Unidos ha fracasado. Ese país no ha estado a la altura, en particular, porque ha estado muy mal gestionado. Si hay un líder, entre los líderes de los grandes países del mundo, que ha tenido un comportamiento, digamos, totalmente impresentable, totalmente estrafalario, ha sido el presidente Trump, que se ha comportado, en muchos casos literalmente, como un payaso en una situación tan trágica, para un país con las responsabilidades que tiene Estados Unidos. ¿Le costará esta gestión su elección a Trump ? Es otra de las preguntas, cuya respuesta aún no tenemos, pero no cabe duda de que lo ha debilitado.

« Vamos hacia un desastre económico a nivel mundial que será idéntico o superior al de la gran crisis, la gran depresión de 1929, que es la crisis más importante que ha conocido el capitalismo desde que surgió en el siglo xviii. Entonces, ¿qué pasará en el mundo ? ¿Qué pasará en esos países del sur que ya tienen mil problemas ? ¿Qué tipo de crisis social y política ? ¿Qué pasará en los países que tienen enfrentamientos militares ? No sabemos a nivel geopolítico qué va a pasar en el mundo, estamos viendo el aspecto sanitario del problema, pero este aspecto sanitario tiene una ola de situaciones que provoca. Evidentemente, deja ver un segundo acto, que va a ser económico, y un tercer acto, que va a ser político y social, y obviamente eso ocurrirá.

« Claro que el virus no es una revolución, pero está permitiendo ver, por ejemplo, cómo en muchas sociedades los pobres mueren, no porque tienen el coronavirus, sino porque son pobres, porque la Salud no es para ellos. Un tratamiento en Estados Unidos cuesta término medio 35 000 dólares ; no todo el mundo tiene ese dinero, no todo el mundo tiene el seguro para poder curarse ; los ilegales, los inmigrantes, que son millones y millones, no tienen acceso ni siquiera a los cuidados médicos.

« En términos de comunicación, evidentemente hay un debate para imponer un relato, porque esa es la primera batalla, la comunicacional, con 4 500 millones de personas encerradas en sus casas. La primera lección es que lo que se impone es la comunicación digital, todo el mundo ha desarrollado comunicación digital mediante las redes sociales, mediante las mensajerías, eso es lo que ha dominado. La gente no ha tenido acceso al papel, las librerías estaban cerradas, los kioscos de periódicos estaban cerrados. Por consiguiente, ha habido un mayor triunfo de lo digital, yo diría la apoteosis. Otra lección, y es una cosa que nosotros ya habíamos anunciado, es que el dato es la materia prima dominante de nuestro tiempo. Esos datos hoy es lo que tiene valor, y es lo que hace que haya nuevos imperios de las empresas de datos, el Big Data.

« También está el problema de la privacidad. En ese aspecto se dice que los países que mejor han combatido la covid-19 son los que han utilizado las nuevas tecnologías, en particular las cámaras de vigilancias y las aplicaciones en los teléfonos.

« En términos de comunicación se ha querido imponer un relato, y eso ha dado lugar a una gran patraña de fake news, noticias falsas contra verdades, y nunca se han producido tantas noticias falsas como en esta época. También conviene recordar, para terminar, que la crisis sanitaria es un aspecto de la crisis climática, la verdadera crisis que está viviendo el planeta es la crisis climática, lo que mañana puede realmente destruir el planeta, como lo anunció Fidel Castro ».