Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Ĉu estas ebla alia mondo pli malbona ?
de Abel PRIETO  
22a majo 2020

Ĉu estas ebla alia mondo pli malbona ?

Abel Prieto

La 14-an de majo 2020

Naomi Klein, kanada artikolistino kaj esplorĵurnalistino, profunde studis la krizo-uzadon fare de korporacioj kaj politikistoj, kiuj emas establi la plej malmildan novliberalan modelon.[1]

En sia libro „La doktrino de la ŝoko. La apogeo de la katastrofa kapitalismo” („La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre”, publikigita en Kubo en 2009), ŝi prezentas gravan antaŭaĵon de tiutipa operacio : la teruran projekton Mkutra.

La Centra Esplor-Oficejo (CIA, laŭ la anglaj komencliteroj) dungis la psikiatron Ewen Cameron, inter 1957 kaj 1964, por progresigi eksperimentojn pri kontrolado de la menso. Cameron volis „refari” la kredojn kaj valorojn de individuoj, forviŝi iliajn memoraĵojn kaj identecon, detrui ilian intelekton. Lia laboratoria krudaĵo estis malsanuloj kun bezono de nur eta psikologia helpo, kaj ili neniam rajtigis la sciencistojn suferigi ilin per tiaj turmentoj : „Li malhelpis ilian dormadon kaj izolis ilin dum kelkaj semajnoj ; poste li aplikis al ili elektropulsojn kaj drogojn. Li metis ilin en infanecan staton sen parolkapablo”. La doktrino de la ŝoko.

La rezultoj de Cameron riĉigis la gvidlibrojn de la CIA pri „teknikoj por pridemandado” per la uzado de modernaj metodoj por torturi malliberulojn. Tiu tekniko estis tre utila dum la premado en Ĉilio – dum la regado de Pinochet –, en la latinamerikaj landoj sango-fajre markitaj de la Plano Cóndor [vulturo], en Abu Ghraib, en la usona milit-trejnejo lokita en Guantánamo, en Afganujo ktp.

La faroj de Cameron koncerne la individuan psikon estis aplikataj al la kolektiva psiko en „la katastrofa kapitalismo”. Unu el la spertoj analizataj de „La doktrino de la ŝoko” estas ĝuste tiu de Ĉilio. La malpura milito kontraŭ [Salvador] Allende, la puĉo kaj la persekutado, la torturo kaj murdado de „malstabiligantoj” konsistigas unu el la analizataj krizoj. La libro montras al ni, ke la CIA, la usona registaro kaj ties lokaj aliancitoj dizajnis taŭgan panoramon por la agado de la plej ortodoksaj ideologoj de la novliberalismo : Milton Freedman kaj lia skipo de la Universitato de Ĉikago. Danke al la faŝista krueleco kaj la stato de teroro, en Ĉilio oni senlime aplikis la plej sovaĝajn formojn de la modelo.

„La doktrino de la ŝoko” donas abundajn ekzemplojn pri la kombino de krizo, kolektiva traŭmo kaj altrudo de strikta skemo bonfara por la elitoj, sed kruela por la plimulto.

Laste, en intervjuo farita okaze de la kovimo [kronvirusa malsano COVID-19, kaŭzata de la viruso SARS-COV-2. –ndlr], Naome Klein reprenis la ekzemplon de la uragano Katrina, kiam „grupo da vaŝingtonaj fakuloj – ekz. el la Fondaĵo Heritage – kunsidis kaj faris liston de solvoj favoraj al la libermerkato”. La homoj, ŝokitaj de la katastrofo, trovis sin senhelpaj antaŭ la limigoj de la sociaj servoj kaj la privatigo de la publikaj lernejoj kaj de ĉio privatigebla. Ŝi avertis, krome, ke „la homo prezidinta la grupon okaze de la uragano Katrina, estas Mike Pence” – tio estas, la vicprezidanto de Trump – kiu nun estas la ĉefo koncerne la pandemion. „Ni povas certigi, ke ĝuste la sama tipo de kunsidoj (kiaj okazis en rilato kun Katrina) okazos nun”, ŝi substrekas.

En sia eseo „La pandemio kaj la sistemo-mondo” Ramonet memorigas al ni, ke la faŝismo aperis ĝuste kiel sekvo de gravega krizo, kaj ke ĝi tiris post si, per sia demagogio, senesperajn homamasojn. „Ĉu la historio ripetiĝos ?”, li demandas. Tio estas, eblas alia mondo pli malbona.

Tamen, kaj la kanada verkistino kaj Ramonet, kaj ankaŭ multaj aliaj elstaruloj, kiuj debatis pri la instruoj de ĉi tiu epidemio, samopinias pri la fakto, ke oni devas mobilizi la dignajn homojn de ĉi tiu mondo kaj starigi „tranĉeojn da ideoj”, kiuj haltigos la mallumajn fortojn.

La pandemio ekrulis delirajn teoriojn, el kiuj kelkaj estas instigitaj de Trump, kiu volas apartigi de siaj eraroj la atenton kaj kulpigi Ĉinujon, la Mondan San-Organizaĵon, iun „eksteran faktoron”.

La kanceliero de Brazilo havis revelacion : la koronviruson kreis komploto por establi en la mondo la komunisman povon. En Usono, similaj timoj montriĝis en la manifestacio de sekvantoj de la radikala ekstremdekstrularo, kiuj konsideras la limigojn ligitajn al la epidemio inspiraĵoj de la komunismo kaj eĉ de la diablo. En Annapolis, Maryland, manifestacianto diris : „Satano estas la ĉefo de ĉio, ĉar li volas mondan registaron”.

La hegemonia kulturo-industrio, samkiel la psikiatro de la CIA, faras ĉion eblan por forigi niajn memoron kaj pensokapablon. Ĝi senhalte laboras en la kreado de homoj stultaj, manipuleblaj, infanecaj. Ĝuste tiujn volas la faŝismo.

Abel PRIETO.

Notoj

1. Vidu en Esperanto : Naomi Klein : La decido. Kapitalismo aŭ klimato. Parto unua. Monda Asembleo Socia (MAS), 2016, 246 p., ISBN 978-2-36960-069-5, 15 eŭroj. -vl

*

Elhispanigita de Norberto Díaz Guevara fonto : http://www.granma.cu/mundo/2020-05-... dato de la elfontigo : la 18-an de majo 2020

Kaj jen la hispanlingva originalo :

¿Otro mundo peor es posible ?

Abel Prieto 14 de mayo de 2020

La periodista e investigadora canadiense Naomi Klein estudió a fondo el uso de las crisis que han hecho las corporaciones y los políticos a su servicio para implantar el modelo neoliberal en toda su crudeza.

En su libro La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre (publicado en Cuba en 2009), la autora expone un importante antecedente de este tipo de operación : el macabro proyecto Mkultra.

La cia contrató al siquiatra Ewen Cameron, entre 1957 y 1964, para impulsar experimentos sobre el control de la mente. Cameron quería « reconfigurar » las creencias y valores de un individuo, borrar sus recuerdos y su identidad, destruir sus facultades intelectuales. Sus ratones de laboratorio fueron pacientes necesitados de una mínima ayuda sicológica y nunca dieron su autorización para entregarse a los tormentos a que fueron sometidos : « Les privaba del sueño y los aislaba durante semanas, y luego les administraba altas dosis de electroshocks y cocteles de drogas. Los transportaba a estados preverbales e infantiles » (La doctrina del shock…).

Los resultados de Cameron nutrieron los manuales de la cia para « técnicas de interrogatorio ». Incluían el empleo de métodos sofisticados de martirizar a prisioneros y fueron muy útiles durante la represión en el Chile de Pinochet, en los países latinoamericanos marcados a sangre y fuego por el Plan Cóndor, en Abu Ghraib, en la base yanqui de Guantánamo, en Afganistán.

Aquello que hizo Cameron a escala de la siquis individual fue amplificado para abarcar la siquis colectiva en « el capitalismo del desastre ». Una de las experiencias que analiza La doctrina del shock… es precisamente la de Chile. La guerra sucia contra Allende, el golpe militar y la cacería, tortura y asesinato de « subversivos » conforman una de las crisis que examina. Nos muestra cómo la cia, el Gobierno de ee. uu. y sus aliados locales diseñaron el panorama idóneo para la acción de los más ortodoxos ideólogos del neoliberalismo : Milton Freedman y su equipo de la Universidad de Chicago. Gracias a la barbarie fascista y al estado de terror, en Chile se aplicaron sin cortapisas las recetas más salvajes del modelo. 

La doctrina del shock… pone muchos otros ejemplos donde se han combinado una crisis, un trauma colectivo y la imposición de un férreo esquema venturoso para las élites y funesto para las mayorías. 

Ahora, en una entrevista realizada a propósito del nuevo coronavirus, Naomi Klein vuelve al ejemplo del huracán Katrina, cuando « grupos de expertos de Washington como la Fundación Heritage se reunieron y crearon una lista de soluciones pro mercado libre ». La gente, traumatizada a causa de la catástrofe, asistió indefensa a recortes en los servicios sociales y a la privatización de las escuelas públicas y de todo lo privatizable. Advierte además que « la persona que presidió el grupo del Katrina fue Mike Pence », es decir, el vicepresidente de Trump, quien ahora dirige el manejo de la pandemia. « Podemos estar seguros de que exactamente el mismo tipo de reuniones (que se convocaron a propósito del Katrina) ocurrirán ahora », subraya.

Ramonet nos recuerda en su ensayo La pandemia y el sistema-mundo que el fascismo surgió justamente como fruto de una gravísima crisis y arrastró tras su demagogia a masas desesperadas. « ¿Se repetirá la historia ? », se pregunta. Es decir : otro mundo peor es posible.

Pero tanto la escritora canadiense como Ramonet, como muchas otras personalidades que han debatido sobre las lecciones de esta epidemia, coinciden en que hay que movilizar a la gente digna de este mundo y levantar « trincheras de ideas » que corten el paso a las fuerzas oscuras.

La pandemia ha puesto a circular teorías delirantes, algunas promovidas por alguien como Trump, que quiere desviar la atención de sus errores y responsabilizar a China, a la oms, a un « factor externo ».

El Canciller de Brasil tuvo una revelación : el coronavirus es un complot para instaurar en el planeta el poder comunista. En ee. uu. recelos similares se han hecho explícitos en las protestas de partidarios de la ultraderecha radical que interpretan las restricciones por la epidemia como inspiradas en el comunismo y hasta en el Diablo. En Annapolis, Maryland, un manifestante dijo : « Satán está detrás de todo esto, porque quiere un Gobierno mundial ».

La industria cultural hegemónica, como el siquiatra de la cia, ha estado haciendo lo posible por extirparnos la memoria y la capacidad de pensar. Ha trabajado sin descanso en la formación masiva de criaturas atontadas, manejables, infantilizadas. Precisamente el rebaño que requiere el fascismo.

http://www.granma.cu/mundo/2020-05-... 2020 may 18