Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
OVO 64
de TIETTI-Instituto de Esperanto en Togolando  
2a februaro 2010

Karaj ge-OV-uloj, Kiel vi komprenas la esprimon DEJA FRAPE ? Por ne tro enigma igi la aferon, estas sciigate, ke la esprimo estas la franca "déjà frappés" (esperante : jam frapitaj). Iru al Togolando, kaj precize en la cefurbon Lome. Ne restu en la urbocentro, sed demandu pri la kvartalo ADAMAVO kaj tien iru kaj diru DEJA FRAPE, kaj vi tuj sensumos kio gi estas. Momenton, ne sekvu la konsilon, car antau kelkaj tagoj, iu diris DEJA FRAPE iom for de Adamavo, kaj tuj oni konsilis lin :"Mi petas, ne diru tion plu, se ne, vi komprenos kiel homoj suferis pri tio. Sur vin oni versos la suferojn kaj tiam ankau vi versos larmojn". Certe la esprimo memorigas ion dolore gravan. Vidu !

En la kvartalo supre menciita kaj en aliaj najbaraj, la logantoj estis devigataj skribi sur la pordo enireja de siaj respektivaj domoj :"Déjà frappés". Tio okazis dum la prezidenta elekto de 2005 en Togolando. ciuj memoras nun kio tiam okazis. Tuj post la elekto soldatoj eniris domojn kaj masakris la domanojn. Oni sange batis homojn kaj iuj devis forlasi proprajn domojn por kasigi ie ajn sur kampoj, en aliulaj domoj, en aliaj urboj kaj ec en aliaj landoj. Iuj ne povis fugi de siaj domoj, iuj el ili trovis manieron por ebligi al la soldatoj ne eniri iliajn domojn. Jen sur la pordo enireja de siaj respektivaj domoj ili skribis "jam frapitaj". Tion ili faris, ke, leginte tion, la soldatoj komprenos, ke ili jam frapis homojn en la domoj, kaj tial ne plu eniros. Tio ci estas tre bona elpensajo de la kompatinda popolo togolanda, sed cu tio efikis ? Respondu togolandanoj koncernitaj. cu vi scias, ke io tia frapis aliajn togolandanojn en la E-movado ?

Eble baldau aperos T-cemizoj sur kiuj estos la surskribo "jam frapitaj". Kiam iuj portas tiujn vestajojn, tiujn oni tuj rekonos jam frapitaj. Nun la demando estus :"de kiu kaj pro kio ?". car la togolanda popolo vere organizigas, ke la esprimo DEJA FRAPE ne plu aperu sur pordoj, ankau togolandajj esperantistoj ciel klopodas, ke JAM FRAPITAJ ne atingu aliajn esperantistojn togolandajn kaj ec afrikajn, car la viruso jam atingis ankau Beninon.

Jam almenau tri togolandaj esperantistoj estas JAM FRAPITAJ. Ankau en Benino estas unu viktimo kaj dua survoje estas. Kiuj atente observas la movadon en Afriko, tiuj rimarkos, ke cio komencigas en Togolando kaj poste atingas aliajn afrikajn landojn. La unua E-seminario en Afriko okazis en Togolando. Starigo de sporta teamo Esperanta originis de Togolando, kie naskigis ankau ideo pri organizado de landa kongreso. Afrika Oficejo aperis en Togolando, kie debutis esperanto-perdiodajoj afrikaj, kaj ne forgesindas la verkoj de togolandanoj, kaj ankau estraranigo de afrikano en UEA fontas el Togolando. La ekzemploj multas, kaj la unuaj afrikaj esperantistoj dungitaj sen laborkontraktoj kaj arbitre maldungitaj en UEA-medio estas togolandanoj. Sekvis Beninano kaj alia nun dejoras en Afrika Oficejo sen laborkontrakto. Certe ankau li estas nun frapata kaj baldau frapita. Togolandaj esperantistoj tiom bone konas la fenomenon, ke ili nun estas pretaj brakumi cion, ke JAM FRAPITAJ ne plu okaz os al togolandanoj. Rigardu kiel ili organizas mem sian E-movadon. Jam pli ol tri jarojn Unuigo Togolanda por Esperanto organizas sian kongreson sen la tiucela subvencio de UEA. Tiel ili tute senprobleme alfrontas la fenomenon JAM FRAPITAJ. La 17a TEK (Togolanda Esperanto-Kongreso) alportos ion tute novan en la organizado de la Esperanto-movado togolanda, kion tute ne povas la nunaj gvidantoj de UEA en la tutmonda E-komunumo. Malkovru mem !

================ PRIPENSU ================

LA POPOLO DE LA cIELO

Ie, apud tiuj steloj, estuloj amas nin kaj observas nin konstante. Estas Elohim.Tiu ci vorto " Elohim ", malfelice tradukita per la singularo "Dio", signifas hebree, en la originala Biblio " tiuj, kiuj venis el la cielo ". Estas homaj estuloj, kiuj, kiel ni, havas sciencan kaj teknikan antauecon jam pli ol dudek kvin mil jarojn.Ili kreis ciujn vivformojn sur la tero, kiel unuajn homojn, en siaj labotorioj, dank’al sia perfekta mastrumo de la D.N.A ( la dezoksiribonuklea acido ) kaj la genetika ingenierio. Poste, ili sendis diversajn profetojn ciuepoke al diversaj popoloj por plialtigi la nivelon de la konscio kaj de la amo ce la homaro : Budao, Moseo, Jesuo, Mahometo, Joseph Smith, Simon Kimbangu, ktp.

Nun, car la ago de la apokalipso estas atingita - apokalipso, kiu signifas revelacion, ne detruon nek mondfinon - Elohim diris al la lasta profeto Rael : " Diru nun al la homoj cesi kredi sed ekkompreni ".

Ili pretas reveni teren se la la homoj, kiujn ili kreis, bonvolas konstrui ambasadon, apud Jerusalemo, laueble, por ilin akcepti.Tiam ili oferos progresive al ni sian sciencan kaj teknikan heredon, car ili amas nin multe.

Jen estas la revelacio fare de ili al la lasta profeto Rael, kiu renkontis plurfoje Jahve en la kratero de volkano, apud la franca urbo Clermond-Ferrand, Francio,la 13-an decembro 1973, dum ses tagoj.Elohim estas do la popolo de la cielo konsistanta el homoj - viroj kaj virinoj - kiel ni.

Tamen, ili superas nin rilate al la sago, la scienco, kaj la amo je 25.000 jaroj ! ciufoje,ke vi legas la pronomon pluralan "ni" en la religioj libroj , kiel la Biblio au la Korano, sciu, ke temas pri ili. Oni nomis ilin la angeloj au la cielaj logantoj. Hodiau, oni parolas pri eksterteranoj, car ili vivas bone ekster la planedo Tero. "Ili venas el malproksima lando je la ekstremoj de la cieloj ". ( Jesajo, capitro 13, paragrafeto 5 ).

La eksterteranoj, niaj gepatroj de la spaco, estas tutpotencaj. Kion ili povas fari, dirus vi ? Dank’al la scienco, ili povas vivi tre longe, gis mil ducent jaroj ( inter 750 kaj 1200 jaroj ). Fakte, ili kapablas , tre facile, dank’al eta kirurga interveno, malakceli la movon, ni diru la radaron de la biologia horlogo kaj resti ciam junaj. Ili kapablas ankau, dank’al la teknoscienco, rekrei mortintan personon.

Antau tre longe ili malkovris la sciencan sekreton de la eterna vivo, la klonado. Kion ili povas fari ankorau ? Ekzemple, sur sia planedo situanta je proksimume unu lumjaro de la Tero, guste je nau mil miliardoj da kilometroj, ili pluvigas kie kaj kiam ili volas, science. Per radioj konataj nur de ili, ili kapablas aliloki planedojn, stelojn (ankau nian sunon) kaj kompletan sunan sistemon.

Ili pilotas flugantajn aparatojn treege rapidajn kiuj atingas eksterordinarajn rapidecojn ( super 7 x la lumrapideco ). Tiel, ili povas fari interplanedajn vojagojn, kaj ec intergalaksiajn .

La Prezidento de la Konsilantaro de la Eternuloj, alidire la cefo superega de tiuj " dioj", nomigas Javhe. La islamanoj nomas lin Alaho. La eksterteranoj au Elohim observas cion, kio okazas sur la Tero. Komputiloj registras la pensojn, la parolojn kaj la agojn de ciuj homoj, de tiuj teranoj.Ili posedas ankau la kompletajn genetikajn kartoj de ciuj homoj vivantajn ci tie sur la blua planedo, tio ci ekde la unuaj homoj . Sur ilia planedo situanta ce la " cirkauurbo " de nia galaksio, la Lakta Vojo , kion Jesuo nomis metafore la "regolando de la cieloj ", ekzistas sep provincoj, sep malsamaj kulturoj, do sep rasoj : nigruloj, blankuloj, flavuloj, verduloj, ktp. Ili parolas planedan lingvon similan al la malnova hebrea kaj ciujn lingvojn de la mondo.Ili rekomendis al la homoj starigi unu mondregistraron, utiligi unu mondlingvon : Esperanton.

N.B. La antikvaj mitologioj kaj malnovaj tradicioj de ciuj popoloj de ciuj kontinentoj parolas pri la "dioj" venintaj de la cielo.

MADZELLA Kisafi Autoro.

REAGO -----

UNUA REAGO : pri LA POPOLO DE LA cIELO de s-ro Jean-Louis MADZELLA


From : "eliz.barbay" Subject : Ondo da Vero (OVo) 59-62 C’u vere ? Date : Wed, 26 Aug 2009 13:19:01 +0200 To : GBEGLO Koffi

Estimata samideano,

Mi bone ricevis la lastan ONDO DA VERO kaj dankas vin pro via mesago. Mi gratulas vin pro malfermiteco esprimita en tiu parto de via regularo : "KUNLABORANTOJ OVo estas cies proprajo. Do, gi konsideras ciujn Esperantistojn kunlaborantoj. La kontribuajojn oni sendu al la redaktanto". Tamen, mi estas mirigita pri la artikolo kiu aperis en la rubriko "PRIPENSU". Temas pri raelismo kaj la teorio de eksterteranaj "eloimoj".

Certe, ciu rajtas kredi kion deziras, sed ne eblas ignori ke RAEL, la iniciatinto de tiu pseudo-religio estas carlatano jam sen- maskigita de 7 jaroj, nome dank’al grava enket-laboro de Kanadaj jurnalistinoj cantal Poirier kaj Brigitte McCann, (tiam laborantaj ce la Journal de Montreal). Tiu lasta, alarmita de diversaj fanfaronaj anoncoj de la raelanoj pri klonado de beboj, decidis esplori la aferon de pli proksime. Si kaj sia kolegino sukcesis enfiltrigi en la sekton de Rael. Brigitte McCann verkis la jurnalon de tiu aventuro, dum cantal Poirier fotis cion eblan. El tiu enketo realigita en 2002, rezultis pluraj intervjuoj, en televido, gazet- artikoloj kaj libro eldonita en 2004 sub la titolo : "Rael (Raël) journal d’une infiltrée" (eldonisto Alain Stanké). Post legado de tiu libro, ne plu restas dubo pri la intencoj de Rael kaj liaj "angelinoj" (tute vivantaj kaj teranaj) : gajni multe da mono kaj igi fama en la tuta mondo. Al homoj kiuj jus malkovris tiun "religian movadon" kaj sentas sin allogataj de gi, mi varme rekomendas legi tiun libron. Ili mem konstatos ke temas pri dangera kaptilo.

Por ke ONDO DA VERO neniam igu ONDO DE MALVERO kaj, pli grave, por ke la esperanto-movado ne aperu kiel rifugejo por naivuloj, necesas lau mi, kontroli la aperontajn artikolojn kaj la fidindecon de iliaj autoroj.

Helpeme kaj sincere, Elizabet Barbay (Francio)

=========== INFORMAS ===========

1- Helpokaso plufunkcianta


La helpokaso en Togolando ebligis al esperantistoj finlerni, aceti medikamentojn au lernilojn. Gi plufunkcias kaj atendas la petojn. Interesigantoj skribu al : Helpokaso BP 13169 Lome Togo Retadreso : esp.togo@cafe.tg ciu petanto priskribu kial li/si bezonas la monon. Li/si menciu siajn adresojn.

2- Esperanto-kantoj sur diskoj en Afriko


Mi nur volas informi al ciuj gesamideanoj, ke post nelonge nia landa movado havos esperantan diskon kun 8 kanzonoj en kiu vi audos viajn muzikistojn. Vi trovos ene la kantojn kiel "La bela floro","Nur landlimoj nin separas", "Kiu lingvo por la homaro ?" de Junior Ngangu ; "Karulino" ,"Ho malpaco en Afriko" de Victor Lufimpu ; "Mi staras tie", "Libera" ,"Mi amas vin" de Rock Tamba.

Tiumaniere, ni disvastigos rapide la internacian lingvon car mi certigas al vi, ke la laboro estas profesie farita.Vi do acetos la diskon. cu bona afero ?

Mi dankas vin !

Junior NGANGU

3- Trejnkurso 2008 en Togolando


KIEA (Konsilantaro por la Instruado de Esperanto en Afriko), la instrufako de ARE (Afrika Reto Esperantista) anoncis pri okazigo de trejnkurso por E-instruistoj. Temas pri internacia kurso, kiu okazos de la 23a de decembro 2009 gis la 3-a de januaro 2010 en Instituto Zamenhof en Lome, Togolando. La kursanoj partoprenos ankau la 17an TEK, dum kiu okazos parto de la kurso kaj ankau diversaj ekzamenoj. Interesigantoj tuj skribu al Afrika Centro Esperantista ce afrikacentro@hotmail.com kaj esp.togo@cafe.tg por enskribigi kiel observantoj. Pri veturado, logado kaj mangado ACE kovros ciujn kostojn por la partoprenantoj .

Jen provizora horartabelo de la kurso.

Lernobjektoj =============

- Historio (H)
- Gramatiko kaj diktajo (GD)
- Teksta Kompreno (TK) : Lega kompreno, auskulta kompreno, eseo
- Kursgvido (KG)
- Ekzamenado

Disdivido de la labortagoj kaj laborhoroj kun la lernobjektoj =================================================================

23.12.2009


7.30 : - Malfermo - diversaj informoj kaj disdono de materialo 8.00-10.00 : GD 10.00-10.30 : Pauzo 10.30-12.30 : TK 12.30-14.00 : Pauzo 14.00-16.00 : H 16.00-16.30 : Pauzo 16.30-18.30 : GD

24.12.2009


8.00-10.00 : H 10.00-10.30 : Pauzo 10.30-12.30 : GD 12.30-14.00 : Pauzo 14.00-16.00 : H 16.00-16.30 : Pauzo 16.30-18.30 : TK

25.12.2009


8.00-10.00 : H 10.00-10.30 : Pauzo 10.30-12.30 : GD 12.30-14.00 : Pauzo 14.00-16.00 : H 16.30 : Foriro al la urbo de la 17a Togolanda Esperanto-Kongreso. La kongreso okazos de la 26-a gis la 28a de decembro 2009. La trejnkurso pluiros dum la kongresaj tagoj.

26.12.2009


8.00-11.00 : KG 18.00 : Antautestoj de la diversaj ekzamenoj 20.00-22.00 : KG

27.12.2009


6.00-08.00 : KG 20.00-22.00 : KG kaj daurigo de la diversaj ekzamenoj

28.12.2009


06.00-08.00 : KG kaj daurigo de la diversaj ekzamenoj 16.00 : Reveno al Instituto Zamenhof, kie pluiros la trejnkurso.

29.12.2009


08.00-10.00 : GD 10.00-10.30 : Pauzo 10.30-12.30 : H 12.30-15.30 : Pauzo 15.30-18.30 : KG

30.12.2009


08.00-10.00 : GD 10.00-10.30 : Pauzo 10.30-12.30 : KG 12.30-15.30 : Pauzo 15.30-18.30 : KIEA-Ekzamenoj

31.12.2009


08.00-10.00 : KG 10.00-10.30 : Pauzo 10.30-12.30 : GD 12.30-15.30 : Pauzo 15.30-18.30 : KIEA-Ekzamenoj 20.00-23.00 : Festa nokto de la nova jaro

01.01.2010


08.00-10.00 : Taksado de la kursanoj 10.00 : Festa tago de la nova jaro

02.01.2010


10.00-12.00 :GD 15.00-18.00 : KIEA-ekzamenoj

03.01.2010


08.00-10.00 : taksado de la kurso 10.00 : fermo de la trejnkurso

4- 17a Togolanda kongreso


De la 26-a gis la 28a de decembro 2009 okazos la 17a Togolanda Kongreso en la kolegio protestanta de la urbo ANEHO. Dum la kongreso okazos kiel kutime kultura vespero, kursoj, ekzamenoj, generala asembleo, komitatkunsido, futbalmatco, ktp. La komitato pli klare difinos la novan vojon de UTE, kiu estas ne nur landa asocio de UEA en Togolando, sed estos tuta esperantistaro en Togolando, en kiu estas diversaj aloj ne rivalaj sed interhelpaj por ke progresu la tuta E-movado de la lando.

La kongresa temo "Diskriminacio, cu ie utilas ?" kaj la diskutorondo kun temo "seksa orientigo" montras kiel UTE malfermigas al cio, ec ne kutimaj aferoj en Togolando. Jes, reaperos la programo Podio de Kredoj, kiu pliafoje ebligos al la esperantistoj togolandaj enmemigi pri sia naturo kiel elemento de Dio. La kongresan temon regisoras GBEGLO Koffi, ankau kiu enkondukos la temon de la diskutorondo kaj gvidos la programeron Podio de Kredoj. S-ro AGBOLO Apelete Didier zorgos pri la programero "Generalaj komunikoj al la gekongresanoj", dum la Generalan kurson al la kongresanoj prizorgos s-roj HOUNSOUNOU François (el Benino), OURO Tcatikpi al kiuj aldonigos aliaj kongresanoj. La komitatkunsidon gvidos ADJE Adjevi. Pri la ekzameno A zorgos DOUMEGNON Koffi, GBEGLO Dzifa, OURO Tcatipki kaj Alexandrine OMBA. La kvizon gvidos ADJE Adjevi kun la helpo de GBEGLO Dzifa kaj KOUEVIGAN Koffi. La ekzamenojn A1 kaj B1 prizorgos ATTAGLO Kokou Eviyenyeame kun la helpo de GBEGLO Koffi. S-roj ATTIOG BE-AGBEMADON B. Mensah, SAGBADJELOU Kokou, DOUMEGNON Koffi kaj GBEGLO Koffi gvidos la ekzamenojn elementan kaj mezan de ILEI/UEA. Pri la gvidado de la kultura vespero zorgos s-roj AGBOLO Apelete Didier kaj ATTAGLO Kokou Eviyenyeame.

Jen la tuta programo de la kongreso :

XVII-A TOGOLANDA ESPERANTO KONGRESO ====================================== De la 26-a gis la 28-a de decembro 2009 Aného TEMO : Diskriminacio, cu ie utilas ?

PROGRAMO 26-A DE DECEMBRO 8.00 : Alveno de gekongresanoj 9.00-13.00 : Zamenhoffesto / propagando pri Esperanto (JOTE), 13.30 : Kunmango 15.00 : Generalaj komunikoj al la gekongresanoj (Kongresa halo) 16.00 : Komitatkunsido I-a 18.00 : Antautesto de diversaj ekzamenoj 19.00 : vespermango 20.00 : - generala Kurso al kongresanoj - Podio de Kredoj - Kultura Vespero

27-A DE DECEMBRO 7.00 : Matenmango 8.00 : Diskutorondo pri la temo <> 9.00 : Malferma ceremonio/ prezentado kaj diskuto de la kongresa temo 13.00 :Tagmango 15.00 :Futbalmatco 19.00 : Vespermango 20.00 : Daurigo de la ekzamenoj 22.00 : Kvizo / Kongresa balo

28-A DE DECEMBRO 6.00 : Purigado de la kongresejo 7.00 : - matenmango - Fino de ekzamenoj 9.00 : komitatkunsido (lasta) / Generala Asembleo 13.00 kunmango 14.00 Grupa fotigo kaj disigo de gekongresanoj

Pri eventualaj sangoj oni informigos dum la kongresaj tagoj.

5- Kursaro kaj ekzamenoj en decembro 2009


En tiu ci monato decembro okazos kursoj kaj ekzamenoj de TIETo. Estos kursoj por komencantoj kaj ankau kursoj prepare al la ekzamenoj de UEA/ILEI kaj al tiuj lau la normoj de ALTE (Asocio de Lingvotestistoj en Europo). La kursoj kaj ekzamenoj okazos de la 23a de decembro 2009 gis la 3a de januaro 2010. La diversaj ekzamenoj estos :
- La ekzamenoj A de TIETo
- La ekzameno B de TIETo, kiu estas la elementa ekzameno de UEA/ILEI
- La ekzamenoj B1 kaj B2 lau la normoj de ALTE
- La ekzameno C de TIETo kiu estas la meza ekzameno de UEA/ILEI

6- Baldau en Togolando


La cehino Vladka kaj la francino kaj Lucie baldau estos en Togolando kaj certe vizitos Instituton Zamenhof.

============== MOVOJ NIAJ ==============

1- Anglo en Instituto Zamenhof (IZo)


La 7-an de julio 2009 anglo kun la nomo Brian HADDON alvenis al Instituto Zamenhof. Tie ci li pasigis unu monaton kaj kelkajn tagojn. Dum sia restado li vizitis aliajn lokojn de la lando. Brian instruis Esperanton al homoj, kiuj neniam lernis Esperanton. Lia preskau ciutage dirata frazo "ce mia alveno, mia esperanto estas malbona, sed nun mia esperanto estas ne malbona. Mi dankas vin (IZo-anojn).

Eble oni povus demandis pri li. Kvankam la demandoj ne jam venis, estus bone mencii aliajn aferojn pri li. En novembro 2009 li igos 69-jara, kaj komencos sian 70-jarigon en decembro 2009. Li diris, ke li estas duone juna, kio vidigas ce liaj movoj. Li estas tre forta, kaj ciam deklaris al gvidantoj de IZo :"Mi estas tei cin por labori ; donu al mi ciajn laborojn, kaj mi faros ilin por vi". Tiel li riparis segojn kaj tablojn, faris elektrajn laborojn, kaj postulis, ke IZo havigu al li farbojn, ke li farbu la tutan lernejo. Tiu ci laboro ne povis okazi. La 19-an de augusto li reiris al sia lando. Menciidas, ke en la lerneja jaro 2008-09, aliaj Esperantistoj vizitis IZon. Temas pri Roberto KUENY, Evelyne, Jean-Pierre kaj Barbara el Francio kaj Dieter ROOKE en Svislando. Dankenka estas AGBOLO Apelete Didier, kiuj vere facilis la restadon en Togolando al Dieter ROOKE kaj Brian HADDON, kiujn li ciceronis dum ilia restado en Afriko.

2- Rezultoj de Instituto Zamenhof ce la stataj ekzamenoj 2008-09 ------------------------------------------------------------------- En la sesa (lasta) klaso de la elementa nivelo estis 25 gelernantoj, dum 48 trovigis en la kvara (lasta) klaso de la duagrada nivelo. Okazis la ekzamenoj, kaj ciuj gelernantoj de la elementa nivelo sukcesis, dum 46 el 48 en la duagrada nivelo.

3- 94-a UK 2009 en BJALISTOKO


Pli ol 1800 kongresanoj el 63 landoj guis vere eksterordinaran kaj elstaran kongreson en la naskigurbo de L.L.Zamenhof en Bjalistoko. Gi estis elektita por omagi la 150-an naskigjubileon de la kreinto de Esperanto. Bjalistokanoj fieras pro tiu grava personeco. La tuta urbo eksciis pri nia evento. Stratoj estis ornamitaj per E-flagoj kaj pluraj afisoj ne povis esti ne rimarkitaj. Ankau la urbanoj povis gui kelkajn E-arangojn okazantaj en la urbo kaj koncerton de Jomo kaj Kimo en la parko. La etoso kaj entuziasmo en la kongresejo estis grandega malgrau kelkaj incidentoj fare de iuj vandaloj. La konstruajoj de la Politekniko de Bjalistoko funkciis kiel kongresejo. Apude estis konstruita grandega tendo ekipita per ekranoj. Tie okazis la plej gravaj solenajoj kaj eventoj, La inauguran ceremonion ceestis diversaj politikaj kaj urbaj autoritatuloj kaj la partoprenantojn bonvenigis ankau la nepo de nia Majstro. Dum la pauzo intervenis trupo da talentaj gejunuloj kantante gajajn, melodiajn kantojn. Reprezentantoj de ciuj nacioj bondeziris al la kongresanoj en sia koncerna lingvo “Pacon al vi”. La Movada Foiro ciam pligrandigas kaj la asocioj sukcese prezentas al la publiko siajn agadojn kaj planojn por la estonteco. La programo estis ricega, ciu devis elekti lau sia intereso kaj povis ceesti nur parton de la abunda oferto. Grandan intereson de la partoprenantoj vekis la kleriga lundo dum kiu estis pritraktitaj interesaj temoj. Fakaj asocioj havis siajn kunvenojn, estis diskutata la ceftemo de la kongreso : “Krei pacan ponton inter la popoloj”, la estraro kaj la Centra Oficejo respondadis demandojn de la publiko, estis prezentitaj filmoj, pola lingvo eksprese, prelegoj pri Pollando, okazis lingvaj kursoj kaj la Internaciaj Ekzamenoj. Vespere ni povis observi per teleskopo stelojn. Ne mankis la satata aukcio jam tradicie kaj sprite gvidata de Humphrey Tonkin kaj aliaj interesaj prelegoj. Ankau la gejunuloj invitis nin al sia programo. La tuttagaj ekskursoj celis konatigon de diversaj regionoj de Pollando. La Kongresa kuriero aperadis gustatempe kun diversaj novajoj rilate la kongreson kaj ekde la dua numero aperadis regule intervjuoj de konataj esperantistoj pri prognozo de evoluo de Esperanto gis post 50 jaroj. Perfekte funkciis posto kun speciala porokaza stampo kaj la postajoj estis liveritaj per speciala trajno au balono kun aldona stampo. Paralele okazis muzika festivalo de kulturoj en la urba placo. Dum la semajno spekteblis multaj artaj programoj. Iuj estis dedicitaj al la juda kulturo. Tre impresa kaj bunta estis la Nacia Vespero. Al la publiko estis amplekse prezentataj muzikaj kaj dancaj tradicioj de Pollando el diversaj tempoperiodoj. Ankau la bankedo, al kiu ni ci-jare aligis por festi nian 30-jaran geedzigon la 27-an de julio, estis bonega kaj festena. cifoje la plej malmulte kostaj logejoj en studentaj cambroj situis plej proksime (vid-al-vide) de la kongresejo, kio kontentigis la plejmulton de la partoprenantaro. En la urbocentro okazis pluraj E-arangoj en la kafejo Fama, teatrajoj en urbaj teatroj kaj multaj el ni vizitis la kafejon Esperanto. Urbocentre trovigas turismaj informtabuloj pri lokoj ligitaj al la historio de Esperanto, cefe al la Majstro kaj la Esperanto-Centro ofertas ekspozicion pri la vivo de Zamenhof. Resume, pri la ci-jara UK ne eblas paroli alimaniere ol per superlativoj. Dank’ al la lokaj autoritatuloj, LKK-anoj kaj multaj helpantoj ni povis gui modelan kongreson. Dum la tuta semajno regis entuziasmo, festa etoso kaj amikaj renkontoj. Malfacilis forlasi tiun belan lokon. Espereble la tri kubanoj partoprenantaj la cijaran kongreson inspirigis kaj provos arangi venontjare same grandiozan kongreson en Havano. Ili promesis tion... Liba GABALDA (Francio)

PS : Fotoj pri la kongreso estas rete riceveblaj ce la redakcio

4- SOMERAJ KURSOJ AUGUSTO 2009


Al gelernantoj rememorigi nociojn de la finiginta lernejjaro kaj akirigi unuajn konojn de la venonta lernejjaro, tion celas la someraj kursoj. En Instituto Zamenhof (IZo), kadre de la someraj kursoj, antau du jaroj, instruistoj venis kun propraj programoj kiujn la lernejadministranto esploris antaue kaj permesis, post plibonigoj. Ekde la pasintaj someraj kursoj, surbaze de antauaj programoj, IZo kompilis specialajn programojn por ciu klaso. Multajn gelernantojn allogas tiuj instruindaj someraj kursprogramoj kun ekzamentaskoj kaj/au finekzamenoj. ci-jaran somerkurson partoprenis cirkau 400 gelernantoj kun entuziasmo. Gi allogas la plej grandnombrajn gekursanojn dank’al la bona organizado. Ekde la 2-a semajno, en la 2-a nivelo (CEG) la gelernantoj, post ciu capitro, trapasas etan ekzamenon gis la antaulasta tago. ce la 1-a nivelo (1-agrada) la gelernantoj trapasis finekzamenojn en la lasta semajno. Tiel ciu lernanto ricevis ekzamenraporton (Bulletin de notes) kiu kursceeston kaj ekzamentrapason atestas. La antaulastan tagon, jaudon la 27-an de Augusto, la geinstruistoj, sub la gvido de la lernej- estro kaj administranto raportis pri la tuta kurso, la taugeco de la specialaj programoj kaj la ekzamenoj. La lastan tagon ­ la 28-an de Augusto, la geinstruistoj proklamis la rezultojn. Post gelernantforiro, la geinstruistoj kunmangis kaj deziris unu al la alia ‘gis la revido’ kaj disiris.

ATTAGLO Elom

5- Esperanto ce la televidstacio (TVT) en Lome (Togolando) ----------------------------------------------------------- La 4-an de septembro 2009 nome de JOTE, gia vicprezidanto, GBEGLO Dzifa, helpe de GBEGLO Aminda kaj MIDODJI cimène partoprenis televidelsendon kies nomo estas « Libertempaj Koloroj » - Couleurs des Vacances - kiu okazis rekte de la cefa togolanda televida kanalo. Dum la elsendo ili informis pri la ekzisto de Esperanto, pri gia historio. Ili invitis ciujn spektantojn kaj partoprenantojn lerni Esperanton sekvante la Kursojn FEREZ au vizitante la hejmpagojn www.lernu.netkajwww.edukado.net.Iliinformisa...)deUnuigoTogolandaporEsperanto(UTE). Fine la invititoj (Dzifa, Aminda kaj cimene) kantis la Esperantan Himnon.

GBEGLO Dzifa.

6- La 17a internacia E-renkontigo de la kulturo kaj turismo, Pineda de mar 3-10 Oktobro 2009


Jam la 17-an fojon renkontigis la verda familio en Hispanio kaj guis agrablan Esperanto- arangon en la e-mara urbeto Pineda de Mar, kiu situas 55 km norde de Barcelono. La Semajno estis bone organizita de la triopo : Luis Serrano, Salvator Aragay kaj Santiago Torné. ci-jare kolektigis 120 gesamideanoj el 13 landoj. Ni havis plezuron havi inter ni geedzan paron Norberto Dìaz kaj Yoandra Rodriguez el Kubo. Ili prezentis al ni sian urbon Santi Spiritu kaj invitis la ceestantojn partopreni la Universalan Kongreson en Kubo venontjare en julio. Ni guis belan Semajnon en la agrabla etoso de la tri-stela hotelo Stella sekvante la programon la la Semajna informilo. Gi estis rica je eventoj kaj altkvalitaj prelegoj. Dum la dimanca inauguro bonvenigis nin la urbestro de Pineda s-ro Xavier Amor i Martín kaj ceestis aliaj du funkciuloj de la urbodomo. Ni komune fotigis. Stano Marcek - la redaktoro de la revuo Esperanto - gvidis E-kurson lau sia propra instrumetodo. Lia verko estas tradukita kaj eldonita jam en 23 lingvoj. Tre interesa estis prelego pri arboj de s-ro Guillem Nicolas. Li klarigis al ni kiumaniere tranci brancojn de arboj por ne damagi ilin. Grandan sukceson havis ateliero pri produktado de postkartoj kiun gvidis Wolfgang Gunter. Li asertis, ke ciu homo estas artisto kaj la rezultoj pravigis tion. La premio Ada Sikorska-Figiera estas ciujare aljugita al la plej meritplena persono en la E-agado. La unuan fojon gin ricevis virino - Katalin Kováts konata de ni ciuj kiel fervora esperantistino pri instruado kaj edukado de instruistoj. Surloke si disdonis diplomojn al 2 sukcesintoj en la ekzamenoj faritaj dum la UK en Bjalistoko. Si ankau parolis pri la nova ekzamensistemo, prezentis filmeton rememore al forpasintoj kaj tre interese kaj detale prezentis al ni nederlandan pentriston Vincent Van Gog. Li estas sia pasio. Ni multon eksciis pri la vivo de tiu fama artisto. Alia interesa prelego temis pri la natursciencaj vortoj en PIV fare de tre sperta fakulo pri pluraj sciencoj, sed cefe pri biologio - Claude Roux el Francio. Li okupigis pri reviziado de la Plena Ilustrita Vortaro. Li konsilis ke estu enkondukitaj en gi mankantaj fakaj vortoj, malaprobis arkaismojn. Li atentigis nin pri la bona uzado de kelkaj kutimaj vortoj. Dr-ino Rafaela Urueña tre serioze parolis pri la tutmonda klimatsango, pri ciaj konsekvencoj kaj la dangero por la tuta homaro. Si klarigis, ke la ekologia sistemo malekvilibrigas pro tiu fenomeno kaj kauzas katastrofojn. Iom distra estis prezento pri Venezuelo fare de Liba (folklore vestita) kaj Floreal Gabalda. Ili prezentis serion de bildoj kaj du filmetojn. La ekspozicio de kelkaj artajoj, libroj, muzikiloj, kaj gustumado de gojav-dolcajo kompletigis tiun placan prezenton. Dum la renkontigo ne mankis vesperaj programeroj. En du interkonaj vesperoj ni gustumis campan-vinon kaj bongustajojn interbabilante kun konatuloj kaj novuloj. Dum alia vespero estis prezentita la opero Nabucco. Dum debato, la temo “cu la estonteco de Esperanto trovigos en Afriko” estis multe pridiskutata. Luis Serrano ankau gvidis vesperon en kiu oni rajtis esprimi siajn opiniojn pri la Semajno, doni ideojn au plendi. Sed estis cefe pozitivaj kaj laudaj vortoj. La plej satata programero okazas iam la lastan vesperon. Ni guis muzikon de la konata ensemblo “Montjuic” kaj gustumis “cremat”. Gi estas kataluna specialajo el spicita kaj bruligita rumo. La tri ekskursoj konatigis nin kun aliaj partoj de Katalunio. La unua, duontaga celis la tonan urbeton Peratallada. La dua, auto-muzeon en Sils. Impresis vastega kolekto da malnovaj automobiloj. ciuj eksponajoj laudire estas funkciantaj. La tuttaga ekskurso gvidis nin al la urbo Terrasa, kie ni vizitis muzeon pri Sciencoj en Katalunio. En la urbo Moia ni haltis ce la strato Esperanto kaj trarigardis privatan biblioteko-muzeon de Ramon Molera. Poste ni vizitis muzeon pri la historio de Katalunio. Liba Gabalda

7- Komitatkunsido de UTE


La 7an de novembro 2009 okazis la dua komitatkunsido de UTE. Gi lancis la ideon pri plivastigo de la agado de UTE ne nur kiel landa sekcio de UEA, sed kiel la tuta esperantistaro Togolanda. Krome, gi plibonigis la preparojn por la 17a TEK kaj montris la sintenon de UTE rilate la okazigon de la Jubilea Afrika Kongreso de Esperanto (JAKE) iniciatita de la Esperanta Civito.

8- Intensiva korespondkurso


En la monatoj oktobro kaj novembro 2009 Afrika Centro Esperantista disponigis intensivan kurson al afrikaj esperantistoj, kiuj partoprenos la trejnkurson por Instruistoj. cirkau dek personoj komencis la kurson, sed ne ciuj povis tre bone fini gin. Kio notindas, tio estas la volo de ciuj lerni ion novan.

9- laboroj en Instituto Zamenhof


cijare Instituto Zamenhof havas pli ol 470 gelernantojn. Krom la instruado al tiuj homoj, Instituto Zamenhof zorgas pri aliaj aferoj : prizorgo de Afrika Centro Esperantista kun ties multaj taskoj por progresigi la afrikan movadon. Krome Instituto Zamenhof gastigas ankau la kernan laboron de la organizajo MERE, kiu kun la nederlanda fondajo ONVOKI zorgas pri funkciigado de kvin elementaj lernejoj kun pli ol 1300 gelernantoj en Togolando. Decas mencii ke la gvidado de la laboroj en Instituto Zamenhof, kaj precipe en ACE (Afrika Centro Esperantista) iras tute glate. Okazas tiel dank’al la sindonemaj homoj, kiuj tute harmonie ligigas por goje efektivigi la laborojn. La precipaj homoj estas :
- GBEGLO Koffi : administranto de ACE
- DOUMEGNON Koffi : sekretario de ACE
- AGBOLO Apelete : helpanto zorganta ankau pri enpagigado kaj tajpado de manuskriptoj
- ATTAGLO Kokou Eviyenyeame : helpanto zorganta ankau pri la perkoresponda instruado de Esperanto al anglalingvanoj afrikaj

========= RAKONTO =========

La cirkaumuro kaj la portalo de la domo

La cirkaumuro kaj la portalo estas du kompanoj kiuj estas ciam kune. Antau ol iri en la domon oni malfermas la portalon kaj poste refermas gin. ciumomente nur la portalo estas genata pro la malfermo kaj refermo.

Unutage, la portalo diris al la cirkaumuro "ni estas du kompanoj sed nur mi estas la sola kiu laboras ciutage vi neniam laboras. ciutage vi neniam laboras kial kaj kiu estas via rolo en la domo ? ". ciutage la portalo ripetas la saman demandon. Unutage la cirkaumuro kolerigis kaj delokigis de la portalo. Subite la portalo retrovigis surtere.

La personoj demandas al la portalo kio estas ? gi diras ke estas la cirkaumuro kiu delokigis. De tiu tago la portalo scias ke la ankau cirkaumuro havas rolon, valoron.

La leciono kiun ni povas lerni en tiu ci rakonto estas : ciu persono havas valoron. La ricaj bezonas la malricajn kaj reciproke.

KOSSIVI Affi Djatougbe Blandine

============= FELIETONE =============

SPIRITA VIVO EN LA SOCIO de Omraam Mikhaël Aïvanhov(1900-1986).

SPIRITA VIVO EN LA SOCIO estas unu el la abundaj libroj de Omraam Mikhaël Aïvanhov(1900-1986). Franca, bulgardevena filozofo kaj pedagogo, Mikhaël alvenis en Francion en 1937. Kio dekomence okulfrapas en liaj verkoj estas la multaj aspektoj, sub kiuj konstante prezentigas la sama demando : kio estas homo, kiel li au si perfektigas ? Kiu ajn la temo, gi ciufoje traktigas konsidere al la uzo, kiun homo povas fari el gi por pli bone kompreni sin kaj pli bone disvolvi sian vivon. La capitrojn de SPIRITA VIVO EN LA SOCIO aperas unu post la alia en ONDO da Vero (OVo). Tiuj capitroj estas :
- Trovi ekvilibron inter spirita kaj materia vivo
- Klare distingi celon kaj rimedon
- Fizika laboro kaj spirita laboro
- Preni sur sin la ciutagajn taskojn
- La elekto fondi familion
- Akcepti ne trudi siajn konvinkojn
- Para vivo : ne fugi de la problemoj
- Akcepti la sorton, ne suferi gin
- La kampo de niaj respondecoj
- La bona sinteno
- Nur ekzemplo influas
- Ricevi kaj doni
- Supera justeco
- Kiel helpi al sia lando ?
- Ne eblas savi sin sola

UNUA CAPITRO : TROVI EKVILIBRON INTER SPIRITA KAJ MATERIA VIVO

Multaj personoj diras al si : "Mi unue solvos miajn materiajn problemojn, poste mi estos libera pensi pri la spirita vivo." Sed jen pasas la tempo, kaj oni trovigas maljuna, eluzita kaj ne sukcesis dedici unu minuton al la spirita vivo. Kial ? Car la rezonado estis fusa.

Por aliri la spiritan vivon, oni ne atendu, gis oni finarangis cion materian, car nenio iam ajn estas definitive finita. Ciam ie estas io neplene solvita. Ne eblas redoni rondan formon al kaucuka pilko, kiu estis traborita ; kiam vi sukcesos forigi la kavon unuflanke, gi reformigis je la alia flanko.

Vi havis okupon, sed post iom da tempo oni maldungas vin, kaj jen vi estas senlaborulo. Vi edzigas, sed post nelonge vi cesas akordi kaj vi eksedzigas. Vi havis domon, kaj jen okazas io, kio devigas vin translokigi.....

Kaj la gefiloj ! Kiom da zorgoj ili vekas, pri sia sano, sia edukigo, sia estonteco ! Kaj post la gefiloj, jen genepoj zorgigas... Kredu min, tiel estas senfine.Ne atendu do, por vivi spiritan vivon, gis viaj materiaj aferoj estos en ordo. Des pli car - tion scii gravas - guste dank’al la spirita vivo vi trovos plej bonajn solvojn al la problemoj, kiuj prezentigas ciutage, car vi estos pli forta, pli pacienca, pli saga, pli prudenta.

Sed, kompreneble, necesas ekvilibro. Se vi diros al mi :"Bone, nun, mi komprenis, mi organizos mian vivon tiumaniere, ke mi ne plu uzos miajn tempon kaj energion por materiaj, profesiaj au familiaj priokupoj", mi respondos, ke estas stulte tiumaniere troigi. Vi ja vivas en la mondo kaj vi ne povas agi, kvazau gi ne ekzistus. Se vi kondutos kiel ekstersociulo kaj parazito, vi vegetos, vi estos sargo por la aliaj, kaj tio tute ne rekomendindas. Indas lerni akordigi ambau aspektojn : agadi en la mondo kaj vivi spiritan vivon. Estas ekvilibro, kiun ciu homo deziranta evolui devas trovi : kiel vivi en la mondo, rilati kun gi, tamen lasante la ceflokon al tio, kio estas plej esenca : animo kaj spirito.

La evolunivelo riveligas lau tio, kiumaniere oni sukcesas harmoniigi la du aspektojn, materian kaj spiritan, kaj tiu harmoniigo ne facilas. Iujn tentas la emo enprofundigi en la materian vivon, neglektante la spiritan, kaj aliaj, inklinaj zorgi nur pri la spirita vivo, preteratentas la materian. Sed ekzistas tria solvo, kiun ciu trovu por si, car ekzistas nur apartaj kazoj.

Baze, certe, ciuj homoj posedas la saman naturon, havas samajn bezonojn, sed ilia evoluagado malsamas, ilia temperamento malsamas, ilia alvokigo en tiu ci ekzisto ne estas la sama, kaj ciu individue devas trovi la ekvilibron sen voli imiti la najbaron. Tiu, kiu sopiras al fondo de familio, ne povas respondi la demandon same kiel tiu, kiu preferas frauli. Kiu bezonas multe aktivi fizike, tiu ne povas havi saman vivon, kiel iu, kies temperamento estas pli kontempla, medita. Gravas, ke ciu kapablu bone analizi sin por koni siajn profundajn emojn ; kiam tiuj estos konataj, li strebos al ekvilibro inter tio, kio estas materia kaj tio, kio estas spirita.

DUA CAPITRO : KLARE DISTINGI CELON KAJ RIMEDOJ

Vera spiritemulo estas homo, kiu komprenis, kiel spirito prilaboras materion, li utiligas cion, kion disponigas Naturo, sed anstatau tion uzi por kontentigi siajn egoismajn apetitojn, li metas cion je la servo de la supera idealo por si mem kaj por la aliaj. Bedaurinde ne tiucele nun laboras la homoj ; ili reduktas cion al io propra : al sia intereso, al sia profito, al sia plezuro. Rigardu kiel ili ekspluatas bestojn, arbojn, montojn, riverojn, maron...Kaj se iam ili havus la tiucele necesajn teknikajn rimedojn, vi vidus, kion ili farus el la suno, luno, aliaj planedoj ! Ili pretas oferi cion, kion ili kapablas kapti, al la kontentigo de siaj malaltaj deziroj. Ili ne hezitus uzi la plej sanktajn revelaciojn de Inicula Scienco, kaj ili ec irus frapi ce la pordo de la Sinjoro por ke Tiu helpu ilin en iliaj fikomerco kaj frenezajoj.

Jes, indas kompreni, ke vivi spiritan vivon, tio estas ne nur pregi, mediti kaj turni sian menson al la esoteraj sciencoj, sed klarvidi la motivojn kaj interesojn, kiuj pusas nin al agado. La celo al kiu vi strebas, jen la esenca afero ! Se vi utiligas pregadon kaj la povon de penso, kiel rekomendas tiom da dangeraj libroj, por kontentigi viajn avidecojn -sukcesi en viaj negocoj, ricevi ies amon kaj emojn similtipajn - vi kondutas kiel la plej aca materiisto, kaj ec, kelkokaze, kiel krimulo. La senreligiulo, la ateisto, kiu rompas stonojn por helpi malfeliculon konstrui sian domon, estas pli autenta spiritemulo ol vi.

Por esti vera spiritemulo, necesas esti definitive solvinta la demandon pri celoj kaj rimedoj, car guste tiukampe aperas ciaj konfuzoj kaj iluzioj. Kiel eblas imagi sin spiritemulo, se oni mobilizas siajn psikajn plej altvalorajn kapablojn por atingi plej egoismajn kaj materiajn celoj ? Cu vi opinias, ke tiaj homoj konscias sian situacion ? Tute ne !Ili neniam dedicis iom da tempo al la demando :"Kiel konduti ? Kion celi ?" Necesas, ke iu venu skue veki ilin kaj diri :"Rigardu, kunulo, kio estas via celo ! Estas infero ! Kaj viaj rimedoj ? Ili estas la Sinjoro, la angeloj, scienco, arto, religio... " Jes. Ili uzas tiujn sanktajn estulojn au estajojn por fali inferen.

Estu klara nun la afero. Kio devas gravi, tio estas la celo, la direkto, la kialo por kiu vi faras viajn farojn. Egale cu vi mangas , spiras, promenas, laboras, amas, studas, cion vi faru kun la celo dedici ciujn avantagojn, kiujn vi ricevos el tiuj agoj, por la bono de la tuta mondo.

Ni prenu la ekzemplon de la studado ! Pli kaj pli da homoj studas kaj studas longe, por disponi pli da rimedoj. Sed je kies servo ili metas la akiritajn sciojn, por kiu celo ili uzas ilin ? Kiom el ili ekkonscias siajn respondecojn kaj diras al si :"Mi vidu ! Per ciuj tiuj scioj mi faru bonon, mi helpu la aliajn, ne nur mi profitu de ili ? La plimulto uzos ilin por bombasti, ricigi sin, elimini la rivalojn. Tre malmultaj pensos, ke ili povas ilin utiligi por farigi bonfarantoj profite al la tuta homaro. Nun estas via tasko decidi. Cu vi volas esti materiisto, kiu uzas la ricojn de la spirito por arangi siajn aferojn, au autenta spiritemulo deziranta disponigi siajn kvalitojn, siajn kapablojn, siajn fortojn kaj cion posedatan je la servo de la spirito. (Daurigota en OVO 65)

========== ANONCETOJ ==========

1- Novaj verkoj de afrikaj esperantistoj


Afrika Centro Esperantista pretigis verkojn de afrikaj esperantistoj. Tiuj aperos dum la 17a TEK. Jen la titoloj kaj la autoroj :
- La mono, SAGBADJELOU Kokou
- El Togolanda Sagosako, ADJE Adjevi
- Printempa Floro, GBEGLO Dzifa
- Niosi, la eta abelulino, Kisafi MADZELLA
- 2009 Afriko sur tri frontoj en Esperantujo, GBEGLO Koffi

2- Sub la Verda Bluzo je cies dispono


"Sub la verda bluzo" estas tute aparta libro en la historio de Esperanto. Gin autoris GBEGLO Koffi. Nun deko trovigas en ACE, kiu disdonas ilin. Kiu satus havi unu ekzempleron, tiu tuj rilatu kun Afrika Centro Esperantisto ene de Instituto Zamenhof.

================== PODIO DE KREDOJ ==================

La programero "Podio de Kredoj" de TEK (Togolanda Esperanto-Kongreso) laste okazis en la kongreso de Togoville en 2001. Dum tiu ci programero ciu prezentas sian kredon au vivokoncepton. Estas tauga momento por varbi homojn por sia religio. Tie ci OVo nun volas havi rubrikon kun la titolo PODIO DE KREDOJ. Gi estas la papera formo de la programero de TEK.

La demandon " kial mi vivas ?" multaj faras al si kaj ciam klopodas trovi la respondon kaj tial plusercas gis sia morto, ne havante la respondon. Sed aliaj multaj fiere diras, ke ili scias kial ili vivas. La temo estas tre profunda. Kiu pravas ? Cu tiuj, kiuj ne havas la respondon al la demando, au tiuj, kiuj diras, ke ili havas la respondon. Kiuj diras, ke la respondon ili havas, tiuj facile gin klarigas al aliaj homoj. Jen aperas respondoj diversaj, kiuj preskau centprocente rilatas religioj.

Parolante pri religioj, oni mencias Kristanismon, Islamon, Budhismon, Bahaismon ktp. La malplej aga el tiuj religioj estas RAELISMO, car gi aperas post 1940. Eble, post gi, aliaj religioj jam aperis sed pri tiu(j) la redakcio de OVo ne jam scias. Jen vortetoj rilatantaj al religioj au al vivokonceptoj.

1- CU DIO au DIOJ ?

Kiam la homo estas problemoza, gi sercas rimedojn diversvojajn por solvi ilin. Ciuj jam iel rekonas ke ciuj homoj estas limigitaj. Ne cion la homo povas fari. Tial ili turnigas al io metafizika.

Eblus, en kelkaj linioj memori la komencon de diaj aferoj.

En la komenco estis multaj dioj. Poste iuj rimarkas, ke ne pri multaj dioj temas, sed nur pri UNU, kaj tiun, ciu siamaniere adoras. Cu tio estas vera ?

Jesuo ne starigis religion, sed instruadis, dum Mahometo starigis la islamon. Plie, jam antau Jesuo, estis Budho, kaj aliaj elpensintoj de religioj. Se reiri al Kristanismo necesus, oni povus diri, ke la apostolo Paulo siamaniere daurigis la instruadon de Jesuo, kiam neniu el la apostoloj de Jesuo povis tion fari. Estis do Kristianismo. Tiun ci oni konsideris la sola religio de la mondo. Tial naskigis la nomo Katolikismo (Religio de la tuta monto). Tempo pasis, kaj jen cio evoluis.

Disidentoj de Katolikismo starigis la Protestantan religion. Ties nomo vere diras cion pri ili. Homoj katolikaj protestis kontrau Katolikismo kaj naskigis Protestantismo. Pluiras la protestoj cie, ke nun la religioj naskigas kiel fungoj.

Nun estas amaso da religioj : katolikismo, protestantismo, islamo, budismo, ktp. Tiuj ci religioj estas importitaj al Afriko, ankau kiu havas proprajn kredojn. La suba ligilo kondukos vin al bildoj kiuj temas pri adormaniero de homoj en vilago Togolanda.

Familio en tiu ci vilago petis ion de siaj dioj. Pasis multaj jaroj, kaj tiuj ci vilaganoj rekonas, ke la dioj favore respondis. Tial ili oferas ion al la dioj por ilin danki.

Pri kiuj dioj temas tie ci, tiuj estas Sego de la prauloj, dio de la fero, dio de la serpento, dio de fulmotondro. Al tiuj dioj la vilaganoj oferis kapron, virsafon kaj kokojn. La bildoj koncernas tiujn ci oferojn, kiuj okazis la 29-an de augusto 2009 en la vilago Anyron-kope, sude de Togolando.

Iru al la ligiloj por malkovri cion.

http://www.flickr.com/photos/esptog...

2- CU DIO, JESUO AU CARLATANOJ

"Nun cio estas klara pri tiuj pastoroj, kiuj kreskas kiel fungoj. La morto de la pastoro ADI montras cion. Li estas membro de sekto. Oni devas enterigi gin kun sep kapoj homaj. La kadavron oni metis en mortintejon, sed ties gardistoj malfacile eltenas la farojn de la spirito de ADI". Tiu ci informo, jam pli ol unu monaton trairas la urbon. Ciuj asertas, ke la homo estas ne vera pastoro. Dum sia vivo ADI laboris kiel tradicia kuracisto kaj samtempe estis pastoro de kristana religio. Tiu onidiro, ke la kadavron de ADI oni enterigos kun sep kapoj, demandigas multajn homojn pri la personeco de la pastoroj. Ne nur pri ADI estas tiaj informoj. Multaj tiaj jam kuradas.

TABO vivas kutime en urbo, kaj de tempo al temo pasigas la semajnfinojn en sia naskigurbo. Car li nun estas membro de kristana eklezio, li ne ofte pasigas sian semajnfinon en la vilago. La kristanigo de TABO mirigas multajn homojn, car liaj gepatroj estas paganoj, kaj la patro estas granda carlatano, kiun vizitas homoj por esti felicaj. SASO, la patro de TABO estas tre fama, car, kiuj konsultas lin, tiuj asertas, ke ili atingas ciam sian celon. Okazis, ke TABO pasigis tutan semajnon en la vilago ce la patro. Kion li vidis tiam ?

- Pacjo, diris TABO. Mi jus vidis viron. Kiu li estas ?
- TABO, vi tre bone scias mian laboron. Li estas unu el miaj klientoj.
- Mi satus vidi la homon.
- Ne nun, car ni jam komencis la ceremonion, kaj nur ce ties fino vi povos vidi lin. Au, se vi volas, vi povas ceesti la cermonion kaj tiam vi pli bone vidos.
- Ne, Pacjo. Vi scias, ke mi estas kristano, kaj tial ne povas ceesti vian ceremonion. Mi pretas fari ciajn laborojn por vi, sed tute ne eblas al mi ceesti la ceremonion.
- Mi komprenas vin, sed vi ne scias, ke oni diras "duone Kristane, duone pagane".
- Mi audas tion, sed nur la neveraj kristanoj faras tion. Mi neniam ion tian faros. Mi tute fidas mian Dion, kaj Jesuo ciam estas mia vojo al Li.
- Iam vi komprenos min. Nun mi finu la ceremonion. Do, gis baldau !

Jen la patro de TABO eniris la ejon de la ceremonio. Cio okazis, kiel kutime, tre bone, gis la fino. Tiam la pastoro KUTA konversaciis kun la patro de TABO.

- Mia amiko Pastoro, kiu venigis min al vi, diris, ke danke al vi nun lia pregejo estas plena je homoj. Ciuj bone kotizas dum ciu meso. Nun li estas tre rica. Mi satus, ke, kion vi faris al li, tion faru ankau al mi. Tiel ankau mi estos rica, kaj certe vin mi tute ne forgesos. Mi promesas unu auton al vi, se gis la fino de la jaro miaj adeptoj estos pli ol mil.
- Ho tio ne estas problemo. Ni evoluas. Kion mi faris al via amiko, ne tion mi nun faras al vi. Tute alian aferon mi nun havas, car mi jus venis de vilago, kie mi perfektigis miajn felicigajojn. Vi estas la unua persono, kiu ricevis tiun ci novan felicigilon. Iru, kaj poste, vi mem atestos.

Tri monatojn poste Kuta revenis al la vilago kaj vizitis la carlatanon SASO. Mankis vortoj al Kuta por danki lin. Cio iris multe pli bone. Li estis devigata konstruigi pliajn pregejojn en la urbo. Li ne atingis la finon de la jaro, antau ol donaci la auton al SASO. Tiu ci estas tre goja havi propran auton. Sed cu li mem uzos gin ?

Tabon lia patro venigis al la vilago nur pro la auto. Li parolis kun sia filo pri la auto. Tabo tute ne komprenas, kiel la patro povis havi auton.
- Cu vi konas la pastoron Kuta ?
- Jes, nun, de unu monato, mi vizitas unu el liaj pregejoj. Li estas tre bona pastoro, kiu scias, kiel rekte rilati kun Dio tra Jesuo por havigi al ciu cion, kion li volas. Li estas tre fama nun.
- Mi estas Kuta.
- Kio ?
- Mi estas Kuta.
- Mi ne komprenas tion.
- Mi ripetas, ke mi estas Kuta. Se vi ceestus nian ceremonion, kiam vi pasigis multajn tagojn en la vilago, tiam vi scius cion. Li tiam estis kun mi, kaj mi faris al li ion, kio helpas lin havi multajn adeptojn.
- Jes, mi memoras. Mi tiam vidis la homon.
- Jes, estis li.
- Nun vi komprenas ?
- Mi cion malkasos al ciuj en la urbo.
- Cu vi volas, ke via patro estu malfelica ? Cu vi ne volas esti felica ? Simple, mi diros al Kuta, ke vi estas mia filo, kaj certe vi gvidos unu el liaj pregejoj. Mi malkasu al vi, ke multaj pastoroj vizitas min, kaj tial sukcesas en sia vivo. Kion vi atendas ?

Tabo fikse rigardis sian patron kaj suspiris :"Kia vivo", li diris, vidante en la okulojn de la patro. "Cu Dio, Jesuo au carlatanajoj ?" demandis Tabo al Saso. Kiuj legas tion ci, ankau tiuj povus tiel demandi. Cu iu havas la pravan respondon ?

3- LA CELO DE LA HOMA VIVO

La subaj vortoj konsistigas mesagon mian al korespondanto. Pensas mi, ke gi iel povas aludi pri celo de la homa vivo. Palpu !

Kara amiko,

Pardonu, ke mi nun ne regule rilatas kun vi. Estas la lasta monato de la jaro kaj multo persekutas min. Mi ciam memoras vin sed iri al la komputilo por telefoni al vi ciam prokrastigas. Mi certas, ke en tiu ci semajno, mi faros tion. Pardonu min. Vortoj viaj pluestas en mi. Jen io !

"Estimata sinjoro Koffi, Mi pensas, ke Dio -ja ekzistas. Sajnas al mi ke vi pensas inverse, se mi bone memoras. Mi sendas al vi interesan libreton kiel memorigilon ligitan kun via elekto kiel estrarano ce UEA - nova periodo en via Esperanta laboro kaj eble ankau en la vivo. Kun estimo 13.8.1998".

Kara , Tiujn vortojn vi skribis al mi, donacante al mi tre interesan libreton el vortoj de Dio el la Biblio. Mi havas mian sintenon pri Dio. Mi ciam asertadis, ke Dio ne ekzistas. Tion vi tute prave notis. Pasis pli ol 11 jaroj, cu tian opinion vi pluhavas pri mi ? Cu mi sangigis ? Mi konfesu al vi, ke nenio sangigas en mia pensaro. "Dio tute ne ekzistas". Tion pliafoje mi asertas al vi, kvankam mi ciam alvokas Dion. Cu ne estas tie kontraudiro ? Vidu !

Se Dio vere ekzistus, Li certe jam detruus librojn kiel Biblion, Koranon, ktp. Pri Dio priskribita en tiuj libroj mi konfesas la ne-ekzistadon. Mian komprenon mi havas pri Dio, kiel Supera Forto reganta la mondon. Ciu homo estas libera siamaniere rilati kun gi. Niaj prapatroj en Afriko faris tion, ankau alikontinentaj prauloj. Vidu tiom da grandegaj pregejoj en Europo. Nun ili estas malplenaj, car homoj nun opinias, ke tiu Dio, de kiu ili atendas multon, tute ne respondas iliajn esperojn. Tio tute ne mirigas min, car kia ili konsideras sian Dion, certe ne tia Gi estas. Necesas reiri por pli bone salti.

Homoj pensas, ke okcidentanoj havas siajn pensmanierojn, kaj al ili estas malfacile kredi spiritajn aferojn. Jen nova vorto SPIRITA. Tiu ci simple estas la alia flanko krom la materio. Tio ci vere akaparas la konscion de la plejmulto de la homoj, precipe kapitalismaj, ke nur MONOn ili adoras. Mi tute ne bezonas adori ion, sed ja uzi cion en la naturo por agrabligi al mi la vivon. Io tia staras en la naturaj legoj, kiuj resumigas en la ora regulo :"Kio estas al vi malagrabla, tion ne faru al la ceteraj". Doktrinon, en kiu mi trovas tion, mi brakumas kaj esploras. Miaj propraj spertoj estas pli bezonataj ol asertoj de la aliaj homoj. Tia sinteno mia igas min eterna lernanto. Mi tute ne volas bremsi kaj kateni min en iu doktrino, sed ciam sercadi gis la fino de mia vivo. Mia pilgrimado portas min nun en PRANAaj aferoj, kaj miaj unuaj spertoj certigas al mi, ke la vero estas nenie sed en ciu homo. Tian komprenon mi jam delonge havas pri la mondo, pri la vivo.

Kiam en 1989 mi parolis kun Hemmo TIETTI pri mia sinteno al Dio kaj la mondo, li tuj atentigis, ke mia sinteno al Dio estas proksima al PANTEISMO. Li aldonis, ke devus esti alie : PAN-EN-TEISMO. Panteismo komprenigas, ke la Mondo estas Dio. Tio ci implicas, ke la Mondo ne bezonas Dion kiel apartajon, car Dio estas mergita en Gi. Dume PAN-EN-TEISMO konigas, ke la Mondo estas en Dio kaj Dio estas en la Mondo. Tiel ambau bezonas unu la alian por perfektigi. Lau tiu ci vidpunkto klarigas la celo de nia vivo. Dio estas celo, kiun ni devas atingi. Tiun celon ni atingos, plenumante nian taskaron naturan :"Sangi malagrablajojn en agrablajojn". Farante tion, la spirito en la homa korpo perfektigos kaj reiros al Dio. Sangi malagrablajon en agrablajon direktigas nin al la ora regulo.

Kara Multon ni spertas, kaj mi deziras, ke tiu ci jaro 2009 foriru kun ciuj malagrablajoj. Kiuj restos, tiujn ni sangu en agrablajojn, ke nia vivo disvolvigu tute trankvile kaj serene gis ni iam atingos la nirvanon.

Cion bonan al vi

gk

=========== R E A G O =========== Pri Podio de Kredoj, Raelismo kaj Omraam Mikhaël Aïvanhov(1900-1986), la autoro de la libro SPIRITA VIVO EN LA SOCIO

From : "Juan Negrete (UCV)" To : GBEGLO Koffi Subject : Re : Ondo da Vero (OVo) 59-62 Date : Fri, 28 Aug 2009 01:28:51 -0300

Saluton gesamideanoj el Afriko !

* Podio de Kredoj estas tre bona ideo. Mi gratulas vin pro la iniciativo car tiu interesa diskuto povas fruktodoni por la esperanta aktivado. Ec oni povas inkludi filozofiojn pri la homa vivo, kaj de tiu diskutado oni trovas la rilaton kun esperanto kaj la esperanta kulturo.

** Alia temo : unufoje en Karakaso, kiam mi ankorau ne estis esperantisto nek sciis pri Esperanto, mi ricevis geparon el Kanado, kiu laboris por la movado de Raelo. Mi invitis ilin prelegi en mia najbarajo kaj la rezulto estis amuza kaj interesa. Sed estas ege malfacile, kun tiuj materialoj prezentitaj dum la okazajo, doni iom da kredemo al tiuj fantastaj ideoj. Tamen lau mia kono, ili ankau eldonas librojn en Esperanto, kaj precipe la revelacioj de la profeto Raelo.

*** Omraam estas interesa autoro, sed se oni estas pli postulema rilate al teorioj pri la vivo kaj la tuta realo, la naturo, la kosmo, ktp. oni povas kritiki tre multe al tiu ci autoro. Mi devas indiki rilate al nia lingvo internacia, ke la traduko de almenau pluraj libroj de Omraam estas bonegaj, de bona specialisto en la lingvo. Kaj se oni lernas esperanton en supera nivelo, mi multe rekomendus ilin por praktiki la legadon cele al pligrandigo de la nivelo de vortaro kaj frazstrukturo.

Saluton al vi ciuj kaj dankon pro la bulteno.

Johano Negrete (Venezuelo)

=======================================================

KIEL RICEVI OVo-n paperan kaj sesmonatan ?

1- Per abono : 15 euroj estas la abonprezo 2- Subtenante TIETon : disponigante monon al la instituto, ekz. 15 eurojn au pli. La mono oni sendu al la uea-konto "tiet-u" de TIETo

KIEL RICEVI LA RETAN VERSION DE OVo ?

Necesas aligi al la tiucela dissendolisto. Tio ebligas ankau ricevon regulan de informoj pri la movado en Togolando. Oni do sendu malplenan mesagon al : Memvolan mondonacon oni sendu al la uea-konto "tiet-u" de TIETo

KUNLABORANTOJ

OVo estas cies proprajo. Do, gi konsideras ciujn Esperantistojn kunlaborantoj. La kontribuajojn oni sendu al la redaktanto.

LA VENONTA NUMERO

aperos fine de marto 2010 Artikoloj por tiu numero atingu la redakcion plej malfrue la 15-an de marto 2010

REPRESO Ciu homo rajtas ciel ajn uzi la artikolojn de OVo. Sola kondico estas, ke oni indiku la fonton.