Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
„Buŝisma” flanko subtenas la puĉon en Honduro
de Vilhelmo Lutermano   Jean-Guy ALLARD  
5a julio 2009

Jen situacio kiu, en Honduro, centramerika lan­do, ŝaj­ne kon­cernas „nur” ties loĝantaron. Sed, vide al la fakto ke ĝi okaz­as jarojn post la ŝtat­ren­verso en Ve­ne­zuelo, la 11-an de apri­lo 2004, farita de parto de la armeo kun apogo de la tiama vaŝingtona regist­aro, kaj kiun tamen fiaskigis la batalpreta popo­lo kaj alia parto de la armeo, ĉu la hondura puĉo en­skri­bi­ĝ­as en la provoj revenigi en Latinameriko la epo­k­on de sang­aj dik­tatorecoj ? La rolo de Usono, ĝis antaŭ nelonge regula apo­g­anto kaj eĉ insti­g­anto de tiaj puĉoj favore al la oli­garĥio de la koncerna lan­do, intertempe ŝajne ŝan­ĝiĝis kun la nova prezidanto Oba­ma. Sed : li estas la prezidanto de sia lando, la povon li devas divi­di kun la mastraro kaj kun la ekzistantaj struk­turoj grand­par­te trempitaj de imperiismaj ideoj kaj real­aĵ­oj. Kiu difinas la naciajn inter­esojn de Uso­no ? Jes, Obama, sed ne nur li kaj lia skipo.

La armea puĉo en Honduro metas Obama-n an­taŭ tute nov­aj decidoj : ĉu aktive subteni la pro­gres­e­m­an registaron de la laŭleĝa hondura prezid­anto, aŭ sekvi la ĝisnunan kurson de subteno al la oligarĥio. En Honduro, Usono havas militbazojn ; kial ? kun kiu celo ? ĉu kun la samaj kiel antaŭe ? Denove zorgi­g­aj demandoj, des pli ke la reakciul­a­ro en Honduro kaj en Usono serĉas nur okazojn kaj pretekstojn por senigi sin je tiu „plago” disvolvi sistemojn de sano kaj edukado por la simpla popo­lo anstataŭ plenigi ankoraŭ pli la trezorojn de la riĉularo, en Honduro kiel en ... Usono. -vl

de Jean-Guy ALLARD

LA SENATANO Melquiades „Mel” Martínez, es­priman­te sin kiel proparolanto de la kubdevenaj usonaj kongres­anoj, kondamnis la pozicion de Uso­no pri la puĉo en Hon­duro kaj kvalifikis „hipokrita” la agadon de lia registaro kaj de la internacia kom­u­numo kaj asociis la pozicion deciditan de la Blan­ka Domo kun „Venezuelo, Kubo aŭ Nikaragvo”.

La politikisto el Florido, ligita kun la kuba-usona eks­trem­dekstro, akuzis la honduran laŭkonstituci­an prezid­an­t­on Manuel Zelaya esti aginta ĉe la marĝeno de la konstitucio de sia lando. „La prezi­d­anto Zelaya, per siaj propraj agoj, povis esti incit­inta tion kio okazis”, diris li laŭ raporto de la tag­ga­zeto Las Américas de Miamo.

„Tio, kion ni devas fari nun estas forteni la ekste­r­an invadon de landoj kiel Usono, Venezuelo, Kubo aŭ Nikar­a­g­vo. Tio estas problemo hondura kiu sol­vendas de la honduranoj, kaj ni lasu ties institu­ci­ojn fortiĝi per tio kio okazis kaj ni ne malfortigu ilin per agoj eksterkonstitu­ci­aj”, aldonis li, kaj tiel viciĝis al la deklaroj de la puĉistoj.

Laŭ Cubaencuentro, retejo apogata de Agentejo de Us­o­no por la Internacia Disvolvado (USAID), Martínez res­pondecigis Usonon kaj la internacian komunumon pri „la silento pri la misuzado de po­tenco” de Manuel Zela­ya.

Martínez kaj liaj kubusonaj kolegoj sekvas de ĉiam lini­on kiu identigas ilin kun la plej ekstreme reakcia latina­me­rika dekstro. En pluraj okazoj ili asociis sin kun teror­istaj agoj kontraŭ Kubo. En la momento de la invado al Irako ili aliĝis komprene­b­le al tiuj politikistoj kiuj aplaŭ­dis la okupadon de tiu araba lando. Alia senatano de la sama ultrareakcia tendenco, Jim DeMint, defendis ankaŭ la faligon de la hondu­ra prezi­d­an­to kiun li kvalifikis „diktatoro en la stilo de Chávez”.

La pinto okazis tamen hieraŭ, kiam trupo de eks­trem­deks­traj kongresanoj kun, ĉekape, la mafiaj delegitoj de Florido, Mario kaj Lincoln Díaz-Balart, postulis ke Barack Obama esploru la supozatan „ri­laton de Zalaya kun la fidrogkomerco”, pere de la DEA, la federacia agentejo kontraŭ la fidrogoj kaj krome de la sekretaj informservoj.

La politikistoj de la „bushista” linio Connie Mack, Dana Rohrabacher, de Kalifornio, kaj Thad McCotter, de Miĉi­gano, postulis de la prezidanto Obama „garantiojn” ke ne ekzistas konfirmita in­for­mo en tiu senco. Necesas scii ke Rohrabacher defendis la agadojn de la internacia terori­s­to Luis Posada Carriles en komisiono kunvokita en 2008 de la kongresano Bill Delahunt por esplori liajn krimaĵ­ojn.

Jean-Guy ALLARD.