Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
KomACE 36
de Afrika Centro Esperantista  
15a junio 2009

Afrika Centro Esperantista - KomACE 36 - 12/06/2009

==================================================

KOMUNIKOJ DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA KomACE


Redaktas : Cophie PARPHES

Adreso de la redakcio : afrikacentro@hotmail.com


La informojn en KomACE ĉiuj rajtas ĉiel ajn uzi nur kun indiko de la fonto

===================================================

ENHAVO

- ACE daŭre funkcias

- IZo plu ekzistas diligenta en sia instrulaboro

- En Ruando kaj Burundio

- Tchoukball en Ganao

===================================================

"Ne, ĉu tio estas fantomo ? Ĉu vere s-ron Koĝon mi vidas ? Ŝajnas, ke mi sonĝas. Mi tamen alproksimiĝu al la homo por demandi lin".

- Ĉu vi ne estas Koĝo, la filo de Sebula ?

- Jes ja !

- Ĉu ne vi laboras en la ministerioj pri planado ?

- Jes Ja !

- Ĉu ne vi estas la edzo de la flegistino Franciskino ?

- Jes ja ! Nu, kial tiom da demandoj ?

- Hmm, mi vidis vin jam antaŭ jaroj. Intertempe mi aŭdis, ke vi mortis. Ĝuste tial mi hezitis alparoli la fantomon, kiam mi vidas vin. Ĉu vere estas vi ?

- Vi vidas min mem Koĝo. Mi ne mortis, sed tre bone vivas. Mi eĉ havas promocion en mia laboro, kaj fariĝas ĉefo de oficejo. Venu al la ministerio pri planado kaj demandu pri mi, tuj vi trovos ne fantomon sed min mem.

Ni iru ne al la ministerio, sed al Afriko, precize al Togolando. Tie ni trovos Instituton Zamenhof (IZo) en kiu estas Afrika Centro Esperantista (ACE). IZo kaj ACE pluiras sian respektivan vojon cele al kontribuado en la multigo de Esperantistoj en Afriko. Vidu !

ACE daŭre funkcias ===================

En 2009 Afrika Centro Esperantista komencis sian kvaran jaron da ekzistado. Laŭ siaj rimedoj ĝi klopodas kunvoji kun afrikaj Esperantistoj por siamaniere lernigi kaj uzigi Esperanton. Ĝi agas tute memstare, kaj dependas de neniu organizaĵo.Ĝian agadon aparte subtenas Instituto Zamenhof, en kies sino ĝi nestas. Kunlabori kun ĉiuj Esperantistoj tra la mondo por la progreso de Esperanto en Afriko precipas en ĝia agado.

Kursojn perkorespondajn ĝi disponigas al afrikaj Esperantistoj :

- Pluiras la kurso por komencantoj per FEREZ. Plejparto de la kursanoj troviĝas en Togolando mem.

- Apartan mencion havu la korektado de mesaĝoj de afrikanoj. ACE respondas mesaĝojn, kaj samtempe klarigas pri lingvaj punktoj, pri kiuj la skribintoj eraris en siaj leteroj.

Ekzamenojn diversajn okazigas ACE kunlabore kun TIETo (TIETTI- Instituto de Esperanto en Togolando). Ekde julio 2007 la diversaj ekzamenoj estas tiuj laŭ KEFR (Komuna Europa Framo de Referenco). Dudeko da homoj jam diplomiĝis pri A1. Prepare al tiu ĉi ekzameno, TIETo/ACE havas propran ekzamenon. Krome okazas plu la ekzamenoj de UEA/ILEI, kaj la lastan en aŭgusto 2008 trapasis kvino da Esperantistoj, el kiuj neniu transiris la stadion de la antaŭtesto ĉe la meza nivelo.

ACE havas tri periodaĵojn : HACE, KomACE kaj KONSCIU. Ĉiuj tri aperas regule. Ĝis nun HACE estas ĉe sia 5a numero, dum KomACE jam atingis sian 36-an numeron, kaj KONSCIU, la 42-an. Krome, ACE pretigas la periodaĵojn OVo (Ondo de Vero) de TIETo, ALVOKO de UTE (Unuiĝo Togolanda por Esperanto) kaj IZO en MARCHE de Instituto Zamenhof. Ne nur periodaĵojn ĝi pretigas, sed eĉ eldonas librojn de afrikanoj.

En la agado de ACE precipas la eldona agado. En 2008 estis la dua eldono de SUB LA VERDA BLUZO. Du aliaj libroj estas pretaj, sed ne povis jam aperi pro teknikaj problemoj ; temas pri RONKE de la niĝeriano Bayo kaj EL BUBEMBE EHHO de la kongolandano Elysee nun vivanta en Sudafriko. Ekzistas aliaj manuskriptoj en la tirkesto de ACE, kiu siamaniere klopodas por eldoni ilin. La eldonado iom malrapidas, ĉar ACE serĉas kunlaborantojn, kiuj povos samtempe distribui la verkojn. Klopodoj tiucelaj pluiras, ke eldoniĝu kaj distribuiĝu verkoj de afrikaj Esperantistoj. Tiujn ĉi ACE provas subteni ankaŭ finance.

Afrika Centro Esperantista klopodas plurterene utili al Esperantistoj precipe afrikaj. Ĝi iniciatis la kreon de ARE (Afrika Reto Esperantista), kies adresaron ĝi regule ĝisdatigas. Ĝi povis dividi la laboron de AREen diversajn branĉojn :

- ARUE (Afrika Reto por la Utiligado de Esperanto)

- KIEA (Konsilantaro por la Instruado de Esperanto en Afriko)

- FARE (Feminismo en la Afrika Reto Esperantista)

- JARE (Junularo en la Afrika reto Esperantista)

- VARE (Verkistoj en la Afrika Reto Esperantistoj)

Tiuj diversaj grupoj pli malpli funkcias, kaj la plej aktiva nun estas KIEA, kiu, pro ne sufiĉeco de monrimedoj ne povis en decembro 2008 organizi seminarion por kursgvidantoj. Nun la membroj de la grupo interrilatas por pripensi la tutan aferon, kies ĉeforganizanto estas ACE.

ACE tre profunde konas la problemojn de afrikaj Esperantistoj. Al ili mankas monrimedoj por bone zorgi pri la agado. Tial ĝi klopodas siapove subvencii klubojn/esperantistojn afrikajn. Ankaŭ Esperantaĵojn ĝi disponigas al ili. Ĝiaj helpoj jam iras al Benino, Angolo, Togolando, Malagasio, Ganao, Niĝerio, Ugando, ktp. Ne nur tiujn landojn koncernas la laboroj de ACE, sed la tutan Afrikon. Tial necesas, ke esperantistoj afrikaj regule sendu al ACE raportojn pri siaj agadoj. Tiu sendado de raporto estas grava kondiĉo, ke ACE subtenu la esperantistojn afrikajn.

IZo pluekzistas diligenta en sia instrulaboro

==============================================

La 19-an de majo 2009 komenciĝis la jarfinaj ekzamenoj de lernejanoj en Togolando. Ankaŭ la lernejon Instituto Zamenhof, kie ankaŭ Esperanto estas instruata al ĉirkaŭ 200 gelernantoj, koncernas tiaj ekzamenoj. Ĝi do arde prepariĝis por alfronti la ekzamenojn. La gelernantoj de la sesa klaso de la elementa nivelo trapasis la ekzamenon CEPD, dum tiuj de la kvara klaso de la mezgrada nivelo, la ekzamenon BEPC. Kandidatoj de CEPD trapasis du provekzamenojn, dum tiuj de BEPC, tri. Kion aŭguras la rezultoj de tiuj ekzamenoj ?

En la ekzamencentro de la lernejo DENOUVIME kolektiĝis dekvin lernejoj elementaj.Ĉe la unua ekzameno la rezultoj por ĉiuj lernejoj jenas : Denouvime A 8,47 %, Denouvime B 8,92 %, Saint Bernard 46,66 %, Eveil 0 %, Modestie I 43,75 %, Modestie II 42,85 %, Montesquieu II 30 %, Providence 41,57 %, Reference 14,28 %, Savoir 32,35 %, Victoire 0 %, Aurore 22,22 %, Instituto Zamenhof 64 %, Sainte Bakhita 0 %, kaj Robert l’Excellent 50 %.

La rezultoj ĉe la dua estas :

Denouvime A 22,05 %, Denouvime B 17,85 %, Saint Bernard 53,33 %, Eveil 33,33 %, Modestie I 56,52 %, Modestie II 71,42 %, Montesquieŭ II 45 %, Providence 65,51 %, Reference 47,61 %, Savoir 44,11 %, Victoire 33,33 %, Aurore 22,22 %, Instituto Zamenhof 84 %, Sainte Bakhita 7,14 %, kaj Robert l’Excellent 0 %.

Aldonindas, ke la lernanto, kiu okupas la unuan rangon ĉe ambaŭ ekzamenoj troviĝas en Instituto Zamenhof, kiu ankaŭ havas la plej altan procentaĵon de sukceso. Kio pri la ekzamenoj ĉe la meza nivelo ?

Ni vidu !

La rezultoj de la lernejoj jenas :

- Ĉe la unua ekzameno okazinta de la 25a ĝis la 27a de februaro 2009 :

Adodo 1,52 %, Instituto Zamenhof 25%, Belle Etoile 0 %, Providence 3,08 %, Liberte Divine 0 %, Pari 6,67 %, Mon Devoir 2,04082 %, Montesquieŭ 0 %, Thales 5,26 %, Saint Cyriaque 4,62 % kaj Passerelle 6,35 %.

- Ĉe la dua ekzameno okazinta de la 27a ĝis la 29-a de aprilo :

Adodo 0 %, Adodo Middas 18,18 % (4 sukcesintoj el 22), Saint Cyriaque 0 % kaj Instituto Zamenhof 12,76 % (6 sukcesintoj el 47).

- Ĉe la tria ekzameno okazinta de la 13-a ĝis la 15-a de majo :

Adodo 4,62 %, Instituto Zamenhof 36,17 %, Belle Etoile 3,45 %, Providence 16,92 %, Adodo Middas 26,09 %, Pari 6,45 %, Mon Devoir 10,87 %, Montesquieu 2,56 %, Thales 3,64 %, Saint Cyriaque 4,84 % kaj Passerelle 11,86 %.

Notindas, ke la lernanto, kiu okupis la unuan rangon ĉe la tri ekzamenoj estas de Instituto Zamenhof.

Estas tute klare, ke Instituto Zamenhof preskaŭ ĉiam gardas sian lokon.

Nenio dubigas, ke tian lokon ĝi havos ankaŭ en la oficialaj ekzamenoj, kiuj ĵus okazis kaj kies rezultoj baldaŭ aperos.

En Ruando kaj Burundio

======================

La disvastigo de Esperanto precipas en la laboroj de Birindwa Muŝosi. Li povis instrui la lingvon al homoj en Ruando kaj atente flegas E-klubojn en Burundio.

En Ruando


La kursoj okazis en du lokoj :

- Kigali, la ĉefurbo

De la 28a de februaro ĝis la 22a de marto 2006 16 gelernantoj sekvis la kurson de Birindwa.

Ĉiuj tiel diligente lernis, ke li povis fini la instruprogramon de li starigita tiucele.

- Cyangugu

Tie ĉi Birindwa instruis al 14 gelernantoj. Pri la kurso en Ruando li starigis longan raporton kun nomoj kaj adresoj. Kiuj deziras ricevi tiun raporton, tiuj ĝin petu ĉe ACE.

En Burundio


Klubojn jam starigis Birindwa en tiu ĉi lando. La agado en iuj el tiuj kluboj iras pli bone. Temas pri jenaj kluboj :

- Hirunda Esperanto-Klubo en Bubanza Liceo

- Verda Stelo Esperanto-Klubo en Buĵumburao

- Esperanto-Klubo en Islama lernejo

- Rusaka Esperanto-klubo.

Vortoj pri la agado de la kluboj estas multaj en la raporto de Birindwa. Ne mankas nomoj kaj adresoj de la klubanoj. La kompletajn raportojn oni povas ricevi de ACE aŭ de Birindwa mem ĉe la retadreso

Ĉukbal en Ganao

====================

Pere de Esperanto la brazilano Julio Calegari disvastigas sporton nomatan Ĉukbal.

Pasintmonate (maje) li flugis al Ganao kie li renkontigxis kun Alfred Kobina. Estas do starigita la nacia tĉoukball asocio. La FITB (Internacia tchoukball Federacio) donacis la unuan paron de "tchoukball frames" (kadroj por la ludado) kaj Julio ekinstruis la sporton en Ganao.

La sporto baldaŭ atingos aliajn landojn afrikajn.