Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
KomACE 35
de Afrika Centro Esperantista  
30a oktobro 2008

KomACE 35 20/09/2008

KOMUNIKOJ DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA KomACE

Redaktas : Cophie PARPHES

Adreso de la redakcio : afrikacentro@hotmail.com

La informojn en KomACE ĉiuj rajtas ĉiel ajn uzi nur kun indiko de la fonto

ENHAVO

1. TIETO kaj ACE

2. Kursoj kaj ekzamenoj en Togolando fine de aŭgusto 2008

3. Periodaĵoj pretigataj en ACE

4. Instituto Zamenhof kaj la nova lerneja jaro en Togolando

5. Trejnkurso por E-instruistoj en decembro en Togolando

6. TR’AFRIK’

 "Hej, ĉu vere ? Ĉu ank-ank-ank-k-k-kaŭ vi ? " balbutis plorege virino al sia amikino.  Ĉu vi scias kio okazis ? Vidu !

 Perla kaj Dora estas amikinoj preskaŭ 30-jaraj. Ili studis kune kaj nun ĉiu havas propran laboron. Dora decidis fari esploron pri aidoso, kaj tion ne diris al sia amikino. Ĉe la ricevo de la rezulto de la esploro, ŝi preskaŭ svenis, ĉar la testoj estas pozitivaj. "Ho, mia vivo estas finita " kriegis Dora antaŭ la kuracistoj, kiuj ne sukcesis trankviligi ŝin. Oni atendis ĝis ŝi iomete trankviliĝis kaj ĉiufoje, kiam la kuracistoj provis paroli al ŝi, aperis singultoj. Ŝi finfine rapidis hejmen por tion rakonti al Perla.  - "Vidu,Perla, jen mia fino. Mi ne plu povas vivi. Kuracistoj nur konsolas min, ke mi tamen vivos tiom longe kiom mi volas, sed tion mi ne kredas.  Ili tion diras nur por transkviligi min, sciante, ke mi baldaŭ mortos", rakontis Dora.  - Kio ĝuste okazas ? Ĉu vi vizitis kuraciston ? Ĉu vi estas malsana ?  - Perla, estas malfacile. Vi havas longan vivon, dum mi ne. Mi esplorigis mian sangon, kaj jen oni trovis, ke mi havas la viruson de aidoso. Ho, Perla, mia vivo estas fuŝita. Mia fianĉo forĵetos min. Mi mortigos min.  - Dora, tute trankviliĝu ! Via fianĉo scias ĉion, ankaŭ mia. Jam pli ol kvin jarojn mia fianĉo scias, sed tamen ni ĉiam vivas kune. Ni jam proponis al ni baldaŭ geedziĝi kaj havi gefilojn.  - Hej, ĉu vere ? Ĉu ank-ank-ank—aŭ vi ?  - Jes, ankaŭ mi havas la viruson, kaj tion mi sciis antaŭ iom pli ol kvin jaroj ! Mia fianĉo scias tion, ankaŭ vi. Do, tute ne zorgu pri tio. Ni vivas normalan vivon kun la viruso, kaj kion ni volas, tion la viruso tute ne malhelpos nin fari. Kiel vi, ankaŭ mi estas trafita de la viruso.

 Ne nur Dora, sed ankaŭ Perla. Same estas ankaŭ kun ACE kaj MERE. Ne nur ACE loĝas en Instituto Zamenhof kaj estas tute sendependa, sed ankaŭ MERE tia estas. Ambaŭ organizaĵoj tute libere laboras sen enmiksiĝo de TIETo en iliajn aferojn. Tio estas tute simple komprenebla. Komparu !

 S-ro Kestler estas Esperantisto kaj multe ŝatas lingvojn. Li estas membro ankaŭ de ĉinlingva klubo. Jen do li disponigis ejon en sia domo por la ĉinlingva agado. Ĉu la homoj de la ĉinlingva grupo estas aŭtomate Esperantistoj ? Ĉu la grupo mem estas Esperanta grupo ? La ĉinlingva grupo iras sian vojon, dum ankaŭ Kestler sian esperantistecan. Necesas pli bone analizi la rilaton inter TIETo kaj ACE.

1. TIETO kaj ACE

 TIETTI-Instituto de Esperanto en Togolando (TIETo) estas la organizaĵo, kiu zorgas pri la E-instruado en Togolando. Ĝi estas la edukfako de Unuiĝo Togolanda por Esperanto (UTE), la landa asocio en Togolando. En 1999 ĝi fariĝis ILEI-sekcio en Togolando kaj en 2004, paktinta establo de la Esperanta Civito. Kiel ĝi efektivigas planojn (se ili ekzistas) de ILEI/UEA en Togolando, tiel ĝi kunlaboras ankaŭ kun Kultura Centro Esperantista por efetivigi edukajn planojn de la Esperanta Civito en Afriko.  Inter ĝiaj pluraj taskoj, estas ankaŭ ne Esperantaj, el kiuj precipas la instruado al infanoj laŭ la instruprogramoj de la togolanda ŝtato. En tiu senco funkcias Instituto Zamenhof, kiu disponigas lokojn al aliaj organizaĵoj edukcelaj. Jen do ACE (Afrika Centro Esperantista) kaj MERE (Mission d’Education et de Rapproĉement des Enfants ’Misio de Edukado kaj de Proksimigo de Infanoj)) trovis lokon en Instituto Zamenhof por zorgi pri propraj aferoj. ACE kaj MERE sendepende laboras, kaj neniu enmiksiĝas en la aferon de la alia. Povas okazi kunlaboro se montriĝas komuna agadcelo. TIETo efektivigas siajn planojn, neniam altrudante ion en la internan vivon de aliaj organizaĵoj.  Dum MERE zorgas pri elementaj lernejoj en Togolando, ACE havas la taskon progresigi Esperanton en Afriko, daŭrigante la laboron de Hans BAKKER por Afriko. ACE ne apartenas al TIETo, sed nur hazarde loĝas en Instituto Zamenhof de TIETo, same kiel MERE. Iam MERE povos translokiĝi al alia loko,kaj tiel eblos ankaŭ al ACE.  Por bone efektivigi siajn planojn por Afriko, ACE kunlaboras kun ĉiuj E-organizaĵoj, sed neniam akceptos dikton de ili. Tiel ĝi funkcias ekde sia naskiĝo (fine de 2005) ĝis nun. Ĝi do helpas ĉiun Esperantan iniciaton en Afriko, kaj ĵus kontribuis en diversaj E-laboroj en Togolando.  

2. Kursoj kaj ekzamenoj en Togolando fine de aŭgusto 2008

De la 25a de aŭgusto ĝis la 15-a de septembro 2008 serio de kursoj kaj ekzamenoj okazis en Instituto Zamenhof. Ilin organizis TIETo kun la helpo de Afrika Centro Esperantista.  Dudeko da Esperantistoj partoprenis kursojn diversgradajn. Estis kursoj por progresantoj kaj alia por komencantoj. Jam okazis la meza ekzameno de UEA/ILEI kaj la ekzameno A de TIETo. Ĉe la unua neniu transiris la antaŭteston, dum ĉe la dua estas 7 sukcesintoj el 8 kandidatoj.

 Aliaj ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Framo de Referenco (KEFR) baldaŭ okazos. Informoj pri ili aperas en periodaĵoj pretigataj en Afrika Centro Esperantista.

 Tiuj aranĝoj povis okazi danke al sindediĉoj de DOUMEGNON Koffi, ATTAGLO Kokou Evienyeame, EDAH Kossi Gadufia kaj de la ĉeĥino Vladka. La superrigardanto estis s-ro GBEGLO Koffi.

3. Periodaĵoj pretigataj en ACE

 Diversaj periodaĵoj estas pretigataj en Afrika Centro Esperantista - Periodaĵoj de ACE : temas pri KomACE, KONSCIU kaj HACE. La du unuaj aperas rete dum la tria kaj rete kaj papere.  - Periodaĵoj de Afrikanoj : Ondo da Vero (OVo) de TIETo, ALVOKO de UTE kaj Afrika Reto estas prizorgataj en ACE. Tiu ĉi provlegas ankaŭ la periodaĵon EKSCIU de la burundia Esperantisto Eric NSABIYUMVA.

 Kiu deziras ricevi tiujn periodaĵojn, tiu rilatu kun Afrika Centro Esperantista

4. Instituto Zamenhof kaj la nova lerneja jaro en Togolando

La 18an de julio 2008 komenciĝis la someraj ferioj en Togolando. Tiam ĉiuj sciis, ke la 22-an de septembro 2008 komenciĝos la nova lerneja jaro 2008-09. La 16-an de septembro 2008, nokte, la registaro togolanda anoncis la prokraston de la komenco de la nova lerneja jaro. Jam ne la 22-an de septembro, sed la 6-an de oktobro 2008 komenciĝos la lerneja jaro 2008-09. Tamen jam la 17-an de septembro 2008 kunvenis la instruistoj de IZo por eklabori.  Dum la kunveno ili parolis pri la administrado de IZo, la organizado de la laboroj en la nova lerneja jaro, la regularo interna de IZo, ktp.

 Notindas, ke la instruistoj jam la 22-an de septembro 2008 estos en IZo por pretigi la diversajn dokumentojn kaj planojn, ke la 6-an de oktobro 2008 komenciĝu la veraj laboroj. Apartan atenton kaptu la instruado de Esperanto al gelernantoj de IZo. Necesas trejni homojn por tio, kaj la monato decembro de 2008 povos helpi.

5. Trejnkurso por E-instruistoj en decembro en Togolando

KIEA (Konsilantaro por Instruado de Esperanto en Afriko) anoncis pri la okazigo en decembro 2008 de trejnkurso por E-instruistoj. Ĝiaj klopodoj pluiras, kaj nun aperas propono de dato. La seminario okazos en Instituto Zamenhof, de la 22a de decembro 2008 ĝis la 2-a de januaro 2009.

 Partoprenos ĝin Esperantistoj el Benino, Burundio, DRKongolando, Ganao, Niĝerio kaj Togolando. Klopodoj estas farataj por venigi homojn el pli da landoj. Ĝis decembro eble helpoj aperos, ke pli da afrikanoj partoprenu tiun gravan eventon, kiu vere konstruos la bazon de la instruado kaj ekzamenado pri Esperanto en Afriko.

6. Tr’afrik’

Dum togolandano raportas pri sia restado en Nederlando, alia afrikano parolas pri kunveno en sia lando.  Vidu :

TOGOLANDANO PRI SIA RESTADO EN NEDERLANDO

*****************************************

Mia impreso pri la 93 Uko en Roterdamo

Karaj samkontinentanoj

Saluton !

kiel ni ĉiuj scias , en Nederlando okazis grava Esperanto-aranĝo. Mi ĉeestis danke al mia Nederlanda amiko, kiu invitis min al la Uko, tial ankaŭ mi volas iom rakonti al vi.

De la 19-a ĝis la 26-a de Julio 2008, okazis en Roterdamo la 93-a Universala Esperanto-Kongreso. Ĝin partoprenis ĉirkaŭ 1800 personoj el pli ol 73 landoj.

Wim, estante mia amiko, invitis min pasigi 3 semajnojn de libertempo en la urbo Sĉiedam. Malgraŭ problemoj de vizo, flugbiletoj…ktp, mi sukcesis vojaĝi la 13-an de Julio. Dum la vojaĝo, estis strangaj malfacilaĵoj : kontroloj severaj, malfruo de aviadilo de Togolando al Maroko malordigis mian alvenon en Nederlando. Kvankam, tiajn strangajn malfacilaĵojn homoj unuafojaj vojaĝantoj povas travivi por sperti fluĝavenajn vivojn. En Nederlanda fluĝaveno Sĉiphol, tuj post kontroloj, mi ĝuste vidis Wim tenantan Esperantan mapon kaj atendanta min ĉe la enirejoj 1 kaj 2. Mi estis ege fiera de kapo ĝis piedoj vidante lin kun E-mapo. Ni tuj trajnis por iri hejmen.

Mia restado en Nederlando :

Dio kreis homojn sur la tero laŭ sia maniero. Sed sur la tero, ni estas dividitaj laŭ haŭto-koloroj, vivmarieroj, kulturoj, lingvoj, religioj… sed ni ĉiuj estas egalaj antaŭ Dio.

Mia restado en Nederlando tute ne ĝenis min.Mi rapide alkutimiĝis al la vetero, al vivmaniero nederlanda... La ekskursoj kiujn Wim faris kun mi tra diversaj partoj de Nederlando estis interesaj. Inter ekskursoj niaj, la plej neforgeseblaj estis ekskursoj tra ĉirkaŭaĵoj de Sĉiedam, Amsterdamo, al arbaro de norda parto de la lando, zoologia ĝardeno en Roterdamo, pacpalaco en Hago, ekskurso per boatoj tra riveroj de Sĉiedam kaj Lek.

Vizitoj ĉe miaj konatoj nederlandanoj estis interesaj. Mi ne forgesis telefonalvokojn de multaj konatoj de Wim por bonvenigi min. Multajn aliajn ni renkontis dum promenado.

Kongresa periodo

Tre interesa el la programeroj niaj estis la Universala E-kongreso.   Ĉeestis ĝin 1800 personoj el pli ol 73 landoj . Estis ege mirinde vidi multajn homojn veni el malproksimaj landoj kun diversaj kulturoj uzantaj unu internacian lingvon Esperanto sen krokodili.

Tiel mi diris, ke Esperanto estas vere internacia vivanta lingvo.Estis tre facile konversacii kun ili. Esperantistoj estas babilemaj,ne mankis el iliaj buŝoj, la vortoj : saluton, el kiu lando vi venas ? kiel vi nomiĝas ? kiel evoluas via E- movado ? ktp. Dum la inaŭguro, la estraranoj de UEA kaj tiu de TEJO sin prezentis, voĉlegado de salutmesaĝoj senditaj al la kongreso, Salutvortojn de reprezentantoj de diversaj Esperanto- asocioj al la gekongresanoj,el kiuj mi ĝoje salutas la gekongresanojn nome de mia landa togolanda Esperanto-asocio. En kunvenoj kiujn mi ĉeestis, kleraj esperantistoj prelegis pri novaĵoj de scienco kaj tekniko, prelegoj pri mondcivitaneco ; prelegoj pri interlingvistiko kaj pri kreado de diverslandaj Esperanto-verkoj ; pridiskuto de novaj libroj kaj pri la aliaj temoj bone konataj al ili.  Grandan intereson elvokis prelegoj pri nederlandaj kaj eksterlandaj artistoj kun uzo de produktaĵoj kaj muzikaj registraĵoj. Oni pridiskutis gravajn eventojn kaj problemojn de diversaj E-movadoj ; ne mankis Komitakunsidoj, Estraraj kunsidoj, disdonado de donacoj al honoraj membroj kaj sukcesintoj de diversaj Esperanto-konkursoj dum la ĝeneralaj asembleoj ;okazis ankaŭ la programero "la estraro respondas",en kiu partoprenis afrikaj esperantistoj, ĉar tiu ĉi programero estis grava parto en la aranĝo.

Dum la programero de la afrika agado ĉeestis pli ol 20 eŭropaj esperantistoj kaj 6 afrikanoj, el kiuj reprezentantoj de Togolanda movado Adje Adjevi faris resumon pri la Togolanda movado kaj GBEGLO Koffi kontribuis. Notindas, ke Koffi forte petis unuecon de afrikaj esperantistoj kaj sendependan laboron de afrikanoj . Multaj demandoj ne mankis dum tiu ĉi programero por la plibonigo de afrika movado. Disdonado de senpagaj Esperanto-ĵurnaloj kaj Libroj de asocioj en la kongresejo, Fotado ne mankis, invito reciproka de esperantistoj en kafejoj estis ege interesaj kaj ni profitis la okazon pridiskuti temojn ŝatatajn. Parto de la tempo ne destinita por kunvenoj estis uzata por informoj el Esperantujo, por lernado de novaj Esperanto-kantoj kaj por kantado laŭ gitaroj aŭ pianoj, ĉar inter la esperantistoj ne ekzistas lingvaj baroj . Multaj el ni esperantistoj disdonis kaj ricevis adresojn por interrilato. Multnombraj bonaferoj okazis dum unu semajna Esperanto-aranĝo en Beurs-World Trade Center de Roterdamo. Kompreneble la Universala Esperanto- Kongreso estis bonege organizita de UEA kun abundriĉaj programoj. Ni ĝustatempe finis la 26-an de Julio.

Mi profitas la okazon peti de la afrikaj esperantistoj, ke ili unuiĝu, ĉar unuiĝo estas forto kaj kondukas al sukceso .

Dankon al ĉiuj !

Samideane via,

AGBOLO Efoe Agbenenanyi

El Togolando    

Kunveneto en Dakaro

********************

Ni, la senegalaj esperantistoj, kunvenetis la 2-an de septembro 2008 en la liceo Blaise Diagne en Dakaro profitante de la mallonga restado de s-ro Antoine Kouassi Kouablan en Dakaro ; fakte li estas membro tre aktiva de la Afrika komisiono kaj ankaŭ respondeculo pri tieaj eksteraj rilatoj.En tute alvenis 20 geesperantistoj el diversaj kvartaloj de Dakaro..

La kunveneto ekis je la 14a horo kaj finiĝis je la 16a.

S-ro Alphonse Diatta prezidanto de la senegala movado kaj ankaŭ de la Dakara klubo Zamenhof,unue prenis la parolon por ne nur danki al la samlandanoj kiuj ege spontane alvenis al tiu ĉi kunveneto kaj ankaŭ tutaparte danki al nia malnova amiko (ĉar estis en Dakaro mem ke s-ro Antoine Kouassi aŭdis pri esperanto en 1985,do mi estis lia instruisto de esperanto,kaj mi ege ĝojas pri li ĉar li ege majstradas la lingvon)   La tagordo estis :

1-Membrokotizoj : kiel efike pagi ilin ?

2-Kiel havi konstantajn kontaktojn kun la landaj aŭtoritatoj ?(tiel saĝe nia amiko Antoine proponis kaj sugestis ke estu kvarpersona komisiono kiu devas dum unu monato labori tiudirekte ,tio estas ke ili devas klopodi starigi amikajn rilatojn inter iuj landaj instancoj kun nia landa asocio).La propono de Antoine estas ege aprobita de la membroj kaj baldaŭ estos komisiono pri interrilatado kun landaj instancoj.

3-Ni baldaŭ sendos peticiajn leterojn al iuj ŝatataj kaj multlegataj tagĵurnaloj, por ke ni havu kelkajn propagandajn liniojn pri esperanto ene de ili.

4- Krom ni baldaŭ kontaktos la du plej gravajn televidajn staciojn por ke oni diskonigu kelkajn informojn pri esperanto al la ĝenerala publiko.

Niaj bezonoj : Ni ŝatus havi kelkajn lernomaterialojn, librojn, vortarojn ktp.

Karega projekto nia : Ni ŝatus organizi venontjare 2009 tutlandan esperanto-kongreson. (do viaj konsiloj,helpoj materiaj aŭ financaj estos bonvenaj).

jen mia adreso:Alphonse Diatta bp 21231 Dakar-Ponty(senegalo) Tel(poŝa):221-77-408-50-66

Retadreso:alphonsediatta01@yahoo.fr

 kore vin dankas Alphonse Diatta

 prezidanto de senegala esperanto-asocio.