Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
KONSCIU 36
de Afrika Centro Esperantista  
2a julio 2008

=================================

K O N S C I U

=================================

Numero 36 02/07/08


Informilo por enprofundiĝi en

la E-movadon Afrikan


Redaktas : Liberesko

=================================

 

"Mi havu konstantan laboron, antaŭ ol edziniĝi. Tiel, kiam mia edzo ne plu havos la rimedon por finance prizorgi nian familion, mi povos ion fari, ke niaj gefiloj ne havu problemon", diris la fraŭlino Kodabla. Tuj reagis apudestante virino :

"Kion vi diras, tio estas bona, sed vi forgesas, ke vi heredos la posedaĵojn de via edzo". Devis longdaŭri konversacio ? Ni sekvu !

 

- Eble vi ne bone sekvis min. Mi diris, kiam mia edzo ne plu havos la rimedojn. Mi ne parolis pri lia morto, ĉar mi ne scias, kiu inter ni mortos unua.

- Tamen, ne pensu tion. Ĉiam la edzoj prizorgas la familion, kaj ĉiam mortas unuaj lasante la posedaĵojn al la edzino.

- Ĉu tio estas vera ? Eĉ se la edzo mortos unua, ĉu vi forgesas, ke ni estas en Afriko kaj la parencoj de la edzo akaparas la bienojn de la mortinto. Eĉ kiam li vivas, parencoj ĉiam envias la edzinon, ke ŝi tro profitas de la riĉaĵo de la edzo. Ne, mi havu konstantan laboron, antaŭ ol edziniĝi.

- Memoru, ke vi jam estas 30-jara. Jam nun edziniĝu, kaj via edzo ĉion faros por vi. Ĉu vi ne konas mian situacion ? Jam pli ol dudek jarojn mi estas edzino, kaj ĉio iras bone. Mia edzo bone prizorgas min, kaj mi certas, ke li mortos antaŭ ol mi, kaj mi heredos liajn bienojn.

- Se tiam liaj parencoj ĉion prenos, kion vi faros ?

- Mi apelacios al juĝistoj.

- Bone ! La tribunalo povos helpi vin rehavi la aferojn, sed vi forgesas la nigran potencon de afrikanoj. Ĉu vi scias, ke multaj virinoj jam mortis pro tio. Mi havu konstantan laboron antaŭ ol edziniĝi. Tiel, kiam tiaj problemoj aperos, mi uzos proprajn rimedojn, kiujn neniu forprenos de mi.

- Hmmm, ŝajnas, ke vi pravas. Ĉu vi konas la virinojn Aua kaj Tilo ?

- Jes, la unua estas surstratulo, dum la dua, komercistino.

- Ĉu vi scias, ke Aua estis tre riĉa, tiam profitante de la riĉaĵoj de sia edzo. Ŝi respektis neniun, ĉar ŝi pensis havi ĉion je sia dispono. Ŝi estis tre avara kaj aroganta, nur ĉar ŝi ĉiel uzas la monon kaj potencon de sia edzo, tiam ministro. Tilo estas ŝtatoficistino sen propra domo. Ŝi vivis sobran vivon kun sia edzo, kaj ĉiam finance kontribuadis en la prizorgo de la familio. La edzo de Aua estis eksigita, kaj pro honto forlasis la landon kaj nun vivas en la naturo en iu loko, kiun neniu scias. La vivo fariĝis malfacila al Aua. Jes, estas malfacile ĉion rakonti.

- Kaj Tilo ?

- Ŝi nun estas pensiulo. Ŝia edzo mortis antaŭ 10 jaroj. Nun ŝi havas propran komercon kaj rifuzas re-edziniĝi. Ŝi vivas tre bone, kaj ŝiaj gefiloj bone progresas en la vivo.

- Nun, ĉu vi komprenas, ke mi pravas ? Ni devas kalkuli je niaj propraj fortoj. Nur tiel ni evitos multajn problemojn en la vivo.

 

Ni atentu ! Ĉu la fraŭlino Kodabla ne pravas ? Ŝi preferas esti dumviva fraŭlino memstara ol dependi tute de iu. Tio estas tre grava por nia vivo. Eĉ se ni dependas de iu, ni ĉion faros por havi nian forton, ke iam ni povos prizorgi nin mem. Tion farante, ni pruvos al tiu, de kiu ni dependas, ke ankaŭ ni kapablas ion fari, kaj certe li respektos nin. Sed se ni blinde sekvas la homojn, pensas per iliaj kapoj, alvenos momento, kiam ili forlasos nin, kaj tiam kiaj ni fariĝos ? Respondo al tiu problemoj ekzistas multaj en nia vivo, kaj ankaŭ nia movado Esperanta ofertas tiajn. Ĉu Afriko estas escepto ? Vidu, du afrikaj centroj troviĝas en Afriko.

 

1- Afrika Centro Esperantista

Luktante por sia sendependeco, esperantistoj togolandaj starigis la Afrikan Centron Esperantistan (ACE) fine de 2005 en Lome, la ĉefurbo Togolanda. De tiam ĝis nun ĝi iras sian vojon per siaj propraj rimedoj, kaj ĝis nun pluiras kaj pligrandigas ĝiajn alojn. Ĝiaj iniciatinoj rifuzis diktojn de eksterafrikaj esperantistoj, kaj elektis la liberecon. Tiam aliaj afrikaj esperantistoj alianciĝis kun tiuj eksteraj Esperantistoj. Jes, samkontinentanoj ĉiel sabotis la agadon de ACE tra la mondo. Intertempe alia afrika centro estas starigita en Benino, kie jam estas Afrika Oficejo de Renato COSETTI kaj Osmo BULLER. Ĉu Ao kaj ACM nun kunlaboras en Benino ?

 

2- Afrika Centro Mondcivitana (ACM)

Gerhard Hirŝmann vizitis Beninon en 2007, kaj rifuzis viziti Instituton Zamenhof kie sidejas ACE. Certe ankaŭ la direktoro de Afrika Centro Mondcivitana tion aprobis tiam. Kaj hodiaŭ, ĉu tiu germano vizitos ACM ? Ĉu la direktoro de ACE pluestas la komisiito de UEA pri Afrika Oficejo ? Ĉu li pluestas estrarano de TEJO pri landa agado ? Ĉu li kunlaboras en la afrika komisiono de UEA ? Jen tiom da demandoj, kiuj pensigu nin afrikanojn. Kiuj partoprenos la ILEI-Konferencon en Beninon, tiuj spertos mem.

 

NI KONSCIIĜU

Vidu kio okazis :

- Malpermeso de Francois HOUNSOUNOU (Beninano) al afrikanoj rilati kun ACE. Plie, li diris, ke GBEGLO Koffi petu pardonon al UEA pro sia rilato kun Giorgio Silfer. Li partoprenis UKon 2006 kaj tiam oni portis eldonaĵojn de ACE al la afrika budo. S-ro François forpuŝis la dokumentojn, dirante al eksterafrika esperantisto :"Ho ne ! Ne alportu tiujn ĉi dokumentojn tien ĉi".

- Rifuzo de Burundianoj sekvi la esperantologian seminarion de la Esperanta Civito en Buĵumbura. Unu el la partoprenintoj, s-ro Eric NSABIYUMVA, utiligis siajn konojn akiritajn dum la Esperanlogia seminario por gvidi kurson dum la seminario maltrafita de Margaretha en marto 2008, kaj estraranoj de ANEN gratulis lin pri ties konoj. Decas aldoni, ke al burundianoj oni rifuzis la partoprenon en tiu ĉi seminario marta.

- La vicprezidantino de ILEI, s-ino Zsofia KOROKY senvualigis gravan krizon ene de ILEI. Fakte, tute ne temas pri krizo nun okazanta sed pri malbona organizado de la ligo, kaj nun, kiam ŝi enprofundiĝas en ILEI-aferon, ŝi rimarkas tion. Ŝi estis en Benino en februaro 2007 por organizi seminarion, partoprenis konferencon de Kembriĝo en aprilo 2008 pri la ekzamenoj laŭ la normoj de ALTE (Asocio de LingvoTestitoj en Eŭropo) kaj aŭtoris artikolon en la revuo Esperanto pri ILEI-konferenco baldaŭ okazonta en Benino. Ĉu ŝi partoprenos tiu ĉi konferencon ?

Estimataj samkontinentanoj,

Ĉu ni ne povas konduti kiel Zsofia ? Post la seminario en Benino, Zsofia asertis, ke ĉio iris bone. Certas, ke nun ŝi havos alian opionon. Ni gratulu ŝin pro ties kuraĝo. Kion atendas afrikanoj por havi tian kuraĝon kaj senvualigi la krizon, kiu skuas la afrikan agadon ekde 2006, kiam Renato CORSETTI kaj Osmo BULLER translokis la literduon AO de Togolando al Benino ? Tiam s-ro François HOUNSOUNOU blinde sekvis ilin, kaj ege helpis ilin en tiu ĉi afero. Hodiaŭ ĉu li plufaras tion ? Gvidantoj de UEA ne plu subtenas lin. Kial ? Eble oni finfine trovas en li iun malsinceran kaj tro sekveman, kiu facile partoprenas en agado kontraŭ samhomoj. Tamen ni afrikanoj, ne forĵetu lin. Kion ni faru, tio estas kompreni lin kaj aliajn afrikanojn, kiuj tiel agadas.

 

Kiom da monrimedoj ni havas, tiom sufiĉas, ke ni organizu ion utilan por Afrika Agado. Ni pensas, ke ni povas nenion fari per nia nepagipoveco, kaj tiel ni persekutas kelkajn eŭrojn por forgesi nian homan dignon. Ne, ne plu estu tiel, karaj geamikoj. Kunlaboru kun ĉiuj viaj samlandanoj en la progresigo de Esperanto en via lando. Tute ne ekskludu iujn, sekvante postulojn de Renato CORSETTI. Vi vidas mem kiel oni traktas s-ron HOUNSOUNOU François. Tiel oni traktos ankaŭ vin, se vi iras tian vojon. Kaj kie estas nun s-ro GBEGLO Koffi ? Ĉu li ne plu zorgas pri sia laboro ? Kiel Zsofia, li jam senvualigis la fuŝajn laborojn fare de UEA-respondeculoj kaj nun plu malkaŝas ilin, ke UEA bone fartu. Tre sukcesas ACE, kies administranto li estas. Kio fariĝas Afrika Agado sen la laboroj de ACE ? Ĉu oni konus ĝin tra la mondo ? Ni danku ACE, kiu estas je ĉies dispono por la progresigo de Esperanto.

 

NI KALKULU JE NIAJ PROPRAJ FORTOJ, PER KIUJ NI FARU TION, KION ILI EBLIGAS AL NI ATINGI.