Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Ondo da Vero # 57
de TIETTI-Instituto de Esperanto en Togolando  
10a aprilo 2008

Numero 57 (januaro - marto 2007)

 

ONDO DA VERO

 Trimonata informilo de TIETTI-Instituto de Esperanto en Togolando

 Eldonata ekde januaro 1994

 Redakcio : Parfo AJTO, p/a TIETo, B.P. 13169, Lome-TOGOLANDO

 E-poŝto : esp.togo@cafe.tg

  En unu el siaj kantoj, kotdivuarido diris : "Estas tre facile havi monon, sed la  granda problemo estas KIEL uzi ĝin por esti riĉa". Certe ĉiuj konsentas pri  la aserto de la kantisto. "Havi monon, uzi la monon" estas tre grava duopo,  kiu kapablas suferigi aŭ feliĉigi homojn. Asocioj malfondiĝas nur pro tiu  duopo, ĉar estraro aŭ membroj ne sukcesas taŭge kombini la elementojn de la  duopo.

  La lasta komitatkunsido de UTE, la 29-an de marto 2008, konsentas kun la aserto de la kantisto, kaj tiam memorigas kaj emfazas la kontroladon de ĉiuj elspezoj de la asocioj. Nun kiam mankegas subvencio al E-asocioj en Afriko, la iomo, kiun malavaruloj disponigas, estu honeste uzata por la glata funkciado de tiuj asocioj. ies anoj klopodu kontribui proprapoŝe kaj rezigno pri kompensmono estu dezirinda, ĉar ofte tiaj estas troaj kaj naskas aliajn problemojn.   En tiu ĉi jaro, UTE planas okazigi sian 16-an kongreson, sed en ĝia kaso estas malpli ol 250 000 F komence de la jaro 2008. Nun, certe pli ol kvinono jam estas for. Kiel funkciigi la asocion kaj kiel okazigi la kongreson ? Necesas, ke la gvidorganoj de UTE pripensu tiujn aferojn, ke la togolanda movado plu estu ekzemplo en Afriko.   Pajto. 

  ===========

INFORMAS

===========

1- Kursaro kaj ekzamenoj fine de julio 2008


Fine de julio 2008 okazos kursoj kaj ekzamenoj Esperantaj en Instituto Zamenhof. Informoj pri la preciza dato por la kurso aperos poste.

2-Seminario en Decembro 2008


KIEA (Konsilantaro por la Instruado de Esperanto en Afriko), la instrufako de ARE (Afrika Reto Esperantista) anoncis pri okazigo de trejnkurso por E-instruistoj en decembro 2008. La loko proponata de KIEA-anoj estas Instituto Zamenhof en Lome-Togolando. La limdato por enskribiĝi estas la 31-a de marto 2008. Kredeble aliĝpetoj en aprilo povas esti akceptataj. Interesiĝantoj tuj rilatu kun la sidejo de ARE : Afrika Centro Esperantista

Estimataj geamikoj,

La branĉo KIEA de ARE pri Instruado proponas la organizadon de trejnkurso unusemajna por E-instruistoj en decembro 2008 en Instituto Zamenhof de Lome.

Kiuj ŝatus partopreni ĝin, tiuj skribu al Afrika Centro Esperantista, koncize prezentante sin. La limdato por enskribiĝo estas la 31-an de marto.

Notindas, ke la partopreno (loĝado, manĝado kaj lernado) estos senpaga, kaj ACE klopodos kontribui en la vojaĝkostoj. Sciindas, ke ne ĉiuj enskribiĝintoj aŭtomate partoprenos. Estos unua selekto surbaze de la sinprezentoj, kaj la dua surbaze de la diligenteco dum preparkursoj.

Kune ni zorgu pri la movado en Afriko !

Pliaj informoj pri preciza dato aperos poste, sed jam nun oni sciu, ke la kurso okazos inter la 22a kaj 31a de decembro 2008.

Por KIEA

La Sekretario

GBEGLO Koffi

3- Helpokaso plufunkcianta

===========================

La helpokaso en Togolando ebligis al esperantistoj finlerni, aĉeti medikamentojn aŭ lernilojn. Ĝi plufunkcias kaj atendas la petojn. Interesiĝantoj skribu al :

Helpokaso

BP 13169

Lome

Togo

Ĉiu petanto priskribu kial li/ŝi bezonas la monon. Li/ŝi menciu siajn adresojn.

==============

MOVOJ NIAJ

==============

1-Instituto Zamenhof je la fino de la dua trimestro de la lerneja jaro 2007-08

=======================================================

La zorgo de la respondeculoj de IZo estas, ke la gelernantoj lernu ne nur skribi, legi kaj kalkuli, sed precipe ili lernu prizorgi sian vivon. Tial la lecionoj en la lernejo temas pri diversaj kampoj kaj ankaŭ Esperanto estas ĉiutage instruata en ĝi. Je la fino de tiu ĉi trimestro, kiam en aliaj lernejoj de la urboj oni organizis kulturan semajnon konsistantan el futbalmatĉoj, ekskursoj, recitalo ktp, Instituto Zamenhof dediĉis la du lastajn tagojn de la trimestro al konsciigo de la gelernantoj pri aferoj tre necesaj al ili. La unua koncernas la higienon, dum la dua, la altigo de la diligento de la gelernantoj.

Tial ĉi okazis diskuttrondo, kunveno kun gepatroj, kaj konigo de la rezultoj de la ekzamenoj de la fino de la dua trimestro.

i- Diskutrondo


La 13-an de marto 2008, je la 15a horo s-ino TCHALARE, spertulino pri higienaj aferoj en la ministerio pri Sano, alvenis al IZo. Ŝin la pedagogia direktoro de IZo jam antaŭe kontaktis pri tio. Ŝi tiam akceptis pasigi kelkajn horojn kun la gelernantoj de IZo por babili kun ili pri higieno.

Purigo de la ĉirkaŭaĵoj de la domoj kaj de la ĉambroj, lavado de vestoj, vestado en domo kaj ekstere, higieno de junulinoj precipe puberaj ktp estas la punktoj disvolvitaj. Per demandoj de s-ino Tĉalare kaj respondoj de la gelernantoj, ĉiuj konsciiĝis, ke multo estas neglektata : - lavado de la kalsoneto ĉe ĉiu sinlavado - sinlavado almenaŭ dufoje en la tago

- dentobrosado post ĉiu manĝo, kaj precipe matene kaj ĵus antaŭ enlitiĝo 

- gardi ĉiam puraj la mamzonojn

- prizorgi sin ĉe la unuaj monataĵoj 

- kovrado de manĝaĵoj kontraŭ muŝoj    ktp.

La spertulino faris la laborojn en tri seancoj. Unue ŝi diskutis kun ĉiuj pri la ĝeneralaj aferoj (purigo de domoj, ĉambroj kaj ĉirkaŭaĵoj ; 

sinlavado kaj lavado de vestoj, dentopurigado, ktp), antaŭ ol paroli kun gejunuloj pri la puberaj aferoj. Fine ŝi turniĝis nur al junulinoj pri menstruaj aferoj kaj ankaŭ pri singardo pri seksrilatoj. La tuta afero tiom bone disvolviĝis, ke la gelernantoj ne sciis, kiam ili pasigis pli ol tri horojn dum la aranĝo. S-ino Tĉalare estas kristanino, kaj devis tiam rapide reiri hejmen, ĉar ŝi havis, en sia preĝejo ĥoran kunvenon, kiun ŝi nepre partoprenu. Je duono post la 18a horo ŝi forlasis IZon tre kontenta kaj kun la promeso reveni baldaŭ por babili kun la gelernantoj, kiujn ŝi trovis tre akceptemaj, atentemaj kaj respektemaj. Ŝi ne kaŝis sian admiron pri la lernejo, kaj antaŭvidis bonajn rezultojn dum la diversaj ekzamenoj. Pri tio ĉi estas ankaŭ parolite dum la kunveno de la gepatroj de la gelernantoj 

ii- Kunveno de la gepatroj de la gelernantoj


Ĉe la trimestrofino, la respondeculoj de IZo petis de la gepatroj, ke ili kunvenu por trakti diversajn aferojn. Tial jam en la mateno, kiam la instruistoj ludis futbalon kun la gelernantoj (rezulto : 3 -0) kaj tagmeze, kiam IZo-laboristoj havis komunan manĝon, unu klasĉambro estas pretigita por la kunveno de la gepatroj kun la ge-instruistoj. Jes, ĵus ekdeĵoris instruistino en IZo, kaj espereble ĝis la venonta lernojaro estos dua. Ĉiuj ge-instruistoj atendis la gepatrojn, kiuj, unu post la alia, alvenis, kaj je la 15a horo de la 14a tago de marto 2008 komenciĝis la kunveno.

Prezentado de la rezultoj de la laboroj de la gelernantoj kaj analizo, lernokotizo, alfabetiga kurso kaj libroservo de IZo estis la ĉefaj punktoj. Gepatroj kaj geinstruistoj rimarkis, ke en iuj klasoj la laboroj ne tre bone sukcesis. Ĉiuj akceptis, ke dum la ferioj paskaj, gelernantoj de lastaj klasoj en elementa kaj meza niveloj, vizitu la lernejon ĉiumatene de 7.30 ĝis la 12a por studi sub la gvido de instruistoj. Dum la tria trimestro tiaj kursoj okazos ankaŭ ĉiumerkrede de 15a ĝis 18-a horo, kaj ĉiusabate de 7.30 ĝis 12a por ebligi al la gelernantoj trapasi bone la ŝtatan ekzamenon de la jarfino.

Oni tamen ne forgesis la problemojn de la gepatroj kaj gelernantoj : nepagado de lernokotizo, nelernado de lecionoj, nebona prizorgo de la libroj. La partoprenantoj finfine komprenis la respondecon de ĉiu. La respondeculo de IZo memorigis al ili la iometan altigon de la lernokotizo en la venonta jaro por tiel respekti la statuton de la Federacio de Privataj Lernejoj, kies membro estas IZo.

Oni iom pli profunde deziris scii la kialojn de malsukcesoj de kelkaj gelernantoj. Ĉiuj cerbumis, sed nenion konkrete povis diri, kiam ili estas informitaj pri baldaŭa restado de 4 nederlandaninoj en IZo por esplori pri tiaj aferoj kaj proponi solvojn. La partoprenantoj estas petataj bone akcepti la gastinojn, respondante tute malferme la demandojn. Partoprenantoj ne kaŝis sian ĝojon pri tiu iniciato kaj estas jam scivolaj pri la rezultoj de la laboroj de la junulinoj. Ĉar inter la partoprenantoj estas pli da virinoj analfabetaj ol da viroj, la respondeculoj de IZo tuj ripetis sian alvokon por organizi alfabetigan kurson al ĉiuj. La partoprenantoj estas petataj helpi, ke tiu kurso trovu pli da anoj. Certe la plenkreskaj kiel ankaŭ kreskantaj gelernantoj bezonas lernilojn. IZo prave helpos ilin.

Ekde de la lerneja jaro 2008-09 IZo funkciigos sian butikon, kie oni trovos ĉiujn lernilojn. La prezoj estos tiuj de la grandaj magazenoj en la centra urbo, do malpli kostaj. La gepatroj tre ĝojis pri la iniciato, kaj tuj petis, ke oni aldonu alian nivelon licean al IZo. La respondo de la respondeculoj de IZo tuj sekvis, ke, antaŭ ol havi liceon, oni unue konu la rezultojn de la ekzamenoj de tiu ĉi jaro, kaj tiuj de la dua trimestro jam estas pretaj. Jen finiĝis la kunveno, kiam la gepatroj iris malsupren por sekvi la proklamadon de la rezultoj.

iii- Rezultoj de la ekzamenoj


Tiuj ekzamenoj estas nur provekzamenoj, kiuj tamen helpas al la instruistoj ĝisdatigi siajn laborojn. Antaŭ ol aŭdi la rezultojn la gelernantoj jam de la mateno, ĝis la posttagmezo piknikis kaj dancis je la ritmoj de la muzikiloj de la nederlanda donacinto Hennis. Kaj finfine alvenis la tre atendita momento. La rezultojn oni ne tuj donis, sed unue okazis komediaĵoj kaj dancoj de gelernantoj. Kelkaj ankaŭ interpretis kantojn, ĉe kies fino migris la mikrofono al instruisto, kiu gvidis la proklamadon de la rezultoj.

- Elementa nivelo

En la unua klaso 27 el 34 gelernantoj ekzameniĝis kaj 19 sukcesis (70,37 %).

En la dua klaso 13 el 29 gelernantoj sukcesis kun 44,82%. En la tria klaso 38 gelernantoj el 39 ekzameniĝis, kaj 22 sukcesis kun 57,89%. La sukceso de la kvara klaso estas 77,77 % kun 27 ekzamenitoj el 28. Sukcesis 3 gelernantoj el 33 ekzamenitoj el 35 : estas 9,09%. En la sesa klaso de 14 gelernantoj sukcesis 9 kun 64,28 %.  
- Duagrada nivelo

En la unua klaso de 61 gelernantoj, ekzameniĝis 59 kaj 29 sukcesis kun 49,15%. En la dua klaso 31 el 49 sukcesis kun 63,26 %. En la tria klaso 46 gelernantoj el 48 ekzameniĝis kaj 31 sukcesis kun 67,39 %. En la kvara klaso 13 el 29 sukcesis kun 44,82 %.

Ĝenerale la rezultoj estas bonaj. Tamen oni notas iom da problemoj en la dua kaj kvina klasoj de la elementa nivelo. Ankaŭ en la unua kaj kvara klasoj de la duagrada nivelo sentiĝas malaltiĝo de diligento. La respondeculoj de IZo jam pli frue diagnozis la problemojn ĉe kelkaj instruistoj, kiuj vere maldiligentas kaj ricevis admonon. Solvoj estas jam trovataj, kaj certe la rezultoj de la veraj ekzamenoj en la fino de la jaro estos multe pli bonaj.

2-JOTE prelegis pri Esperanto

==============================

Tri membroj de la Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE) gvidis prelegon pri la internacia lingvo en la liceo Saint Miĉel de Bè-kpota (Lomeo), okaze de la semajno dediĉita al kulturo en la lerneja medio togolanda, 14-an de marto 2008.

Estis jam la dektria horo, la programita horo, dudeko da scivolemaj lernantoj kaj kelkaj instruistoj venis de anguloj de la lerneja kvartalo al la granda arbo staranta meze de la lerneja korto, sub kies ombro estis aranĝitaj sidlokoj por ĉeestantoj al la debato pri Esperanto. Notindas ke la vorto Esperanto tamen ne estis nova al multaj, ĉar tiuj ĉi antaŭe aŭdis pri tio el la buŝoj de amikoj.

Por komenci, s-ro KOUEVIGAN Koffi Jérôme al la ĉeestantaro enkonduke elvokis koncizan historion pri Esperanto antaŭ ol disdoni al tiu ĉi kopiojn de flugfolioj pri la internacia lingvo. Tuj poste, intervenis s-ro EDAH Gadoufia, la ĉefa motoro de tiu ĉi tago. Tiu ĉi per zorge elektitaj vortoj montris la evoluon de la lingvo en la mondo ĝenerale kaj aparte en Togolando. Li tra siaj klarigoj emfazis la lingvan facilecon kompare kun aliaj slav-devenaj lingvoj. Kaj miavice, mi, responde al demandoj, prezentis la utilecon de la lingvo, bazante min sur propra sperto.

Tiel la ĉeestantaro komprenis, ke kono de plia lingvo estas kultura avantaĝo por la lerninto. Esperanto estas nenies lingvo kaj tial, ĝi vehiklas kulturon aŭ potencon de neniu popolo krom la rolo de pont-lingvo kiun ĝi plenumas. Eblas diskonigi siajn kulturojn al aliaj popoloj sur aliaj kontinentoj dank’al Esperanto. Kaj por rimarkigi ke Esperanto estas vivanta lingvo kaj praktikata mondskale, ni montris revuojn, gazetojn, ĵurnalojn, librojn, kiujn ni kunportis al la publiko.

Alia grava atingo dum la prelego kiu daŭris plenan horon estis la kolekto de nomoj kaj adresoj de gelernejanoj interesiĝantaj pri la lingva lernado, kaj la intereso de la liceo-estro vidi iam funkciantan esperanto-klubon en lia lernejo. Lian deziron ni konkretigos post la paskaj ferioj.

Adjévi ADJE (adjevia@yahoo.fr)

PS : fotoj de la prelego estas haveblaj kontraŭ peto ĉe la verkinto

3-JOTE kandidatiĝas por la aranĝo de la 65-a IJK

=================================================

La 15-an de marto 2008 la laborgrupo por la projekto IJK en Togolando prezentis al la estraro de la Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE) la rezulton de sia trimonata laboro rilate al la kandidatiĝo de Togolando por inviti la 65-an Internacian Junularan Kongreson en Lomeo en 2009.

La projekto, naŭpaĝa dokumento, enhavas informojn pri la loko (urbo), kiu selektiĝis por la kongreso, propono pri la datoj, informoj pri la kongresejo kaj loĝejoj, loka kongresa komitato, propono pri la kongresa temo, informoj pri la programoj tema, distra kaj vespera, kotiztabelo kun rimarkoj kaj propono de budĝeto.

La kunveno speciale enfokusigis la ĉefa temon ­ dialogo inter la kulturoj, daŭra paco kaj disvolviĝo ­ de la projekto. Tiu ĉi temo estas grava por ni esperantistoj kaj ankaŭ grava en Afriko ĝenerale kaj aparte en Togolando, kie regas malfeliĉe ankoraŭ internaj konfliktoj. La problemo en Togolando estas ke post la perfortoj kiuj okazis antaŭ, dum kaj post la prezidentaj elektoj de aprilo 2009, bedaŭrinde mortis homoj, dividiĝis familioj kaj naskiĝis sekve reciproka malfido. La registaro nun enkondukis repacigan politikon kaj estos konvene, ke ankaŭ ni, esperantistoj, aliĝu al tiu ĉi sinteno de la ŝtato por la konstruo de pli paca Togolando, por ebligi la dialogon inter la kulturoj dank’al Esperanto.

Kvazaŭ por montri la neceson inviti IJKn al Togolando, la organiza komitato efike defendis“ sian projekton. Tamen estis rekomendite unuanime la modifo de kelkaj partoj en la dokumento, precipe en la budĝeto por eviti deficiton kaj aliajn eventualajn malagrablaĵojn.

Post la korektoj, tiam la organiza komitato povos prezenti nome de JOTE la oficialan kandidatiĝon por invito de la 65-a IJK en Afriko la proksimajn tagojn.

Certe la kandidatiĝo de JOTE ne markos la finon de la laboro de la organiza komitato. Male, ĝi malfermos al ni aktivegan periodon dum kiu ni pli ol antaŭe multobligos la demarŝojn favore al la internacia lingvo naciskale. Pri tio ĉi, JOTE planis aranĝi surlokajn kursojn, radio-elsendojn, prelegojn tra la lando. La unua prelego jam okazis pasintsemajne en liceo de Lomeo kadre de la semajno dediĉita al kulturo en la lerneja medio togolanda.

Adjévi ADJE (17.03.2008)

4- Unua plena komitatkunsido de UTE en 2008

============================================

La 29-an de marto 2007, en Instituto Zamenhof, okazis la unua plena komitatkunsido de UTE en 2008. Jam la 2-an de februaro la gvidorganoj de UTE kunsidis por finpretigi diversajn raportojn de 2008 kaj ankaŭ prepari la plenan komitatkunsidon.

De duono post la 9a horo ĝis iom pli ol la 15a horo dek unu komitatanoj diskutis pri la jarfinaj raportoj, la programo/buĝeto 2008, la 16a TEK (Togolanda E-Kongreso, ktp.

La kunveno decidis pri :

- la 16a TEK, kiu okazos de la 26-a ĝis la 28-a de decembro 2008 en la urbo Vogan

- la elekta komisiono, kiu konsistas el tri membroj

- akcepto de pliaj komitatanoj

- Revizio de la kompensmono de veturado pro plenumado de taskoj de UTE, kaj precipe pri la partoprenado en kunvenoj komitataj.

Krome, estis raportoj pri la agado de UTE kaj de ties sekcioj en la jaro : ofta kunvenado de la klubo Zamenhof, agado de la klubo KEK, prelego de JOTE kaj ties kandidatiĝo por IJK 2009.

Notindas, ke la laboroj de la estraroj de UTE kaj de JOTE ne tute bone iras : malfruo en la starigo de la raportoj pri 2007, nepretigo de la programo/buĝeto 2008, manko de raporto financa pri la unua trimestro de 2008, ktp. La kunsido petis de la estraroj de UTE kaj JOTE, ke ili rapide faru tiujn laborojn.

Ĉar la financoj estas la pulmoj en ĉiu asocio, monafero, ĉe CETERAJHOJ de la tagordo, voris pli da tempo ol la precipaj punktoj de la kunsido. Trovi monon kaj bone ĝin gardi kaj uzi por la laboroj honestaj de UTE zorgigis la komitatanojn. Oni devas kontroli ĉion pri la uzo eĉ de unu groŝo de la asocio, ĉar spertoj en antaŭaj jaroj, kaj precipe en 2007, montras neglekton de kontrolado, kiu malŝparigis monon al la asocio jam en financaj malfacilaĵoj.

**********************

A L V O K O

**********************

LA AFRIKA VIRINO KAJ ESPERANTO EN LA TAGO DE LA VIRINO

La Afrika virino, la nigra virino havas multe da kvalito kaj valoro.

En la socio de Afriko, la virino estas tre utila kaj la pivoto. Sen la okuloj la homo ne povas vidi. Estas la rolo kian la virino okupas en la nigra socio. La Virino ludas multe da roloj sur socia, ekonomika kaj politika kampoj. Mi lernis Esperanton antaŭ tri jaroj kaj estas komencantino. Mi ne konas aliajn afrikaninojn Esperantistinojn. Mi pensas, ke afrikaj virinoj devas lerni Esperanton, kaj sur la Esperanta kampo havu la samajn rolojn, kiujn ili havas sur la aliaj kampoj.

La 8-a de marto 2008 estas la tago de la virinoj. Mi pensas, ke afrikaj virinoj, kiuj lernas Esperanton ne devas forgesi la tagon. Ili jam havas multajn rolojn en la socio. Ili devas tion montri al la aliaj virinoj de la mondo nun. Mi pensas, ke afrikaj virinoj, kiuj lernas Esperanton devas inviti la aliajn. ARE (Afrika Reto Esperantista) ne devas forgesi la virinojn afrikajn. Mi proponas, ke la afrikaj virinoj, kiuj jam lernas Esperanton, helpu la aliajn. Ĉiuj afrikaj virinoj devas multe labori. Por nia laboro mi proponas la frazon : »ne nur VORTE sed precipe FARE ». Ni, la afrikaj virinoj devas labori por la FEMINISMO en Afrika Reto Esperantista (FARE). De hodiaŭ ni devas scii kion fari por havi multajn virinojn esperantistinojn en Afriko. Ni devas pensi pri tio en la tago de virino en 2008.

La celo de FARE estas nur fari, ke ankaŭ afrikaj virinoj estu Esperantistinoj multaj kiel la afrikaj viroj. Ni, afrikaj virinoj, devas labori kune por havi aliajn virinojn afrikajn Esperantistinojn. Mi bezonas adresojn de afrikaj virinoj esperantistoj kaj ankaŭ de aliaj Esperantistinoj de la tuta mondo, kiuj ne estas afrikaninoj.

Sukcesu la Feminismo en la Afrika Reto Esperantista. 

KOSSIVI Affi Djatougbé Blandine

retadreso : blandinekossivi@yahoo.fr

=======================================================

KIEL RICEVI OVo-n paperan kaj sesmonatan ?

1- Per abono : 15 eŭroj estas la abonprezo

2- Subtenante TIETon : disponigante monon al la instituto, ekz. 15 eŭrojn aŭ pli. Informojn pri sendo de la mono al TIETo oni ricevu de GBEGLO Koffi

KIEL RICEVI LA RETAN VERSION DE OVo ?

Necesas aliĝi al la tiucela dissendolisto.

Tio ebligas ankaŭ ricevon regulan de informoj pri la movado en Togolando.

Oni do sendu malplenan mesaĝon al :

Por memvola mondonaco oni rilatu kun GBEGLO Koffi

KUNLABORANTOJ

OVo estas ĉies propraĵo. Do, ĝi konsideras ĉiujn Esperantistojn kunlaborantoj. La kontribuaĵojn oni sendu al la redaktanto.

LA VENONTA NUMERO

aperos fine de junio 2008

Artikoloj por tiu numero atingu la redakcion plej malfrue la 15-an de junio 2008 

REPRESO

Ĉiu homo rajtas ĉiel ajn uzi la artikolojn de OVo.

Sola kondiĉo estas, ke oni indiku la fonton.