Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Feliĉan kristnaskon kaj prosperan 2008
de Koffi GBEGLO  
2a januaro 2008

Karaj geamikoj,

Pasis la jaro 2007 kaj baldaŭ ni eniros novan. Ĝin ni aliros certe kun novaj ideoj, kaj ni ne forgesu la ideon, kiun ni havis de Esperanto. La jaroj 2006 kaj 2007 multon forgesigis al ni pri la esenco de Esperanto. Se pro troa egoismo, riĉlandanoj pretervidas tiun flankon de la afero, ni en Afriko devas funde analizi la situacion, kaj havi starpunkton, kiu progresigos Esperanton en Afriko kun la animo, kiun Zamenhof mem metis en ĝin. Kion ni faru nun ?

Profunde konante la korifeojn de diversaj E-organizaĵoj kaj sekvante ĉiujn intervenojn en multaj diskutlistoj, trovas ni, ke afrikaj Esperantistoj sopirantaj veran laboron en plena sendependeco devas kolektiĝi en reto por prizorgi la movadon en Afriko. Hans BAKKER ege deziras, ke afrikaj Esperantistoj agadu libere. Ni afrikanoj devas sekvi liajn spurojn.

ACE daŭrigas la laborojn de Hans BAKKER, kaj ni pensas, ke reto de afrikanoj daŭrigu kun ACE la Afrikan Agadon de Hans BAKKER. Tial ni proponas ion al vi.

Ekde la 1-a de januaro 2008 ekfunkcias RAE (Reto de Afrikaj Espeprantistoj). Ĝi prizorgas Afrikan Agadon de Hans BAKKER. Afrika Komisiono de UEA estas laborgrupo de UEA por apogi la agadon de UEA en Afriko. Nia reto prizorgas ĉiujn E-laborojn en Afriko kaj akceptos ĉiujn esperantistojn afrikajn, membrojn de UEA, de SAT, de Civito, kaj de ktp. Niaj laboroj baziĝas sur kvin dokumentoj :

1- La Fundamento de Esperanto kun ties kvar partoj (kaj precipe la Deklaracio pri Esperantismo de 1906)

2- La Homaranismo de Zamenhof

3- Pensoj de Zamenhof

4- La deklaracio pri la Esenco de Afrika Esperantismo de 2006

5- La Esperantujismo.

Tiuj dokumentoj klare montras kia ni konservu la Esperanto-animon en nia agado. Nun multaj E-organizaĵoj tiom politikumas, ke ili pretervidas la esencon de Esperanto, kaj tio estas tre malbona por nia movado. En Afriko, ni tute ne estu for de la vojo de Zamenhof. Tial funkcias Reto de °>ÀwŒë Afrikaj Esperantistoj (RAE) por zorgi pri la movado en Afriko laŭ la vojo de Zamenhof.

Afrika Centro Esperantista, pri kiu sube aperas informoj, rolas kiel la sidejo de RAE. ACE en tiu ĉi komenco helpos la reton por ekfunkcii. Ĉiuj afrikaj Esperantistoj, kiuj pensas kiel ni, tute rajtas tuj aliĝi al la grupo, skribante al

. Evidentiĝas, ke ili subskribu la Deklaracion pri la Esenco de Afrika Esperantismo(DEAE)). La subskribo estas nenio krom diri al la supraj adresoj, ke vi akceptas DEAE.

La supre menciitajn dokumentojn ACE disponigos al ili. Ni nun pripensas la starigon de laborplano, kaj baldaŭ disponigos ĝin al ĉiuj. Eksterafrikanoj, kiuj havas ekzemplerojn de tiuj dokumentoj, povas disponigi ilin al ACE. Aliajn librojn ni bezonos, kaj nun ni citu ilin, ke, kiuj havas tiajn en pluraj ekzempleroj, sendu iujn al ni :

- Kaŝita vivo de Zamenhof (Maimon)

- Zamenhof, aŭtoro de Esperanto (Majorie Boulton)

- Historio de Esperanto (Aleksander Korĵenkov)

- Gvidilo por Supera Ekzameno (Alfondo PECHAN)

Ni esperas, ke vi aliĝos al ni, ke kune ni konstruan veran Esperanto E-movadon en Afriko.

Feliĉan novjaron kaj sukceson en ĉiuj viaj agadoj !

La iniciatintoj Muŝosi BIRINDWA (Burundio) Koffi GBEGLO (Togolando) Princo Henriko OGUINYE (Niĝerio)

==============================================

==========================================

POR SENDEPENDA AFRIKA AGADO PER

AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA

A. C. E.

===========================================

La laboroj de Hans BAKKER por Afrika Agado tranprenitaj de Togolandanoj pluokazas en Togolando en la strukturo ACE (Afrika Centro Esperantista).

Kiuj en 2005 lernis ĉe la Togolandanoj, tiuj daŭrigu sian lernadon. Kiuj en 2005 ricevadis materialon de Togolando, tiuj plupetu tion de ili. Kiu en 2005 disponigadis materialon al Togolandanoj, ke ili helpu al ceteraj landoj afrikaj, tiuj pl°>ÀwŒë ufaru tion.

Resume, la laboroj pluiras kiel kutime en Togolando en

AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA (ACE)

11 BP 48, Lome 11, Togolando

Tel : (228) 227 51 64, (228) 271 47 12, (228) 271 1557

Mobilo : (228) 928 16 26, (228) 944 94 64, (228)943 93 61

E-poŝto : afrikacentro@hotmail.com

ttt-paĝo : http://www.eensĉoolintogo.nl/ace/i...

Domo : Institut Zamenhof, Rue Passage des boeŭfs, Près du bar GOD TIME, Bè-Kpota Adidome, Lome, TOGO

Prizorgantoj : GBEGLO Koffi (administranto) ; DOUMEGNON Koffi (sekretario)

Taskoj : organizi kursojn diversgradajn perkoresponde aŭ surloke, diversajn internaciajn Esperanto-ekzamenojn ; trejni instruistojn kaj organizi internaciajn renkontiĝojn en Afriko ; plibonigi la Esperantistecon de afrikanoj, disponigante al ili esperantologiajn studojn ; zorgi pri transpagoj inter afrikaj landoj kaj la aliaj ; plenumi taskojn de aliaj Esperanto-organizajoj rilate Afrikon kaj Esperanton ; eldoni verkojn de afrikanoj, kaj promocii la afrikan kulturon pere de Esperanto.

HACE estas la periodaĵo de HACE. Ĝi aperas rete kaj ankaŭ papere. Ĝia enhavo estas varia : raportoj pri Esperanto-agado, beletraĵoj, recenzoj, vidpunktoj, ktp. Ĝi estas ĉies propraĵo kaj ĉiuj rajtas kontribui en ĝi per ĉiaj ajn artikoloj, kiuj ne malobeas la homajn rajtojn.

Krome estas ankaŭ KomACE, kiu pli regule aperas ol HACE. Ĝi disponigas nur informetojn, dum HACE estas pli detala kaj ampleksa. Por legi rete tiujn informilojn necesas simple aliĝi al la grupo

, skribante al

Eventualajn informojn pri ricevo de la papera versio de HACE oni petu de la redakcio.

Por finance subteni la agadon de ACE bonvolu rilati kun ties administranto, s-ro GBEGLO Koffi

  * Help Central

  * Account 

  * Feedback []