Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Civita socio de Sancti Spíritus postulas respekton al siaj rajtoj
de Norberto DÍAZ GUEVARA  
15a novembro 2007

de Delia Proenza Barzaga

Kun Fina Deklaracio firme postulanta la respekton al ĝiaj rajtoj rilate al la socipolitika kaj ekonomia modelo ŝatata de la lando, kie ĝi evoluas, fermiĝis hodiaŭ la Unua Forumo de la Civita Socio de Sancti Spíritus, kies ĉefa celo estis publikigi la kondamnon al la ekonomia, komerca kaj financa blokado fare de Usono kontraŭ la kuba popolo.

La dokumento enhavas la denuncon al la leĝoj de la administracio de George Bush por fortigi la ekonomian militon kontraŭ nia lando, samkiel la postulon, ke estu respektata la rajto al la libereco decidi kiel evoluigi la rilatojn de solidareco, kunlaborado kaj amikeco kun aliaj neregistaraj organizaĵoj en la mondo.

La teksto resumas ankaŭ la malŝaton al la peraj agresoj okazantaj kontraŭ nia lando, el tiu teritorio, kiuj perfortante la internaciajn aktivajn leĝojn falsigas niajn realojn kaj diskonigas malverajn novaĵojn rilate al Kubo.

En la renkontiĝo intervenis reprezentantoj de multaj sektoroj de la Socia Civito Sanktaspirita, kiuj rakontis kiel la kruela kaj krima politiko de la sinsekvaj usonaj registaroj damaĝas ilian agadon.

Fortan impreson kaŭzis la ateston de la blinda junulo Yunier Quesada, kies vivo estis markita de la sufero pro tio, ke lia ĉefa denaska handikapo ne povis esti rapide kaj efike solvita pro la ekonomiaj baroj strikte rilataj al la malpermesoj de la registaro de la norda najbaro aĉeti medikamentojn, rimedojn kaj aparatojn en tiu lando. Yunier menciis la mankojn, kiujn li alfrontis dum la studado en lernejoj por blinduloj Miguel Ángel Echemendía, kaj li emocie substrekis la strebojn de la kuba registaro, por ke li havu la taŭgajn kondiĉojn por studi en la universitato.

La juristoj pruvis la ekterteritorian trajton de la blokado kaj la perforton de internaciaj interkonsentoj subskribitaj eĉ de la aplikantoj mem ; pedagogoj kaj bibliotekistoj donis konkretajn ekzemplojn pri la maniero kiel estas barataj iliaj interesoj pri supera studado kaj interŝanĝo kun aliaj kolegoj de la norda lando ; handikapitoj parolis pri la krueleco senigi ilin de rimedoj, per kiuj ili povus pli bone prosperi ; la virinoj denuncis la negativan rezulton de la trudaj kaj diskriminaciigaj leĝoj, en la hejma kaj labora vivo de la virinoj ; religiuloj substrekis la mankon de homeco, kiel rezulto de la limigo de interŝanĝoj, kiuj devus libere okazi, kaj la kruelecon de limigoj, kies sekvo estas nur la apartigo de familioj.

Dum la evento, kie kun klaraj kaj fortaj argumentoj leviĝis la voĉoj de la kamparanoj, de la kuiro-societo kaj de la scienca konsilantaro de bestkuracistoj, prezentiĝis partoj de paroladoj de la ĉefkomandanto Fidel Castro bildigantaj la volon de la kuba popolo daŭrigi la vojon de la suvereneco kaj de la digno, kiam la malapero de Sovetio kaj de la socialisma kampo estis apenaŭ minimuma eblo por multaj.

La firmaj vortoj de la junuloj partoprenantaj la renkontiĝon, kaj la Fina Deklaro de ĉiuj subskribita, pruvis la pravecon de la kuba gvidanto, per la apogo al la deklaroj faritaj de la revolucia registaro en ĉiuj naciaj kaj internaciaj forumoj, kaj alvoki homojn kaj instituciojn de bona volo denunci tiun maljustan, kriman kaj neleĝan politikon.

Montriĝis ankaŭ la kolektiva ŝato al la gravega venko de Kubo en la sesio de la ĝenerala asembleo de ONU, okazinta la 30an de oktobro, kio, kiel diras la dokumento, “estas montro de la malŝato de la internacia komunumo al la kaverna kaj nepravigebla decido de la usona registaro rezignigi per malsato kaj malsanoj nian popolon”.


Fina deklaracio aprobita de la Unua Forumo de la Civita Sankstaspirita Socio kontraŭ la Blokado kaj la anekso

Ni, la partoprenantoj en la unua forumo de la Sanktaspirita socia civito kontraŭ la blokado kaj la anekso, kunsidantaj en Sancti Spíritus la 14an de novembro 2007 reprezente de la organizaĵoj kaj civitaj asocioj de la provinco :

-  Kondamnas la ekonomian, komercan kaj financan blokadon trudatan de la registaroj de Usono al la kuba popolo.

-  Denuncas la leĝojn de la nuna faŝisma administracio, gvidata de George W. Bush, por fortigi la ekonomian militon kontraŭ Kubo, pere de la nomata “Plano por apogi liberan Kubon” (Plan para Asistir a una Cuba Libre), kiu estas nur plano por la anekso de nia lando al Usono, per kiu ili volas trudi al ni modelon de civita socio kontraŭa al la decidoj de la kuba ŝtato, kaj kiu do, neniel rilatas al la interesoj de la membroj de la socia civito de ni reprezentata.

-  Ni postulas, ke estu respektataj la rajtoj havi rilatojn kaj kunlaborajn interŝanĝojn kun similaj asocioj alilandaj, sen la enmiksiĝo de Usono kaj ties aliancitoj kaj sen la limigoj malebligantaj la kulturan kaj akademian interŝanĝon kun aliaj nacioj, kiuj limigoj montras la timon de la usona registaro, ke estu konata la vera realo de nia socio.

-  Ni postulas, ke estu respektata nia rajto al la libereco decidi kiel evoluigi la rilatojn de solidareco, kunlaborado kaj amikeco kun aliaj neregistaraj organizaĵoj en la mondo.

-  Ni malŝatas la agojn de peraj agresoj okazantaj kontraŭ nia lando el usona teritorio, pere de la malbone nomataj radio kaj televido Martí, kiuj perfortante la aktualajn internaciajn regulojn, falsigas niajn realojn kaj diskonigas malverajn novaĵojn rilatajn al Kubo.

-  Ni kondamans la ekziston de miliona buĝeto en Usono por pagi perfidulojn en kaj ekster Kubo, kun la celo, ke ili internacie aperu kiel reprezentantoj de nia popolo, kiam vere ili estas ĝiaj malamikoj, kaj salajratoj je la servo de la imperiismo.

-  Ni postulas, ke estu justico en la kazo de la teroristo Luis Posada Carriles, kaj ni postulas la tujan liberigon de niaj kvin herooj, maljuste enkarcerigitaj en Usono pro batali kontraŭ la terorismo.

-  Ni kondamnas la akriĝon de la ekonomia, komerca kaj financa milito kontraŭ nia lando, kaj pliajn agresojn de la nuna usona registaro.

-  Ni kondamnas la eksterteritorian trajton de la kontraŭkubaj leĝoj aprobitaj de sinsekvaj usonaj administracioj, kaj fortigitaj de la nuna faŝisma registaro de George W. Bush.

Pro tio ĉio ni deklaras :

-  Nian apogon al la deklaracioj faritaj de la revolucia registaro en ĉiuj naciaj kaj internaciaj forumoj.

-  La bezonon fini la kriman ekonomian militon, kiu dum kvar jardekoj damaĝas ĉiujn sektorojn de la nacia vivo.

-  Nian alvokon al ĉiuj personoj kaj institucioj de bona volo denunci tiun maljustan kaj neleĝan politikon.

-  Nian malŝaton al kiu ajn propono por solvo de la konflikto Usono-Kubo, kiu ne baziĝu sur la respekto al la principo de memdecido de la popoloj, de nia suvereneco kaj nacia sendependeco.

-  La ĝojon pro la impona venko fare de Kubo en la sesio de la ĝenerala asembleo de Unuiĝintaj Nacioj, okazinta en la mateno de la 30a de oktobro 2007, kio pruvas la malŝaton de la internacia komunumo al la kaverna kaj nepravigebla decido de la usona registaro rezignigi per malsato kaj malsanoj nian popolon.

-  La pretecon batali eĉ senecese per la armiloj, kontraŭ kiu ajn provo detrui la revolucion kaj ties atingojn.

 En la naskiĝloko de la generalo Serafín Sánchez Valdivia, la membroj de la civita socio de Sancti Spíritus, fidelaj al lia ordono, DAŬRIGOS LA MARŜON, konsciaj pri tio, ke kiel diris la ĉefkomandanto Fidel Castro Ruz, REVOLUCIO estas “…konvinko profunda, ke ne ekzistas en la mondo forto kapabla nuligi la forton de la vero kaj de la ideoj”, kaj kune kun fidel, Raúl kaj la glora kuba komunista partio, ni daŭre batalos kontraŭ la imperio, kun la konvinko ke la nura ebla rezulto estas la venko.

Socialismon aŭ morton !

Patrujon aŭ morton ! Ni venkos !

Sancti Spíritus, la 14an de noviembro 2007.

Jaro 49 de la Revolucio.


Sociedad civil espirituana exige respeto a sus derechos Delia Proenza Barzaga  [1]] Con una Declaración Final donde se exige de manera explícita el respeto a sus derechos en cuanto al modelo sociopolítico y económico que prefiere para el país donde se desenvuelve concluyó este miércoles el Primer Foro de la Sociedad Civil Espirituana, cuyo objetivo primordial fue hacer pública su condena al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de Norteamérica al pueblo de Cuba. El documento recoge la denuncia a las medidas de la administración de George Bush para reforzar la guerra económica contra nuestro país, así como hace constar la demanda para que se respete el derecho a la libertad de decidir cómo y de qué forma desarrollar los vínculos de solidaridad, cooperación y amistad con otras Organizaciones No Gubernamentales del mundo. También resume el repudio a las acciones de agresión mediática que tienen lugar desde ese territorio contra nuestro país, las cuales en violación de las normas internacionales vigentes tergiversan nuestras realidades y difunden noticias falsas en relación con Cuba. El encuentro estuvo matizado por las intervenciones de representantes de numerosos sectores de la Sociedad Civil Espirituana, quienes narraron la forma en que la cruel y genocida política de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos afecta su quehacer. De gran impacto resultó el testimonio del joven ciego Yunier Quesada, cuya vida ha estado signada por el sufrimiento debido a que la principal malformación con que nació no pudo ser resuelta de manera rápida ni efectiva por limitaciones económicas estrictamente relacionadas con las prohibiciones de la cúpula gobernante del vecino del Norte para adquirir medicamentos, medios y equipos en aquel país. Yunier mencionó las carencias a que se enfrentó durante los estudios en la escuela para niños ciegos y débiles visuales Miguel Ángel Echemendía, y resaltó con palabras emocionadas el esfuerzo del Gobierno cubano para que a pesar de su discapacidad pudiera cursar estudios universitarios. Juristas demostraron el alcance extraterritorial del bloqueo y su desacato a acuerdos internacionales suscritos incluso por quienes lo aplican ; pedagogos y bibliotecarios pusieron ejemplos concretos de cómo se “cercan” sus intereses de superación profesional y de intercambio con otros colegas del norteño país ; limitados físicos hablaron de la crueldad que significa privarlos de medios con cuyo auxilio podrían desenvolverse mejor ; las mujeres denunciaron el efecto nocivo de las medidas injerencistas y discriminatorias en la vida hogareña y laboral de las féminas ; religiosos subrayaron la falta de humanidad que entraña limitar los intercambios que deberían ser libres, y la crueldad de restricciones que sólo traen como consecuencia la separación de las familias. Durante el cónclave, donde alzaron sus voces igualmente, con argumentos claros y tangibles, representantes de los campesinos, la Sociedad Culinaria y el Consejo Científico de Veterinarios, se trasmitieron fragmentos de discursos del Comandante en Jefe Fidel Castro ilustrativos de la voluntad del pueblo cubano de continuar el camino de la soberanía y de la dignidad cuando la desaparición de la URSS y del campo socialista eran apenas una posibilidad remota para muchos. Las enérgicas palabras de los más jóvenes participantes en el encuentro y la Declaración Final suscrita por todos corroboran la certeza del líder, al ratificar el apoyo a las declaraciones formuladas por el Gobierno Revolucionario en todos los foros nacionales e internacionales y hacer un llamado a las personas e instituciones de buena voluntad para que denuncien esta injusta, brutal e ilegal política. También se evidenció la satisfacción colectiva por la contundente victoria alcanzada por Cuba en la sesión de la Asamblea General de la ONU celebrada el pasado 30 de octubre, lo cual, como recoge el documento, “es una muestra del repudio de la comunidad internacional a la cavernícola e injustificable decisión del Gobierno norteamericano de rendir por hambre y enfermedades a nuestro pueblo”.


Declaración final aprobada por el I Foro de la Sociedad Civil Espirituana contra el Bloqueo y la anexión Nosotros los participantes en el I foro de la sociedad civil espirituana contra el bloqueo y la anexión, reunidos en Sancti Spíritus a los 14 días del mes de noviembre del 2007 en representación de las organizaciones y asociaciones civiles de la provincia : · Condenamos el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica al pueblo de Cuba.  · Denunciamos las medidas de la actual administración fascista, encabezada por George W. Bush, para el reforzamiento de la guerra económica contra Cuba, a través del denominado “Plan para Asistir a una Cuba Libre”, que no es más que un plan para la anexión de nuestro país a los Estados Unidos, mediante el cual quieren importarnos un modelo de sociedad civil que se oponga a las disposiciones del Estado cubano y que por tanto nada tiene que ver con los intereses de los miembros de la sociedad civil que representamos. · Reclamamos que se respeten los derechos a sostener relaciones e intercambios de cooperación con similares asociaciones de otros países, sin la injerencia de los Estados Unidos y sus aliados y sin las restricciones que impiden el intercambio cultural y académico con otras naciones, las que sólo demuestran el temor del gobierno norteamericano a que se conozca la verdadera realidad de nuestra sociedad. · Demandamos que se nos respete el derecho a la libertad de decidir cómo y de qué forma desarrollar los vínculos de solidaridad, cooperación y amistad con otras organizaciones no gubernamentales del Mundo. · Repudiamos las acciones de agresión mediática que se desarrollan desde territorio norteamericano contra nuestro país a través de las mal llamadas radio y televisión Martí, las que, violando las normas internacionales vigentes, tergiversan nuestras realidades y difunden noticias falsas relacionadas con Cuba. · Condenamos la existencia de un presupuesto millonario en los Estados Unidos para pagar a traidores dentro y fuera de Cuba, con el objetivo de que aparezcan internacionalmente como representantes de nuestro pueblo, cuando en realidad son enemigos de sus verdaderos intereses y mercenarios al servicio del imperialismo. · Reclamamos que se haga justicia en el caso del terrorista Luis Posada Carriles y exigimos la inmediata liberación de nuestros cinco héroes, encarcelados injustamente en suelo norteamericano por luchar contra el terrorismo. · Condenamos el recrudecimiento de la guerra económica comercial y financiera contra nuestro país y demás agresiones de la actual administración norteamericana. · Condenamos el carácter extraterritorial de las leyes anticubanas aprobadas por sucesivas administraciones norteamericanas y exacerbadas por la actual administración fascista de George W. Bush. Por todo lo anterior declaramos : · Nuestro apoyo a las declaraciones formuladas por el Gobierno Revolucionario en todos los foros nacionales e internacionales. · La necesidad de poner fin a la genocida guerra económica que durante cuatro décadas afecta a todos los sectores de la vida nacional. · Nuestro llamamiento a todas las personas e instituciones de buena voluntad a denunciar esta injusta e ilegal política. · Nuestro rechazo a cualquier propuesta de solución del conflicto EEUU-Cuba que no se base en el respeto del principio de autodeterminación de los pueblos, de nuestra soberanía e independencia nacional. · La satisfacción por la contundente victoria alcanzada por Cuba en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en la mañana del día 30 de octubre del 2007, lo que es una muestra del repudio de la comunidad internacional a la cavernícola e injustificable decisión del gobierno norteamericano de rendir por hambre y enfermedades a nuestro pueblo. · La disposición de combatir hasta con las armas, si fuera necesario, cualquier intento de destruir la Revolución y sus conquistas.  En la tierra del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia los miembros de la sociedad civil espirituana, fieles a su mandato, SEGUIREMOS LA MARCHA, conscientes de que como señalara el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, REVOLUCIÓN es “…convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas”, y unidos a Fidel, a Raúl y al glorioso Partido Comunista de Cuba continuaremos librando la batalla contra el imperio, convencidos de que el único resultado posible es la victoria.

¡Socialismo o muerte !

¡Patria o muerte ! ¡Venceremos ! Sancti Spíritus 14 de noviembre del 2007. Año 49 de la Revolución.