Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Internacia pakto pri ekonomiaj, sociaj kaj kulturaj rajtoj
de Unuiĝintaj Nacioj / Unuiĝinta Naciaro  
8a junio 2007

Adoptita kaj malfermita al subskribo, ratifo kaj aliĝo de la Ĝenerala Asembleo en sia rezolucio 2200 A (XXI) de la 16-a de decembro 1966

Ekvalida : la 3-an de januaro 1976,

konforme al la dispozicioj de la artikolo 27

ANTAŬPAROLO

La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto,

Konsiderante ke, konforme al la principoj eldiritaj en la Ĉart de la Unuiĝintaj Nacioj, la agnosko de la digno esence propra al ĉiuj membroj de la homa familio kaj de iliaj egalaj kaj necedeblaj rajtoj konstitigas la fundamenton de la libereco, de la justeco kaj de la paco en la mondo,

Agnoskante ke tiuj rajtoj devenas de la digno esence propra al la homo,

Agnoskante ke, konforme al la Unuversala Deklaro de la Homrajtoj, la idealo de la libera homa estulo, liberigita el timo kaj mizero, realigeblas nur se estas kreitaj kondiĉoj kiuj ebligas al ĉiu ĝui siajn ekonomiajn, sociajn kaj kulturajn rajtojn, same kiel siajn civilajn kaj politikajn rajtojn,

Konsiderante ke la Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj trudas al la ŝtatoj la devon disvolvi la universalan kaj efektivan respektadon de la homaj rajtoj kaj liberecoj,

Ekkonsiderante la fakton ke la individuo havas devojn al aliaj kaj al la kolektivumo al kiu li apartenas kaj devas nepre klopodi subteni kaj respekti la rajtojn de tiu ĉi pakto,

Interkonsentis pri la sekvaj artikoloj :

Unua parto

Artikolo 1

1. Ĉiuj popoloj havas la rajton disponi pri si mem. Kaŭze de tiu rajto, ili decidas libere pri sia politika statuso kaj certigas libere sian ekonomian, socian kaj kulturan disvolvadon.

2. Por atingi siajn celojn, ĉiuj popoloj povas libere disponi pri siaj riĉaĵoj kaj de siaj naturresursoj, sen malutilo por la devoj devenaj el la internacia ekonomia kunlaborado, fondita sur la principo de reciproka intereso, kaj el la internacia juro. Neniakaze popolo povos esti senigita de siaj propraj vivrimedoj.

3. La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto, inkluzive de tiuj kiuj havas la respondecon administri neaŭtonomajn teritoriojn kaj prokurajn teritoriojn, nepre devas faciligi la realigon de la rajto de la popoloj disponi pri si mem, kaj respekti tiun rajton, konforme al la dispozicioj de la Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj.

Dua parto

Artikolo 2

1. Ĉiu membroŝtato de tiu ĉi pakto engaĝiĝas agi, same per sia propra klopodo kiel per internacia helpo kaj kunlaborado, nome sur la ekonomia kaj teĥnika kampo, per la maksimumo de siaj disponeblaj resursoj, por pli kaj pli certigi la plenan plenumadon de la rajtoj agnoskitaj en tiu ĉi pakto per ĉiuj taŭgaj rimedoj, inkluzive aparte la adoptado de leĝdonaj disponoj. Ĝenerala observado pri ĝia aplikado (en la franca)

2. La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto engaĝiĝas garantii ke la rajtoj tie esprimitaj estu uzataj sen ajna diskriminacio fondita sur raso, haŭtkoloro, sekso, lingvo, religio, politika opinio aŭ ĉia alia opinio, nacia aŭ socia deveno, riĉeco, naskiteco aŭ ĉia alia situacio.

3. La evolulandoj, jure konsiderante la homrajtojn kaj ilian nacian ekonomion, povas decidi, kiumezure ili garantios la ekonomiajn rajtojn, agnoskitajn en tiu ĉi pakto, al neŝtatanoj.

Artikolo 3

La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto engaĝiĝas certigi la egalan rajton kiun havas viro kaj virino profite de ĉiuj ekonomiaj, sociaj kaj kulturaj rajtoj elnomataj en tiu ĉi pakto.

Artikolo 4

La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto agnoskas ke, en la uzado de la rajtoj certigitaj de la ŝtato konforme al tiu ĉi pakto, la ŝtato povas submeti tiujn rajtojn nur al limoj starigitaj de la leĝo, nur en la mezuro kongrua kun la naturo de tiuj rajtoj kaj ekskluzive por favori la ĝeneralan bonfarton en demokratia socio.

Artikolo 5

1. Neniu dispozicio de tiu ĉi pakto interpreteblas kiel implicanta por ŝtato, grupo aŭ individuo ian rajton por agado, aŭ por plenumi agon, cele al detruo de la rajtoj aŭ liberecoj agnoskitaj en tiu ĉi pakto aŭ al pli ampleksaj limigoj ol tiuj nomataj en tiu ĉi pakto.

2. Ne allaseblas ajna restrikto aŭ malobeo al la fundamentaj homrajtoj agnoskitaj aŭ validaj en ĉiu lando kaŭze de leĝoj, konvencioj, reglamentoj aŭ kutimoj, sub preteksto ke tiu ĉi pakto ne agnoskas ilin aŭ agnoskas ilin en malpli granda grado.

Tria parto

Artikolo 6

1. La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto agnoskas la rajton je laboro, kiu entenas la rajton por ĉiu homo akiri la eblecon perlabori sian vivon per laboro libere elektita aŭ akceptita, kaj faros taŭgajn disponojn por protekti tiun rajton.

2. La disponoj kiun ĉiu membroŝtato de tiu ĉi pakto faros por certigi la plenan uzadon de tiu rajto devas inkludi la teĥnikajn kaj profesiajn orientadon kaj formadon, la ellaboradon de taŭgaj programoj, de politikoj kaj teĥnikoj por certigi konstantan ekonomian, socian kaj kulturan disvolvadon kaj produktivan plendungecon en kondiĉoj kiuj konservas al la individuoj la uzadon de la fundamentaj politikaj kaj ekonomiaj liberecoj.

Artikolo 7

La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto agnoskas la rajton kiun havas ĉiu homo ĝui justajn kaj favorajn laborkondiĉojn, kiuj certigas nome :

a) La kompensaĵon kiu donas, minimume, al ĉiuj laboristoj :

I) Justan salajron kaj egalan kompensaĵon por laboro de egala valoro sen ajna distingo ; aparte, la virinoj devas havi la garantion ke iliaj laborkondiĉoj ne estu malpli altaj ol tiuj kiujn ĝuas la viroj kaj ricevi la saman kompensaĵon kiel ili por sama laboro ;

II) Decan ekzistadon por ili kaj ilia familio konforme al la dispozicioj de tiu ĉi pakto ;

b) La sekurecon kaj higienon de la laboro ;

c) La saman eblecon por ĉiuj esti promociataj, en sia laboro, al konvena supera kategorio, sen alia konsidero ol la daŭro de la plenumitaj servoj kaj la kapablecojn ;

ĉ) La ripozon, la libertempojn, la konvenan labordaŭron kaj la periode pagatajn feriojn, kaj la pagojn por feriaj tagoj.

Artikolo 8

1. La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto engaĝiĝas certigi :

a) La rajton kiun havas ĉiu homo formi kun aliaj sindikatojn kaj aliĝi al la sidnikato de sia elekto, sub la sola rezervo de la reguloj fiksitaj de la interesata organizo, por favori kaj protekti liajn ekonomiajn kaj sociajn interesojn. La uzado de tiu rajto restrikteblas nur laŭ la leĝo kaj nur en necesaj mezuroj, en demokratia socio, en la intereso de la nacia sekureco aŭ de la publika ordo, aŭ por protekti la rajtojn kaj la liberecojn de aliuloj.

b) La rajton kiun havas la sindikatoj formi naciajn federaciojn aŭ konfederaciojn kaj la rajton kiun havas tiuj formi internaciajn sindikatajn organizaĵojn kaj aliĝi al ili.

c) La rajton kiun havas la sindikatoj libere plenumi sian aktivecon, sen aliaj limoj ol tiuj entenataj en la leĝo kaj kiuj konsistigas necesajn disponojn, en demokratia socio, en la intereso de la nacia sekureco aŭ de la publika ordo, aŭ por protekti la rajtojn kaj liberecojn de aliuloj.

ĉ) La rajton je striko, uzeblan konforme al la leĝoj de ĉiu lando.

2. Tiu ĉi artikolo ne malhelpas submeti al leĝaj restriktoj la uzadon de tiuj ĉi rajtoj per la membroj de la armitaj fortoj, de la polico aŭ de la publika servo.

3. Neniu dispozicio de tiu ĉi artikolo permesas al la membroŝtatoj de la Konvencio de 1948 de la Internacia Organizo de Laboro koncerne la sindikatan liberecon kaj la protekton de la sindikata rajto fari leĝajn disponojn kiuj lezas - aŭ apliki la leĝon tiel ke ĝi lezas - la garantiojn esprimitajn en la menciita konvencio.

Artikolo 9

La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto agnoskas la rajton de ĉiu homo je sociala sekureco, inkluzive de la socialaj asekuroj.

Artikolo 10

La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto agnoskas ke :

1. Kiom eble plej larĝaj protekto kaj helpo donendas al la familio, kiu estas la natura kaj fundamenta elemento de la socio, aparte por ĝia formado kaj tiom longe kiom ĝi havas la respondecon pri vivtenado kaj edukado de infanoj. Geedziĝo devas esti libere interkonsentita de la estontaj geedzoj.

2. Speciala protekto donendas al la patrinoj dum periodo de konvena tempo antaŭ kaj post la nakso de la infanoj. La salajrataj patrinoj devas ĝui, dum tiu sama periodo, pagatan feriadon aŭ feriadon akompanatan de adekvataj prestaĵoj de la sociala asekuro.

3. Specialaj disponoj de protekto kaj de helpo estas farendaj favore al ĉiuj infanoj kaj adoleskantoj, sen ajna diskriminacio pro kialoj de familia deveno aŭ aliaj. La infanoj kaj adoleskantoj estas protektendaj kontraŭ ekonomia kaj socia ekspluatado. La faro dungi ilin por laboroj kiuj povas damaĝi ilian moralon aŭ ilian sanon, endanĝerigi ilian vivon aŭ malutili al ilia normala evoluo estas leĝe punenda. La ŝtatoj devas ankaŭ fiksi aĝajn limojn sub kiuj salajrata dungo de infanlaboro estos malpermesata kaj leĝe punenda.

Artikolo 11

1. La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto agnoskas la rajton de ĉiu homo je vivnivelo sufiĉa por li mem kaj lia familio, inkluzive de sufiĉaj nutraĵo, vestaĵo kaj loĝado, kaj je konstanta plibonigo de siaj ekzistokondiĉoj. La membroŝtatoj faros taŭgajn disponojn por certigi la realigon de tiu rajto kaj ili agnoskas tiucele la esencan gravecon de libere interkonsentita internacia kunlaborado.

Ĝenerala observado de ĝia aplikado

2. La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto, agnoskante la fundamentan rajton kiun havas ĉiu homo esti ŝirmata kontraŭ malsato, adoptos, individuo aŭ per internacia kunlaborado, la necesajn disponojn, inkluzive de la konkretaj programoj :

a) Por plibonigi la metodojn de produktado, de konservado kaj de distribuado de la nutraĵoj per plena uzado de la teĥnikaj kaj sciencaj konoj, per disvastigo de principoj de edukado pri nutraĵo kaj per disvolvado aŭ reformado de agrokulturaj reĝimoj, en maniero taŭga por certigi kiom eble plej bone la valorigon kaj uzadon de la naturresursoj ;

b) Por certigi justan dispartigon de la mondaj nutraĵ-resursoj laŭ la bezonoj, konsidere al la problemoj kiuj aperas same al la importlandoj de nutraĵoj kiel al la eksportlandoj.

Ĝenerala observado de ĝia aplikado

Artikolo 12

1. La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto agnoskas la rajton kiun havas ĉiu homo ĝui la plej bonan korpan kaj mensan sanstaton kiun ĝi kapablas atingi.

2. La disponoj kiujn la membroŝtatoj de tiu ĉi pakto faros por certigi la plenan uzadon de tiu rajto devas enteni la necesajn disponojn por certigi :

a) La malpliiĝon de la mortnaskiteco kaj de la infanmortiĝo, kaj la sanan evoluon de la infano ;

b) La plibonigon de ĉiuj aspektoj de higieno de la medio kaj de la industria higieno ;

c) La profilakson kaj la traktadon de la epidemiaj, endemiaj, profesiaj kaj aliaj malsanoj, kaj la luktadon kontraŭ tiuj malsanoj ;

ĉ) La kreadon de taŭgaj kondiĉoj por certigi al ĉiuj kuracajn servojn kaj medicinan helpon en kazo de malsano.

Ĝenerala observado de ĝia aplikado

Artikolo 13

1. La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto agnoskas la rajton de ĉiu homo je edukado. Ili interkonsentas ke la edukado devas celi al plena evoluado de la homa personeco kaj de la sento pri lia digno kaj fortigi la respekton al la homrajtoj kaj al la fundamentaj liberecoj. Ili interkonsentas krome ke la edukado devas kapabligi ĉiun personon ludi utilan rolon en libera socio, favori la komprenemon, la toleremon kaj la amikecon inter ĉiuj nacioj kaj ĉiuj rasaj, etnaj aŭ religiaj grupoj kaj kuraĝigi la disvolvadon de la agadoj de la Unuiĝintaj Nacioj por konservado de la paco.

2. La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto agnoskas ke, por certigi la plenan uzadon de tiu rajto :

a) La baza instruado devas esti deviga kaj senpage alirebla por ĉiuj ;

b) La meza instruado, en diversaj formoj, inkluzive de la teĥnika kaj profesia meza instruado, devas esti ĝeneraligita kaj alirebligita por ĉiuj per ĉiuj taŭgaj rimedoj kaj aparte per iom-post-ioma starigo de ĝia senpageco ;

c) La supera instruado estas alirebligenda por ĉiuj en plena egaleco, laŭ la kapableco de ĉiu, per ĉiuj taŭgaj rimedoj kaj aparte per iom-post-ioma starigo de ĝia senpageco ;

ĉ) La baza edukado devas esti kuriĝata aŭ intensigata, kiom eble plej, por la homoj kiuj ne ricevis bazan instruadon aŭ kiuj ne ricevis ĝin ĝisfine ;

d) Necesas aktive daŭrigi la disvolvadon de ĉiunivela skola reto, starigi taŭgan sistemon de stipendioj kaj kontinue plibonigi la materiajn kondiĉojn de la instruistaro.

3. La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto engaĝiĝas respekti la liberecon de la gepatroj kaj, okaze, de la laŭleĝaj zorgantoj, elekti por siaj infanoj aliajn establojn ol tiuj de la publikaj potencoj, sed konformajn al la minimumaj normoj kiuj povas esti preskribitaj aŭ aprobitaj de la ŝtato pri edukado, kaj certigi la religian kaj moralan edukadon de siaj infanoj, konforme al siaj propraj konvinkoj.

4. Neniu dispozicio de tiu ĉi artikolo interpreteblas kiel lezanta la liberecon de la individuoj kaj de la moralaj personoj krei kaj gvidi instruajn establojn, sub rezervo ke la principoj esprimitaj en la paragrafo 1 de tiu ĉi artikolo estu observataj kaj ke la edukado donata en tiuj establoj estu konforma al la minimumaj normoj kiuj povas esti preskribitaj de la ŝtato.

Ĝenerala observado de ĝia aplikado

Artikolo 14

Ĉiu membroŝtato de tiu ĉi pakto kiu, en la momento de sia aliĝo, ankoraŭ ne povis certigi, en sia metropolo aŭ en la teritorioj metitaj sub ĝia jurisdikcio, la devigecon kaj senpagecon de la baza instruado, engaĝas sin starigi kaj adopti, ene de du jaroj, detalan planon de la necesaj disponoj por realigi iom post iom, en konvena nombro da jaroj fiksita de tiu plano, la plenan aplikadon de la principo de baza instruado deviga kaj senpaga por ĉiuj.

Ĝenerala observado de ĝia aplikado

Artikolo 15

1. La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto agnoskas al ĉiu la rajton :

a) Partopreni en la kultura vivo ;

b) Profiti la sciencan progreson kaj ties aplikaĵojn ;

c) Profiti la protektadon de la moralaj kaj materialaj interesoj devenaj de ĉia scianca, literatura aŭ arta produktado de kiu li estas aŭtoro.

2. La disponoj kiujn la membroŝtatoj de tiu ĉi pakto faros por certigi la plenan uzadon de tiu rajto devos enteni tiujn kiuj estas necesaj por certigi la flegadon, disvolvadon kaj disvastigon de la scienco kaj de la kulturo.

3. La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto engaĝas sin respekti la liberecon nepran por la scienca esplorado kaj por la kreaj agadoj.

4. La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto agnoskas la bonaĵojn kiuj devas rezulti el la subteno kaj disvolvado de la internaciaj kunlaborado kaj kontaktoj en la kampo de la scienco kaj de la kulturo.

Kvara parto

Artikolo 16

1. La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto engaĝas sin prezenti, konforme al la dispozicioj de tiu ĉi parto de la pakto, raportojn pri la disponoj kiujn ili estos adoptitaj kaj pri la farita progreso por certigi la respekton de la rajtoj agnoskitaj en la pakto.

2.

a) Ĉiuj raportoj estas adresotaj al la Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj, kiuj transdonas kopion de ili al la Ekonomia kaj Socia Konsilio, por ekzamenado, konforme al la dispozicioj de tiu ĉi pakto ;

b) la Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj transdonas ankaŭ al la specialaj institucioj kopion de la raportoj, aŭ de ĉiuj koncernaj partoj de la raportoj, senditaj de la membroŝtatoj de tiu ĉi pakto kiuj estas ankaŭ membroj de tiuj specialaj institucioj, en la mezuro laŭ kiu tiuj raportoj, aŭ partoj de raportoj, rilatas al demandoj pri kiuj kompetentas tiuj institucioj laŭ siaj respektivaj konsistigaj aktoj.

Artikolo 17

1. La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto prezentas siajn raportojn laŭetape, laŭ programo kiun starigos la Ekonomia kaj Socia Konsilio ene de jaro ekde la ekvalido-dato de tiu ĉi pakto, post konsulti la membroŝtatojn kaj la interesitajn specialajn instituciojn.

2. La raportoj povas konigi la faktorojn kaj malfacilaĵojn kiuj malhelpas tiujn ŝtatojn plene plenumi la devojn esprimitajn en tiu ĉi pakto.

3. En la kazo en kiu tiutemaj informoj estas jam adresitaj al la Unuiĝintaj Nacioj aŭ al speciala institucio fare de membroŝtato de la pakto, ne necesos reprodukti tiujn informojn kaj preciza referenco al tiuj informoj sufiĉos.

Ĝenerala observado de ĝia aplikado

Artikolo 18

Kaŭze de la respondecoj kiuj estas al ĝi donitaj de la Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj en la kampo de la homrajtoj kaj de la fundamentaj liberecoj, la Ekonomia kaj Socia Konsilio povos interkonsenti aranĝojn kun la specialaj institucioj, por ke ili prezentu raportojn pri la faritaj progresoj en la observado de la dispozicioj de tiu ĉi pakto kiuj troviĝas en la kadro de iliaj aktivecoj. Tiuj raportoj povas enhavi donitaĵojn pri la decidoj kaj rekomendoj adoptitaj de la kompetentaj organoj de la specialaj institucioj pri tiu realigo.

Artikolo 19

La Ekonomia kaj Socia Konsilio povas sendi al la Komisiono pri Homrajtoj por esplorado kaj ĝeneralspeca rekomendado aŭ por informo, laŭokaze, la raportojn koncerne homrajtojn kiujn komunikas la ŝtatoj konforme al la artikoloj 16 kaj 17 kaj la raportojn koncerne homrajtojn kiujn komunikas la specialaj institucioj konforme al la artikolo 18.

Artikolo 20

La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto kaj la interesitaj specialaj institucioj povas prezenti al la Ekonomia kaj Sociala Konsilio observojn pri ĉia ĝeneralspeca rekomendo farita laŭ la artikolo 19 aŭ pri ĉia mencio de ĝeneralspeca rekomendo entenata en raporto de la Komisiono pri Homrajtoj aŭ en ĉia dokumento menciita en tiu raporto.

Artikolo 21

La Ekonomia kaj Socia Konsilio povas prezenti de tempo al tempo al la Ĝenerala Asembleo raportojn entenantajn ĝeneralspecajn rekomendojn kaj resumon de la informoj ricevitaj de la membroŝtatoj de tiu ĉi pakto kaj de la specialaj institucioj pri la faritaj disponoj kaj la plenumitaj progresoj por certigi la ĝeneralan respekton de la rajtoj agnoskitaj en tiu ĉi pakto.

Artikolo 22

La Ekonima kaj Socia Konsilio povas atentigi la aliajn organojn de la Unuiĝintaj Nacioj, iliajn subsidiarajn organojn kaj interesitajn specialajn instituciojn, kiuj okupiĝas pri liverado de teĥnika helpo, pri ĉia demando kiun starigas la raportoj menciitaj en tiu ĉi pakto kaj kiu povas helpi tiujn organismojn esprimi sin, ĉiu en sia propra kompetento-kampo, pri la taŭgeco de internaciaj disponoj por efektive kaj iom-post-iome realigi tiun ĉi pakton.

Ĝenerala observado de ĝia aplikado

Artikolo 23

La membroŝtatoj de tiu ĉi pakto interkonsentas ke la disponoj sur internacia nivelo destinitaj certigi la realigon de la rajtoj agnoskitaj en tiu pakto entenas aparte la starigon de konvencioj, la adoptadon de rekomendoj, la liveradon de teĥnika helpo kaj la organizadon, lige kun la interesitaj registaroj, de regionaj kunvenoj kaj de teĥnikaj kunvenoj cele al konsultado kaj studadoj.

Artikolo 24

Neniu dispozicio de tiu ĉi pakto interpreteblas kiel lezanta la dispoziciojn de la Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj kaj de la konstitucioj de la specialaj institucioj kiuj difinas la respektivajn respondecojn de la diversaj organoj de la Unuiĝintaj Nacioj kaj de la specialaj institucioj koncerne la demandojn traktatajn en tiu ĉi pakto.

Artikolo 25

Neniu dispozicio de tiu ĉi pakto interpreteblas kiel lezanta la esence propran rajton de ĉiuj popoloj profiti kaj plene kaj libere uzi siajn riĉaĵojn kaj naturresursojn.

Kvina parto

Artikolo 26

1. Tiu ĉi pakto estas malfermita al subskribo por ĉiu membroŝtato de la Unuiĝintaj Nacioj aŭ membro de ajna ties specialaj institucioj, por ĉiu membroŝtato de la statuto de la Internacia Justic-Kortumo, kaj por ĉiu ŝtato invitita de la Ĝenerala Asembleo de la Unuiĝintaj Nacioj aliĝi al tiu ĉi pakto.

2. Tiu ĉi pakto estas submetita al ratifo kaj la ratifo-dokumentoj estas deponotaj ĉe la Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj.

3. Tiu ĉi pakto estos malfermita al aliĝo de ĉiu ŝtato celita en la paragrafo 1 de tiu ĉi artikolo.

4. La aliĝo okazos per depono de aliĝ-dokumento ĉe la Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj.

5. La Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj informas ĉiujn ŝtatojn kiuj subskribis tiun ĉi pakton aŭ kiuj aliĝis pri la depono de ĉiu ratifo-dokumento aŭ aliĝo.

Artikolo 27

1. Tiu ĉi pakto ekvalidos tri monatojn post la dato de la depono ĉe la Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj de la tridek-kvina ratifo-dokumento aŭ aliĝo.

2. Por ĉiu ŝtato kiu ratifos tiun ĉi pakton aŭ kiu aliĝos al ĝi post depono de la tridek-kvina ratifodokumento aŭ aliĝo, tiu ĉi pakto ekvalidos tri monatojn post la dato de depono fare de tiu ŝtato de ĝia ratifo- aŭ aliĝo-dokumento.

Artikolo 28

La dispozicioj de tiu ĉi pakto aplikiĝas, sen limo kej ajna escepto, al ĉiuj konstituaj unuoj de la federaciaj ŝtatoj.

Artikolo 29

1. Ĉiu membroŝtato de tiu ĉi pakto povas proponi amendon kaj deponi ties tekston ĉe la Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj. La Ĝenerala Sekretario transdonas tiam ĉiujn amendo-projektojn al la membroŝtatoj de tiu ĉi pakto petante ilin ĉu ili deziras kunvokon de konferenco de membroŝtatoj por ekzameni tiujn projektojn kaj submeti ilin al voĉdonado. Se almenaŭ triono de la ŝtatoj deklaras sin favoraj al tiu kunvoko, la Ĝenerala Sekretario kunvokas la konferencon sub la aŭspicoj de la Unuiĝintaj Nacioj. Ĉia amendo adoptita de la plimulto de la ĉeestaj kaj voĉdonantaj ŝtatoj estas submetota por aprobo al la Ĝenerala Asembleo de la Unuiĝintaj Nacioj.

2. Tiuj amendoj ekvalidas kiam ili estas aprobitaj de la Ĝenerala Asembleo de la Unuiĝintaj Nacioj kaj akceptitaj, konforme al siaj respektivaj konstituciaj reguloj, de du triona plimulto de la membroŝtatoj de tiu ĉi pakto.

3. Kiam tiuj amendoj ekvalidas, ili estas devigaj por la membroŝtatoj kiuj akceptis ilin, la aliaj membroŝtatoj restas ligitaj al la dispozicioj de tiu ĉi pakto kaj al ĉiu antaŭa amendo kiun ili akceptis.

Artikolo 30

Sendepende de la sciigoj entenataj en la paragrafo 5 de la artikolo 26, la Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj informos ĉiujn ŝtatojn koncernatajn en la paragrafo 1 de tiu artikolo :

a) Pri la subskriboj faritaj sub tiu ĉi pakto kaj pri la ratifo- kaj aliĝo-dokumentoj deponitaj konforme al la artikolo 26 ;

b) Pri la dato en kiu tiu ĉi pakto ekvalidos konforme al la artikolo 27 kaj pri la dato en kiu ekvalidos la amendoj menciitaj en la artikolo 29.

Artikolo 31

1. Tiu ĉi pakto, kies angla, ĉina, franca, hispana kaj rusa tekstoj estas same aŭtentaj, estas deponota en la arĥivoj de la Unuiĝintaj Nacioj.

2. La Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj transdonos legitimitan kopion de tiu ĉi pakto al ĉiuj ŝtatoj koncernataj en la artikolo 26.