Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
KomACE 26
de Afrika Centro Esperantista  
20a majo 2007

KOMUNIKOJ DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA KomACE

 Redaktas :Cophie PARPHES

 Adreso de la redakcio : afrikacentro@hotmail.com

 -------------------------------------------------

 La informojn en KomACE ĉiuj rajtas ĉiel ajn  uzi nur kun indiko de la fonto

 ===================================================

ENHAVO

1- Sen. Ĉamberline Nguefack Zedong en Svislando

2- Afriko al Afrikanoj

3- Tr’afrik’

 ====================================================    "Dankon, Dio. Ankaŭ nia vilaĝo tuj havos elektron, akvon kaj telefonon, ktp,   kaj pri ĝi oni aŭdos tra la tuta mondo". Ĉu pro la baldaŭa havo de tiuj  aferoj oni aŭdos pri la vilaĝo tra la tuta mondo ? Vidu !

  Pri la naskiĝvilaĝo de Boga TONDI en Afriko neniu antaŭe aŭdis. La nomo de  tiu vilaĝo aperis en la gazetoj, kiam Boga fariĝis ministro. Tiam oni  informis pri lia vivpriskribo. La anoj de la vilaĝo estis tre ĝojaj pro la  nomumo de Boga. Naskiĝlokoj de antaŭaj ministroj fariĝis konataj nur per/pro  tiuj ĉi. Lernejoj, dispensarioj, hospitaloj, gudritaj vojoj, bazaroj.... Jen  tiom da aferoj, kiujn ministroj alportas al siaj naskiĝlokoj. Tial, kiam  homoj de la vilaĝo de Boga aŭdis pri ties nomumo, ili tuj dankis Dion, ĉar  la vilaĝo baldaŭ iĝos urbo.

  Boga laboris tri jarojn, sed neniu el la menciitaj aferoj atingis la vilaĝon.  Li tamen regule vizitas la vilaĝon, irante la solan vojon ne gudritan, kiu  ligas la vilaĝon al pli proksima urbeto. La vilaĝanoj neniom komprenas, kaj  kuraĝuloj scivolas. "Jam pasis pli ol tri jaroj de via ministreco, sed nenio  ŝanĝiĝis en nia vilaĝo. La apuda urbeto estis vilaĝeto, sed nur unujara  ministreco de ido de tiu vilaĝo igas, ke nun ĝi estas urbeto. Kion vi  atendas ? Jam pasis tri jaroj.  Klarigu, Boga !

  Dum pripensas Boga por respondi, ankaŭ afrikanoj demandis pri afrikaj  fondaĵoj kaj starigado de afrika komisiono. Tiuj demandintoj certe scias pri  la funkciado de aliaj komisionoj de UEA, kiuj libere agadas, dum en la afrikan  ĉiam intervenas eksterafrikanoj por dikti. Niĝeria Esperantisto skribis :"  Jen malfermiĝas okuloj de aliaj afrikanoj. Certe aliaj sekvos".

   Kion volas afrikanoj, tio estas, ke oni ebligu al ili libere agadi per la  rimedoj, kiujn bonvoluloj disponigis al ili. Afrikanoj kapablas starigi  proprajn programojn kaj efektivigi ĝiajn erojn. Ili kapablas organiziĝi en  laborgrupojn el homoj vere kompetentaj. Ili tamen tute ne rifuzas helpon de  eksteruloj, sed tiuj ĉi ne altrudu ion al ili. Afrika Centro Esperantista  eklaboris en la lasta trimestro de 2005 kaj nun ĝiaj laboroj pluiras. Ĝi  agadas memstare sen ekstera premo. Eĉ se ĝiaj rimedoj estas liliputaj, ĝi  tamen antaŭeniras, kaj neniam kontraŭlaboras la aliajn organizaĵojn. Male,  ĝi klopodas havi kunlaborrilaton kun ĉiuj. Tia libero en la agado ebligas al  afrikanoj rilati progresigante la afrikan movadon. La kamerunia Esperantistino  Ĉamberline ĵus pasigis pli ol unu monaton en Europo, kio profitigos ankaŭ al  la afrika movado, ĉu ne ?

     

1. Sen. Ĉamberline Nguefack Zedong en Svislando

   Unuafoje Afrikano havas periodon de formado en Europo, kadre de la Esperanta  Civito. Temas pri kamerunia sinjorino, Ĉamberline Nguefack Zedong, elektita  al la Senato okaze de la lasta Zamenhofa Tago, unua afrika senatano (en  diversaj listoj kandidatis kvar geafrikanoj, sed nur ŝi estis elektita, por  la Verda Listo). Sen. Nguefack Zedong estas ankaŭ Vickonsulo pri socialaj  aferoj, kun delego ankaŭ pri la projektoj ekster Europo, unuavice Afriko. Ŝi  konsultiĝas kun la Kapitulo (la Civita registaro) kaj rekte kun la Konsulo  (la Civita prezidanto).

   En Europo ŝi pasigas du monatojn, plejparte en Svislando, ĉe la  Esperanto-Domo de KCE en Ĉaŭdefono. La svisa vizo (akirita nur danke al la  valora argumentado de KCE kaj al la prestiĝo de la Esperanta Civito ĉe la  svisa ambasado en Kamerunio) ne validas por aliaj europaj landoj, kaj tial ŝi  ne povis rekte partopreni ankaŭ en la inaŭgura sesio de la Civita Parlamento  en Bruselo, por kio ĉio estis jam preta, inkluzive de la speciala pas-insigno  por la Europa Parlamentejo. Sed probable ŝi ricevos Ŝengenan vizon post tri  semajnoj, kaj parte formiĝos ankaŭ en Italio, ĉe grava esperanto-biblioteko  posedata de societo aliĝinta al la Pakto por la Esperanta Civito. Multo  dependos ankaŭ de ŝia grado de preparo ĝis tiu momento.

   "La trejnado estas interesa kaj severa : ĝi tuŝas plurajn fakojn, de  informadiko kaj redaktado ĝis tekniko de komunikado kaj interkulturaj  problemoj" diras Ĉamberline. "En la Esperanto-Domo loĝas pluraj homoj el  diversaj kontinentoj, ili ĉiuj en propra ĉambro kun foje individuaj foje  komunaj servoj. Ĉi tie ne ekzistas afrikanoj, amerikanoj kaj europanoj, sed  nur Esperantianoj kaj gaĝoj (la luantoj kiuj ne parolas esperanton)."

   La staĝantoj en la Esperanto-Domo laboras kvin tagojn semajne, de la oka  matene ĝis la sesa kaj duono vespere, kun dŭora paŭzo je tagmezo. En liberaj  horoj ili kompletigas sian esperanto-kulturon, spektante filmojn, aŭskultante  kasedojn kaj legante librojn kaj gazetojn. "Mi estis speciale impresita de la  filmo "Mefisto" pri la Tria Regno (Germanio 1933)" daŭrigas Ĉamberline "kie  interalie unu el la aktorinoj estas parte afrikdevena".

   Pri kio ŝi laboras ĝuste hodiaŭ ? Ĉamberline rakontas : "Ĉiutage estas  kelkaj rutinaj taskoj rilataj al la domo mem : interalie mi kontrolas la  situacion en la komunaj areoj, kaj donas klarigojn franclingve al la gaĝoj,  se necese. Specife pri la Civito, ĵus mi finis la transskribon de la  protokolo de la parlamenta sesio en Bruselo, kaj baldaŭ sendos ĝin al niaj  Civitaj parlamentanoj por aprobo. Kaj mi estas ironta al la urbocentro, por  plenumi eksterajn taskojn, unuavice malplenigi la poŝtfakojn de KCE, de  LF-koop, de la Pakto..."

   Estas ankaŭ planata prelego fare de c-ino Ĉamberline Nguefack en svisaj  urboj, kun prezento pri ŝia libro "Historioj... Rakontu !".    Kompreneble, la tuta vojaĝo kaj formado estas financita tra societoj  aliĝintaj al la Pakto por la Esperanta Civito, kiujn ŝi tutkore dankas.

   (el Fonto KCE, 28 Mar 2007)

   PS :

   Ĉamberline jam revenis al Kamerunio. Certe ŝi baldaŭ disponigos al ni  raporteton pri sia restado en Europo.

   

2. Afriko al Afrikanoj

 La nuna estraro de UEA elektiĝis en 2004. Poste, estas starigitaj diversaj  komisionoj, kies mandato kutime finiĝas kun tiu de la estraro. Dum nenio  ŝanĝiĝis en la komisionoj amerika, azia, oceania, ktp., jam dufoje en la  afrika komisiono okazis ŝanĝoj : elekto de novaj membroj, nomumo de  kunordigantoj.  Ĉu afrikaj esperantistoj estas fuŝlaborantoj ? Kial tiom da ŝanĝoj en la  jaroj 2006 kaj 2007 ?

   Pri la nomumo de la kunordigantoj demandis Antoine Kouassi Kouablan, membro de  la nuna afrika komisiono :" kiel oni elektas kunordiganton en tiu ĉi  komisiono".  Li demandis, kiam Jean CODJO (kunordiganto de afrika komisiono en 2006) kaj  Renato CORSETTI anoncis pri novaj komisionanoj kaj nova kunordiganto. Ĝis nun  neniu respondis la demandon. Tamen ne silentis Antoine, kiu devis paroli  ankaŭ pri la financoj de afrikaj fondaĵoj. Li ŝatus scii pli pri la mono,  kiun bonvoluloj disponigis por helpi la afrikan movadon. Kiel statas la el-  kaj enspezoj ?  La burundia Esperantisto, Birindwa Muŝosi subtenis la vortojn de Antoine.

   Se membro de afrika komisiono faras tiajn demandojn, tio montras, ke io lamas  ie.  Necesas klare respondi la demandojn, ke ankaŭ aliaj afrikanoj lernu de tio.  Afrika Kapitalo ĉe UEA nun havas grandan bonhavon pro granda kontribuo de  Hans BAKKER (pli ol 80 000 euroj), kiu volas, ke la afrika agado (kiun li  iniciatis), vivu eterne memstara kiel aliaj kontinentaj agadoj. Ĉu tiun  liberon la afrikaj esperantistoj ne povos havi ?

   

3. TR’AFRIK

   Angolo

 Du gravaj aferoj okazis en tiu ĉi lando :

- Vizito al Esperanto-strato

 la 14an de la Aprilo 4 personoj vizitis la Esperantostraton : s-ro Ferdinand  Kinkani, s-ro Miĉel Dialundama kaj du lernantoj (pastoroj Bruno kaj Simao).

 
- Kurso

 La 16-an de aprilo 2007 okazis kurso. La klasĉambro pleniĝis je gelernantoj  sub la gvidado de JOANO CLAUDIO T. NSOKO kiel la instruanto

   El raporto de

 JOAO CLAUDIO TUKIFIMPA NSOKO

 Retadreso :

     Benino

 Kunvenis la membroj de ILEI-sekcio en Benino. En la ejo de la Afrika Oficejo  kunsidis Alofa Karlo, Zinkpe Kodjo Benoit, Hounsounou François kaj K. Camus  (observanto). Ili ekzamenis la staton de la lernado per GERDA MALAPERIS. Ili  povis ankaŭ fari korektofoliojn de la taskoj.  Alia punkto de la kunveno koncernis la anstataŭigon de HOUSSOU Gaston per  ESSOU Sebastien en la estraro de la sekcio, ĉar Gaston neniam partoprenas la  kunsidojn.  La estraro esploras la eblecon organizi elementan ekzamenon de UEA/ILEI.

   El raporto de Hounsounou François.

       Burundio

 Okazis du radioelsendoj pri Esperanto.  Merkrede (21/03/ 2007) Jérémie, Thierry kaj P. Claver iris al Radio  NDERAGAKURA (Pri Edukado). La sekvan tagon ili vizitis la radiostacion RSF  BONESHA FM. Ili povis klarigi pri celoj de Esperanto, informis pri diversaj  kursoj organizataj en la lando, respondis demandojn de ĵurnalistoj kaj ankaŭ  de aŭskultantoj. Ili invitis ĉiujn lerni la internacian lingvon. 

   El raporto de

 SABIYUMVA Jérémie

 BP:170 RUMONGE

 BURUNDI

 Télephone (+257)77733052

     Kongolando

 La 21-an de aprilo 2007 komenciĝis nova kurso de Esperanto. S-ro Jean Louis  MADZELLA instruas Esperanton al 15 homoj (3 virinoj kaj 12 viroj) en la  kvartalo Makelekele, sudokcidente de la ĉefurbo Brazavilo. La gelernantoj  estas membroj de afrika religia asocio. Ilin varbis la pastoro, kiu estas  amiko de Jean-Louis.  La materialo uzata estas Zagreba Metodo, kies kopion havas ĉiu kursano  proprakoste.  La kurso pluiras ĉiusabate, kaj la gelernantoj bezonas vortarojn, kiujn  simpatiantoj povas donaci al ili.

   El raporto de

 Jean-Louis Madzella

   TOGOLANDO

 La Togolanda movado ĉiam ofertas buntajn facetojn, kaj Instituto Zamenhof  estas la centro de ĉio : fino de la dua trimestro en IZo, komitatkunsido de  la landa asocio UTE kaj unua apero de ASELT al la publiko.

   La 30-an de marto 2007 Togolandaj lernejoj fermis la pordojn por ferii du  semajnojn. La fino de la trimestro estis festa en Instituto Zamenhof :  ekskursoj, futbalmatĉoj, pikniko, teatraĵetoj, dancoj, ktp estis la eroj.  Antaŭ ol ekferii la gelernantoj aŭdis la rezultojn de la provekzamenoj de la  trimestro. Geinstruistoj de IZo laboras ankaŭ por la komitato de UTE.

   La 14-an de aprilo 2007 kunvenis la komitato de UTE en Instituto Zamenhof.  Ĉirkaŭ dudek komitatanoj povis interkonsiliĝi pri la togolanda movado.  Raportis la diversaj sekcioj de la landa asocio. Oni parolis ankaŭ pri la 15-a  Togolanda kongreso, kaj ankaŭ pri Zamenhoffesto 2007. La komitato starigis  komisionojn por prizorgi diversajn aferojn. 

   La 1-an de majo membroj de ASELT (Asocio Sennacieca de  Esperantistoj-Laboristoj) manifestaciis inter la laboristoj Togolandaj. Jam je  la sepa horo ili kolektiĝis en Instituto Zamenhof. Ili devis poste voji al la  loko, kie estas aliaj laboristoj.  Centojn da informpaperoj E-aj ili kunportis. Kvankam la etoso estis festa,  homoj povis tamen turni iom da atento al la vortoj de ASELTanoj. Elĉerpiĝis  la informpaperoj kaj nun ASELT atendas reagojn de la informitoj.  

*********************************************

"Ne Ĉesu, ne ĉesu>> en kor’ al ni sonas.

Obstine antaŭen ! La nepoj vin benos,

Se vi pacience eltenos"

Zamenhof

*********************************************

La vero ĉiam verdiktas.

*********************************************

GBEGLO Koffi, B. P. 13169, Lome, TOGOLANDO

TEL : 

- Hejme :(228) 227 21 17

- Oficejo (IZo) : (228) 227 51 64

         (228) 271 47 12

         (228) 27115 57

- Posxtelefono :(228) 928 16 26

 E-posxto : esp.togo@cafe.tg