Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
KOMUNIKOJ DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA (KomACE) n-ro 24
de Afrika Centro Esperantista  
21a marto 2007

KomACE 24 10/03/2007

Redaktas : Cophie PARPHES

ENHAVO

1-Afrika Centro Esperantista (ACE) por Afrikaj Esperantistoj

2- TIETo malfermita al ĉiuj

3- Planoj de UEA por Afriko

4- Planoj de la Esperanta Civito por Afriko

5- Agnes GEELEN en Togolando

6- Esperanto-ekzamenoj internaciaj

7- Afriko dorlatata

Kiam Koffi ekrilatis kun Giorgio Silfer, multaj reagis tra dissendolistoj. Dum iuj tute ne aprobas tion, aliaj tamen opinias, ke ĉiu estas libera rilati kun aliaj Esperantistoj. Inter la unuaj, iuj diris, ke oni ne bezonas plian E-organizaĵon kaj ke UEA tute sufiĉas por reprezenti la tutmondan Esperantistaron. Devis tiam montri sian opinion ankaŭ eksprezidanto de UEA. S-ro Gregoire MAERTENS demandis kial malŝpari tempon diskuti pri la temo. Li tiam diris, ke en ĉiuj aferoj estas konkurenco. Jes, ja ! Tio ĉi devigas la koncernantojn bone prezenti siajn varojn por havi siajn klientojn. Vere, Koffi tamen ne havis tiun ĉi intencon. Kio gravas por li, tio estas, ke ĉiu siamaniere helpu en la progresigo de la afrika movado. Se nun necesus reiri al la vorto konkurenco uzita de Gregoire, oni povas senti, ke io tia okazas. Ĉu la Esperanto-Civito havas bonajn planojn por la disvastigo de Esperanto en Afriko ? Ĉu UEA plibonigis sian agadon en Afriko ? Afrika Centro Esperantista, alo en Instituto Zamenhof de TIETo, iras memstara siajn vojetojn por kontribui al la disvastigo de Esperanto en Afriko, plene observante klopodojn de ĉiuj en la afrika agado.

- 1— TIETo malfermita al ĉiuj

Disvastigi Esperanton estas tasko de ĉiu Esperantisto. Tial ĉi fondiĝis TIETo (TIETTI-Instituto de Esperanto en Togolando) en 1992. Ĝi unue fariĝis sekcio de la landa asocio Unuiĝo Togolanda por Esperanto (UTE), kaj rolas nun kiel ĝia eduka fako. UTE mem estas landa asocio aliĝinta al UEA. Aŭtomate TIETo estas kunlaboranto de UEA pere de UTE.

En 1999 TIETo fariĝis ILEI-sekcio, la unua tia sekcio en Afriko. Tiel ĝi organizas ĉiujare la internaciajn ekzamenojn de UEA/ILEI. Ĝi jam diplomis multajn afrikajn Esperantistojn. Ĝi pluestas ILEI-sekcio en Togolando.

En 2004 TIETo malfermiĝis ankaŭ al la Esperanta Civito, kun kiu ĝi rilatas nur por la disvastigo de Esperanto. Tiukadre okazis fine de 2005 Esperantologia semajno en Lome. Ĉu nur kun tiuj E-orgnizaĵoj kunlaboras/os TIETo ? Certe tiu ĉi malfermiĝos ankaŭ al aliaj E-organizaĵoj, al unuopuloj, ĉiam kun la nobla celo disvastigi Esperanton..

Nur per tiu malfermiteco la agado de TIETo povas vastiĝi al la tuta mondo. E-organizaĵoj, kun kiuj TIETo rilatas, povas uzi proprietojn de TIETo. Neniu el tiuj organizaĵoj havas prioritaton super aliaj. Eĉ ĉiuj aliaj organizaĵoj E-aj aŭ ne, kun kiuj TIETo ne jam kunlaboras sed kiuj bezonas ion de TIETo, simple rilatu kun ĝi. Pro sia malfermiteco al ĉiuj, TIETo ne povas rifuzi kunlaboron kun aliaj organizaĵoj aŭ unuopuloj.

- 2 — Afrika Centro Esperantista (ACE) por Afrikaj Esperantistoj

En HACE 002 aperis raporto pri la agado de ACE en 2006. Tie aperis ankaŭ skizo pri ĝiaj laboroj en 2007 : instruado de Esperanto al afrikanoj, organizado de trejnkursoj por E-instruantoj, eldonado de libroj de afrikaj Esperantistoj, pretigado de periodaĵoj de afrikaj kluboj kaj asocioj. Krome, Esperantistoj, precipe afrikaj povas staĝi en ĝi, enprofundiĝante en E-konojn, lernante pri uzado de komputiloj, instruante al gelernantoj de Instituto Zamenhof, ktp. ACE memstare sekvas sian planon, tute ne forgesante la Deklaracion pri la Esenco Afrika Esperantismo (DEAE), kiun ĝi iniciatis. Ĝi rilatas kun Esperantistoj kaj E-organizaĵoj por la efektivigo de sia plano. Ĉar manko de materialo bremsas la movadon en Afriko, ĝi povas disponigi lernilojn, eĉ iom da mono al Esperantistoj/E-aj kluboj aŭ asocioj afrikaj. Tiuj ĉi daŭre rilatu kun Afrika Oficejo de UEA pri siaj problemoj, sed notu tamen, ke ACE ĉiam estas je ilia dispono por helpadi. Oni tuj kontaktu ĝin.

- 3 — Planoj de UEA por Afriko

La precipa plano estas la Esperanto-konferenco de 2008, kiu tiam estos ILEI-Konferenco en Benino. La celo estas disponigi al Afriko E-instruistojn. Dum la unusemajna konferenco okazos ankaŭ diversaj ekzamenoj de UEA/ILEI. Tie ĉi aperas la rolo de AO, kiu prizorgas la preparlaborojn en Afriko sub la gvidado de UEA-gvidantoj kun la kunlaboro de Afrika Komisiono. De la 18a ĝis la 24-a de februaro okazis en Porto-Novo (Benino) seminario. Ĝin partoprenis ankaŭ Agnes GEELEN kaj Zsofia KORODY. Tiu ĉi, kiu instruis jam en 1987 al afrika delegacio en SZEGED (Hungario), gvidis la seminarion. Kiuj afrikanoj partoprenis, pri tio ne jam estas informo certa.

- 4 — Planoj de la Esperanta Civito por Afriko

Fine de 2007 okazos Esperantologia semajno en Burundio. Nun okazas preparkursoj por la kandidatoj. Tiuj ĉi perkoresponde lernas, kio ebligos al gvidonto de la seminario elekti la kapablulojn. La Esperanta Civito havas vickonsulinon pri Triamondo. Ŝi estas la kamerunia Esperantistino Ĉamberline NGUEFACK. Ŝi nun starigas siajn laborplanojn, kaj certe ankaŭ Afriko profitos el ĝi.

- 5 — Agnes GEELEN en Togolando

Antaŭ la seminario, ĉirkaŭ la 16a de februaro 2007, Agnes GEELEN vizitis Togolandon, kie ŝi renkontis Esperantistojn, kaj membrojn de la estraro de Unuiĝo Togolanda por Esperanto (UTE). La estraro de UTE devus elekti siajn partoprenontojn al la ILEI-seminario en Benino. Diskutoj okazis inter Agnes kaj estraranoj de UTE pri la elekto de Togolandanoj. Agnes kontraŭis proponojn de la estraro de UTE, sed togolandanoj partoprenis la seminarion. Kiuj kaj kiom ili estas, tion scias Agnes sed ĝis nun ne la estraro de UTE. Al togolandaj esperantistoj (ĉu la partoprenintoj de la seminario) ŝi eĉ promesis partoprenon en UK de 2008 en Roterdamo. Ŝi tamen ne povis viziti Instituton Zamenhof, kie ŝi gastis dum pluraj tagoj dum sia vizito al Togolando en decembro 2004.

- 6 — Esperanto-ekzamenoj internaciaj

UEA/ILEI nomas siajn ekzamenojn internaciaj. TIETo venigis tiujn ekzamenojn al Afriko kaj diplomis multajn afrikanojn. Ĝi ĉiel klopodas, ke aliajn ekzamenojn trapasu afrikanoj kaj precipe togolandanoj. Ĝia rilato kun la Esperanta Civito helpis al ĝi konatiĝi kun la ekzamenoj laŭ KEFR (La Komuna Eŭropa Framo de Referenco). Togolandanoj jam petas ekvivalentigon de diplomoj. TIETo decidis okazigi ekzamenojn laŭ tiu referenco. Ĵus aperis gazetaraj komunikoj de UEA, ke ankaŭ ILEI adoptos tiun kadron. Tio ĉi estas bona okazo por kunlaboro.

- 7 — Afriko dorlatata

En OVo 22-23 oni povis legi pri la rifuzo de Osmo BULLER pri uzo de mono de UEA-spezokonto por Afriko. Kio okazas nun en Afriko, tio estas la malo. Mono de UEA-spezo-konto estas uzata por Afriko. Afrika Oficejo estas en Benino, sed havas laboranton salajratan ankaŭ en Togolando. UEA kaj ILEI forte klopodas por la movado en Afriko.Tiuj fortaj klopodoj komenciĝis, kiam ekis la laboroj de la Esperanto-Civito por Afriko. Nun UEA certe pripensas aliajn planojn por Afriko, dum ankaŭ la Esperanta Civito kun sia vickonsulino starigas planojn por la sama Afriko. Apude estas Afrika Oficejo de UEA, kiu efektivigas la planojn de UEA en Afriko. Afrika Centro Esperantista ne povas esti prisilentata. Kun la movo de AO de Togolando al Benino, multaj laboroj ĝis nun ne okazas en Benino ; jen do ACE zorgas pri tio, kaj elpensas aliajn. Se ĉiuj povos tiel daŭrigi siajn klopodojn, certe baldaŭ Afriko estos le centro de la tutmonda Esperanto-komunumo. Sed afrikanoj estu singardaj ! Ili bone analizu la aferojn, neniam subfosu unu la alian, ne estu allogitaj de mielaj proponoj kaj literaturoj de aliaj esperantistoj por dividi ilin.


La informojn en KomACE ĉiuj rajtas ĉiel ajn uzi nur kun indiko de la fonto.


"Ne Ĉesu, ne ĉesu" en kor’ al ni sonas.

"Obstine antaŭen ! La nepoj vin benos,

Se vi pacience eltenos"

Zamenhof

*********************************************

La vero ĉiam verdiktas.

GBEGLO Koffi, B. P. 13169, Lome, TOGOLANDO

TEL :

- Hejme :(228) 227 21 17

- Oficejo (IZo) : (228) 227 51 64

(228) 271 47 12

(228) 27115 57

- Poŝtelefono :(228) 928 16 26 E-poŝto : esp.togo@cafe.tg